Ви є тут

Головна

Опис навчальної дисципліни

Лектор: Соколов Євгеній Петрович

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізика» є формування ієрархії компетентностей за допомогою інструментів фізичної освіти, розвиток системного мислення, створення у студентів широкої теоретичної підготовки в галузі фізики, що дозволить майбутнім спеціалістам орієнтуватись в потоці науково-технічної інформації та забезпечити їм можливість використання фізичних законів за фахом своєї майбутньої професії.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Фізика" є:

 • вивчення та розуміння основних понять, положень, ключових законів, фізичних теорій, що вивчають властивості речовини і поля та характеризують рух і взаємодію;
 • розвиток здатності критично оцінювати прояв фундаментальних взаємодій на різних рівнях фізичного світу та оцінювати зв'язок явищ природи, об’єктивність наукового знання, системотвірну роль фізики для розвитку техніки та технологій;
 • знайомство з теоретичними методами пізнання фізичних явищ та процесів;
 • вивчення та розуміння фізичних основ техніки, виробництва, сучасних технологій;
 • розвиток практичних навичок застосовування знаннь про рух і взаємодію, речовину та поле у різних сферах життєдіяльності людини під час опису фізичних явищ та процесів
 • розвито вміння застосовувати наукові методи пізнання, основні поняття, моделі та закони фізики для пояснення властивостей речовини та поля
 • формування бази знань фізичних явищ з метою формування фізичного світогляду;
 • оволодіння фізичними методами розв’язання практичних задач для подальшого вивчення спеціальних дисциплін;
 • розвиток практичних навичок планування та проведення наукового дослідження об’єктів та явищ природи, створення технічних пристроїв і особливості технічного проектування, дотримання технологічних вимог під час роботи з обладнанням;
 • оволодіння навичками проводити дослідно-пошукову діяльність у процесі проектування, розробляти та реалізовувати творчі проекти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та презентувати результати продуктивної творчої діяльності за визначеними критеріями, застосовувати у процесі  науково-технічної творчості методи творчого пошуку ідей.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фізика» є фундаментальні теорії, закони та закономірності фізичних явищ та їх використання за фахом своєї майбутньої професії.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

 • основні фізичні явища; 
 • фундаментальні закони природи;
 • правила класичної та сучасної фізики;
 • методи фізичних досліджень;
 • внутрішні зв'язки між окремими розділами науки та міжпредметні зв’язки;
 • основні числові значення фізичних величин у природі та в техніці;

вміти:

 • використовувати знання з курсу фізики при вивченні відповідних дисциплін за фахом;
 • встановлювати зв'язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;
 • застосувати фундаментальні закони фізики при розгляді окремих явищ, поєднуючи їх фізичну суть з аналітичними співвідношеннями;
 • визначити загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;
 • використовувати теоретичні знання для розв’язку задач різного типу, приймати обґрунтовані рішення; 
 • складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;
 • пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;
 • аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;
 • правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 330 годин / 11 кредитів ECTS для денної форми навчання.
 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 11

Галузь знань

17    Електроніка та телекомунікації

Нормативна

Напрям підготовки

172  Телекомунікації   та радіотехніка

Модулів – 5

Спеціальність (професійне спрямування):

6.172 – Інформаційні мережі зв’язку

Рік підготовки:
Змістових модулів – 13 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

330 (денна форма навчання),  (заочна форма навчання)

1,2,3-й 1,2,3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

28 год.

28 год

6 год.

6 год.

6 год.

Практичні, семінарські

-

-
Лабораторні

14 год.

14 год.

14 год.

4 год.

4 год.

 4 год.

Самостійна робота
234 год. 330 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: диф. залік, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35%  до 65%

для заочної форми навчання – 8% до 92%

 

Розподіл балів, які отримують студенти

                                            Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік)

Підсумкова

cередньозважена оцінка

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T1 T2 T3 40 100
12 12 12 12 12

                                           Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів.

                                             Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Підсумкова середньозважена оцінка

Змістовий модуль 1,2

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5
10 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 30 100
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Т6, Т7 ... Т13 – теми змістових модулів.