Ви є тут

Головна

Прізвище: Сущенко

Ім'я: Роман

По батькові: Віталійович

 

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4457-8563

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAE-9948-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 57490068200

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua

 

Освіта: вища

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, 2005, спеціальність за дипломом – 7.100501 «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, 2007, спеціальність за дипломом – 1005 «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту», кваліфікація за дипломом – «магістр, інженер-механік»
Класичний приватний університет, 2010, спеціальність за дипломом – 8.150101 «Державна служба», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст державної служби»
Класичний приватний університет, 2012, спеціальність за дипломом – 8.0818010021 «Педагогіка вищої школи», кваліфікація за дипломом – «викладач університетів та вищих навчальних закладів»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 25.00.02 «Механізми державного управління»: «Державне регулювання розвитку залізничного транспорту України», рік захисту – 2011, Класичний приватний університет
 • Докторська дисертація зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти "Педагогічні засади формування управлінської культури у майбутніх інженерів залізничного транспорту в процесі професійної підготовки", рік захисту - 2018, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Наукові інтереси:

 • розвиток залізничного транспорту, рухомий склад залізниць, безпека руху, професійна педагогіка.

Дисципліни, які викладає:

 1. Рухомий склад та тяга поїздів
 2. Правила технічної експлуатації та безпека руху

Основні наукові роботи (публікації):

 • Turpak S. Management of cargos delivery systems in the conditions of  use  of returnable securing equipment / Turpak S., Fomin O., Vasylieva L., Sushchenko R., Trushevskiy V., Sova S. // The scientific heritage  (Budapest, Hungary). – 2021. – VOL 1, No 59 (59). – Р. 42-51.
 • Sushchenko L. Organization of Research Work of Future Pedagogues in Higher Education Institutions: Experiential Learning Results / L. Sushchenko, M. Gladysh, Y. Zubtsova, R. Sushchenko, M. Kniazian // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2020, Volume 12, Issue 1, pages: 265-290.
 • Сущенко Р.В. Культурологічна спрямованість професійної підготовки інженерних кадрів – педагогічна парадигма її оновлення / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 60. Т. 2 С. 178–182.
 • Сущенко Р.В. Педагогічні засади формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту: теорія і практика: монографія / Р.В. Сущенко - Запоріжжя: ФОП Москвін А.А., 2017. 448с.
 • Сущенко Р.В. Науково-педагогічні підходи до формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту в процесі навчання / Р.В. Сущенко - Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журн. Суми: вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. № 3 (57). С. 515–525.

Всього наукових праць: 46, з них монографій - 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 

Участь у конференціях:

 • Сущенко Р. Реалізація культурологічної професійної підготовки інженерних кадрів за концепцією І. А. Зязюна / Сущенко Р., Сущенко Т. // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: матеріали VIІ науково-практичної конференції 25–26 травня 2021 року / за заг. ред. Романовського О. Г. – Харків.: НТУ «ХПІ», 2021. – С.125-128.
 • Сущенко Р.В. Культуротворча місія оновлення професійної підготовки інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко // Scientific and pedagogic internship “EU experience in reforming engineering education” : Internship proceedings, January 20 – February 28, 2020. Prague. 92 pages.
 • Турпак С.М.  Удосконалення підходу до розробки навчальних планів спеціальності «Транспортні технології» / Турпак С.М., Сущенко Р.В., Грицай С.В. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 • Сущенко Р.В. Фактори впливу викладачів вищих навчальних закладів на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку (м. Одеса, 29-30 січня 2016 р.) / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «ІОМН», 2016. – С. 52-55.
 • Сущенко Р.В. Управлінська культура – ознака професіоналізму інженера залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 лютого 2016 р. – К. : Міленіум, 2016. – С. 243-244.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2012.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно).

Контакти:


адреса: вул.Гоголя, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063 [для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя] аудиторія (кабінет): 109 тел.: +380(61)769-85-60 e-mail: rvstt@zntu.edu.uarvstt@ukr.net