Ви є тут

Головна
 • Губарь О.В. Теоретико-методичні засади оцінки інвестиційної активності харчової промисловості регіону // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – Вип. 10. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/19... – Назва з домашньої сторінки Інтернету.
 • Губарь О.В. Особливості інвестиційної діяльності в харчовій промисловості: національний та регіональний аспект / О.В. Губарь // Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional Vector of Economic Development: збірник наукових праць МІДМУ "КПУ". – Мелітополь : Вид-во КПУ, 2015. – Вип. 8 (2). – С. 36-46.
 • Губарь О.В. Конкурентоспроможність харчової промисловості України на сучасному етапі / О.В. Губарь // Економічний вісник Національного гірничого університету. – №4 (52), 2015. – С. 82-87.
 • Губарь О.В. Аналіз інвестиційної діяльності на підприємствах харчової промисловості (на прикладі Запорізької області) / О.В. Губарь // Наукові праці Національного університету харчових технологій. Економіка. – № 21.– Київ: НУХТ, 2007. – С. 36–38.
 • Крупицька О.В. Механізм управління інвестиційною діяльністю на підприємствах харчової промисловості / О.В. Крупицька // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 99. – С. 60–63.
 • Губарь О.В. Сучасний стан формування інвестиційних ресурсів на підприємствах України / О.В. Губарь // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 224: Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 301–308.
 • Губарь Е.В. Усовершенствование методов управления инвестиционной деятельностью предприятий пищевой промышленности / О.В. Губарь // Бизнес-информ. – 2006. – № 12. – С. 77–81.
 • Губарь Е.В. Усовершенствование информационного обеспечения управления инвестиционной деятельностью предприятий пищевой промышленности / О.В. Губарь // Бизнес-информ. – 2006. – № 11. – С. 13–17.
 • Губарь О.В. Шляхи удосконалення економічного механізму управління інвестиційною діяльністю на підприємствах харчової промисловості/ О.В. Губарь // Збірник наукових статей «Управління розвитком». – Харків: ХНЕУ. – 2006. – № 7. – С. 61–64.
 • Крупицька О.В. Роль регіональної влади у процесі залучення іноземних інвестицій / О.В. Крупицька // Держава та регіони: Серія «Економічні науки». – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ». – 2006. – № 5. – С. 153–156.
 • Крупицька О.В. Розвиток інвестиційної діяльності харчової промисловості в контексті європейської інтеграції / О.В. Крупицька // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна, випуск 20. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2006. – С. 212–218.
 • Крупицька О.В., Прушківський В.Г. Інвестиції як економічна категорія: проблеми і суперечності у визначенні / О.В. Крупицька // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 201: Том І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 125–130. 
 • Крупицька О.В., Прушківський В.Г. Проблеми інвестиційного забезпечення промислового комплексу України: регіональний аспект / О.В. Крупицька // Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным наукам. – Одесса, 2004. – Спецвыпуск: в 3-х т. – Т. 1. – С. 274–278.