Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Цивільний процес" є засвоєння студентами  значення норм та інститутів цивільного процесуального права, які регулюють законодавчо закріплений порядок здійснення правосуддя в цивільних справах (цивільне судочинство, цивільний процес) по спорах, що виникають з цивільних, житлових, земельних, трудових, сімейних та інших правовідносин в порядку позовного, наказного та окремого провадження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • на понятійному рівні: предмет, метод, систему та джерела цивільного процесуального права; принципи цивільно-процесуального права; цивільно-процесуальні правовідносини;
  • на фундаментальному рівні: суб’єктний склад учасників цивільного процесу; знати процесуальні строки, зміст інститутів цивільної юрисдикції та підсудності; докази і доказування в цивільному процесі; поняття позову, стадій цивільного процесу;
  • на практично-творчому рівні: порядок розгляду справ в апеляційному, касаційному провадження, виконавче провадження.

 

вміти:

  • аналізувати цивільні, земельні, житлові, сімейні справи, окремі цивільно-процесуальні документи;
  • - тлумачити чинне цивільно-процесуальне законодавство;
  • - застосовувати норми матеріального та процесуального права;
  • - складати зразки позовних заяв, заяв, скарг, проекти судових рішень і ухвал.

Викладач дисципліни: Шиян Ольга Юріївна, старший викладач кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 8,5

Галузь знань

_0304 Право_

(шифр і назва)

Вибіркова

 

Напрям підготовки

6.030401 Правознавство

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_Правознавство_

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 255

5-6-й

5-6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,42

самостійної роботи студента – 5,14

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

54 год.

12 год.

Практичні, семінарські

42 год.

12 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

144 год.

200 год.

Індивідуальні завдання:  15 год. / 31 год.

Вид контролю: залік, іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік/іспит)

 

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

Сума (середнє арифметичне)

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

100

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

15

14

14

14

15

14

14

15

14

14

15

14

14

14

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

Сума (середнє арифметичне)

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

100

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

15

14

14

14

15

14

14

15

14

14

15

14

14