Ви є тут

Головна

Мета викладання навчальної дисципліни “Кримінально-виконавче право” є оволодіння основами сучасних знань щодо системи та структурно-функціональної характеристики органів та установ виконання кримінальних покарань, особливостей правового регулювання порядку виконання та відбування кримінальних покарань, правового статусу засуджених до кримінальних покарань та персоналу органів і установ виконання кримінальних покарань, сучасного стану та проблемних питань ресоціалізації та постпенітенціарного впливу на осіб, які відбули кримінальне покарання, правових основ та порядку відомчого та громадського контролю за діяльністю органів та установ виконання кримінальних покарань, міжнародних стандартів поводження із засудженими.

знати:

 • визначення предмету кримінально-виконавчого права, структуру кримінально-виконавчого законодавства, поняття і основні напрями реалізації кримінально-виконавчої політики України;
 • історію становлення та розвитку пенітенціарних систем;
 • основи управління державною пенітенціарною системою, структурно-функціональну характеристику органів та установ виконання кримінальних покарань;
 • загальні засади виконання покарань, не пов’язаних із позбавленням волі;
 • порядок виконання кримінальних покарань, не пов’язаних з ізоляцією від суспільства;
 • порядок і умови виконання кримінальних покарань у виді арешту і позбавлення волі;
 • загальну характеристику покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та міжнародно-правові стандарти поводження із засудженими до позбавлення волі;
 • класифікацію засуджених до позбавлення волі та їх розподіл за видами УВП;
 • поняття, функції та основні засоби забезпечення режиму у колоніях;
 • соціально-правові основи праці та освіти засуджених;
 • особливості відбування покарання у виді позбавлення волі жінками та неповнолітніми;
 • особливості відбування покарання у виді довічного позбавлення волі;
 • порядок звільнення від відбування кримінального покарання та здійснення постпенітенціарного впливу на засуджених;
 • правові та організаційні основи нагляду та контролю за виконанням кримінальних покарань;
 • особливості виконання кримінальних покарань у зарубіжних країнах;
 • місце слідчих ізоляторів у системі органів та установ, які здійснюють боротьбу зі злочинністю;
 • порядок і умови виконання кримінальних покарань відносно військовослужбовців.

вміти:

 • аналізувати практику діяльності органів і установ виконання кримінальних покарань;
 • аналізувати нормативно-правові акти щодо регулювання діяльності органів і установ виконання кримінальних покарань;
 • орієнтуватись в основних напрямах кримінально-виконавчої політики України;
 • характеризувати порядок виконання та відбування кримінальних покарань;
 • аналізувати міжнародні нормативно-правові акти щодо виконання та відбування кримінальних покарань.

Викладач дисципліни: Градецький Андрій Вікторович, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.030401 Правознавство

(код і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.03040101 Правознавство

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 60

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

10 год.

4 год.

Практичні, семінарські

10 год.

2 год.

Самостійна робота

32,8 год.

50,4 год.

Індивідуальна робота:

7,2 год.

3,6 год.

Лабораторні

– год.

Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Підс. контр.

(залік)

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

ЗМ №1+ЗМ №2

2

5+15=20

5+15=20

5+15=20

5+15=20

5+15=20

5+15=20

КР1 – 40

КР2 – 40

За ЗМ №1 – 100

За ЗМ №2 – 100