Ви є тут

Головна

Мета викладання навчальної дисципліни “Житлове право” – дати студентам основоположні знання з житлового права та житлового законодавства, навчити застосовувати їх у практичній роботі, а також аналізувати ситуації з житлових питань, що виникають у реальному житті, і правильно їх вирішувати.

знати:

 • порядок надання жилих приміщень;
 • правила користування жилими приміщеннями;
 • порядок користування службовими жилими приміщеннями, гуртожитками;
 • умови забезпечення жилими приміщеннями в житлово – будівельних кооперативах;
 • порядок проведення приватизації житлового фонду;
 • способи приватизації житла;
 • договірно – правове регулювання забезпечення житлом, права та обов'язки наймачів, членів їх сімей, власників жилих будинків (квартир);
 • виникнення та зміст права приватної власності на будинок (квартиру), що належить громадянинові на правах приватної власності, умови та способи розпорядження жилими приміщеннями;
 • умови відповідальності за порушення житлового законодавства;
 • порядок розгляду житлових спорів;
 • судову практику з житлових питань.

вміти:

 • надавати конкретний юридичний аналіз обставини (юридичні факти);
 • тлумачити чинне житлове законодавство України;
 • правильно застосовувати норми житлового законодавства до конкретних ситуацій;
 • складати процесуальні документи з житлового права, згідно з діючим законодавством.
   

Викладач дисципліни: Градецький Андрій Вікторович, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.030401 Правознавство

(код і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.03040101 Правознавство

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 60

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Самостійна робота

24,8 год.

50,4 год.

Індивідуальна робота:

7,2 год.

3,6 год.

Лабораторні

– год.

Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Підс. контр.

(залік)

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

ЗМ №1+ЗМ №2

2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

5+15=20

5+15=20

5+15=20

5+10=15

5+10=15

5+10=15

5+10=15

КР1 – 40

КР2 – 40

За ЗМ №1 – 100

За ЗМ №2 – 100