Ви є тут

Головна

Мета викладання навчальної дисципліни “Юридична психологія” є процес формування у студентів-юристів цілісних знань про предмет та структуру юридичної психології, її зміст та особливості їх застосування у системі правовідносин. Надання студентам знань, вмінь і навичок психологічного опосередкування юридичної діяльності і, зокрема, основних напрямів діяльності правоохоронних органів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • зміст та предмет вивчення юридичної психології;
  • мати уявлення про юридичну психологію як науку і знати її понятійно-категоріальний апарат;
  • наукові методи, які використовуються у юридичній психології;
  • психологічні та соціально-психологічні закономірності правотворчої та правозастосувальної діяльності;
  • психологічний зміст діяльності юриста, адвоката, слідчого тощо;
  • мати уявлення про досягнення практичної юридичної психології та можливості їх використання у професійній діяльності фахівця;
  • знати психологічні ознаки кримінальної та девіантної поведінки людини.

вміти:

  • використовувати теоретичні знання з юридичної психології у практичній діяльності;
  • володіти психотехнологіями, які використовуються у юридичній психології та вміти використовувати їх на практиці;
  • складати психологічний портрет людини, яка являє професійний інтерес та, виходячи з цього, планувати свою поведінку з урахуванням діючого законодавства.

Викладач дисципліни: Градецький Андрій Вікторович, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.030401 Правознавство

(код і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.03040101 Правознавство

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 90

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Самостійна робота

51,2 год.

78,6 год.

Індивідуальна робота:

10,8 год.

5,4 год.

Лабораторні

– год.

Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

6.030401 Правознавство

(код і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.03040101 Правознавство

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 90

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Самостійна робота

51,2 год.

78,6 год.

Індивідуальна робота:

10,8 год.

5,4 год.

Лабораторні

– год.

Вид контролю: залік