Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Господарське право" є  вивченя основних положень чинного законодавства щодо правового регулювання господарської діяльності в Україні; сформувати у студентів основні поняття курсу, що стосуються господарської комерційної та некомерційної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • предмет, метод і систему господарського права;
 • основні проблеми науки господарського права;
 • суб’єктів господарювання; організаційно-правові форми суб’єктів господарської діяльності; правову характеристику корпоративних відносин;
 • основні принципи господарської діяльності;
 • майнову основу господарювання;
 • господарські зобов’язання;
 • відповідальність за правопорушення у сфері господарювання;
 • засоби державного регулювання господарської діяльності;
 • особливості правового регулювання в окремих сферах господарювання, зокрема, у торговельній діяльності; банківській сфері, зовнішньоекономічній діяльності, інвестиційній сфері, на ринку цінних паперів, сфері страхування, а також в інноваційній діяльності.

вміти:

 • використовувати отримані знання в практичній діяльності;
 • вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, якими регламентуються відносини у сфері господарювання;
 • аналізувати та коментувати відповідні нормативні положення; прогнозувати напрямки здійснення реформ у зазначеній сфері;
 • логічно викладати матеріал та аргументовано доводити свою думку на практичних заняттях;
 • користуватися сучасною науковою та спеціальною літературою, іншими інформаційними джерелами.

Викладач дисципліни: Шиян Дмитро Сергійович, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

_0304 Право_

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.030401 Правознавство

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_Правознавство_

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 180

7-8-й

7-8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,58

самостійної роботи студента - 4,46

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

38 год.

10 год.

Практичні, семінарські

24 год.

4 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

107 год.

144 год.

Індивідуальні завдання: 11 год. / 22 год.

Вид контролю: залік, іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік/іспит)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий контроль (середнє арифметичне)

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

РК1

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

РК2

15

14

14

14

15

14

14

100

15

14

14

15

14

14

14

100