Ви є тут

Головна

Метою дисципліни «Автоматичне керування зварювання» є ознайомити студентів з особливостями елементної бази і принципами роботи сучасного електронного зварювального обладнання.

Завдання навчальної дисципліни «Автоматичне керування зварювання» є вивчення основних методів і принципів механізації та автоматизації зварювальних процесів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • сучасний стан і перспективи розвитку електронного зварювального обладнання і його елементної бази;
 • основні принципи побудови і роботи схем електронного зварювального обладнання;
 • принципи побудови систем автоматичного регулювання.

вміти:

 • читати схеми пошуку простих поломок в обладнанні і правильно його експлуатувати;
 • оцінити технічні переваги зварювального обладнання і раціонально підходити до його вибору згідно з технологічними умовами;
 • створювати, налагоджувати і експлуатувати автоматичні зварювальні установки.

Викладач дисципліни Шумілов Андрій Олександрович к.т.н., доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Нормативна

Модулів – 2

Змістових модулів – 4

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Технологія та устаткування зварювання», «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

Рік підготовки:
4-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр:
Загальна кількість годин – 90 год. 7-й 7-й
Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 2nbsp;год.,

самостійної роботи студента – 5 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські:
Лабораторні:
12 год. 2 год.
Самостійна робота:
60 год. 80 год.
Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

Екзамен Екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,5 (30/60)

для заочної форми навчання – 0,07 (6/80)

 

Розподіл балів які отримують студенти

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 30 100
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Т1 ... Т14 – теми змістових модулів.

 

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Елементи систем автоматичного регулювання.

Тема 1 Вступ. Мета, завдання й порядок вивчення курсу . Тенденції і перспективи розвитку зварювального виробництва.

Тема 2 Роль , задача і значення автоматизації виробничих процесів, межи її застосування і перспективи розвитку. Основні види автоматизації. Особливості автоматизації збирально-зварювальних процесів.

Тема 3 Основна термінологія, класифікація систем автоматичного управління. Поняття про зворотній зв»язок в системі регулювання.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Регулювання за відхиленням і за збудженням.

Тема 4 Пряме і непряме регулювання.

Тема 5 Преривне і непереривне регулювання .Системи автоматичного регулювання в залежності від закона відтворення.

Тема 6 Системи стабілізації. Стежачі системи. Самоналагоджуючі системи.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Датчики і підсилювачі.

Тема 7 Поняття про датчики . Вимоги до датчиків. Контактні датчики. Тензоопори. Термоопори. Термоелектричні датчики.

Тема 8 Фотоелектричні і індуктивні датчики . Датчики Холла.

Тема 9 Сельсини і їх застосування в пристроях автоматики Схеми включення датчиків: мостова, потенціометрична, диференціальна, компенсаційна.

Тема 10 Загальні відомості про підсилювачі . Електромашинні підсилювачі і їх застосування для автоматизації зварювальних процесів. Магнітні підсилювачі. Магнітний підсилювач з обмоткою зміщення. Зворотній зв»язок в магнітних підсилювачах.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Автоматичне регулювання зварювальних процесів (САР).

Тема 11 САР дуги саморегулюванням та із впливом на швидкість подачі електродного дроту (АРНД) . САР вильоту електроду (АРВ) та САР із впливом на джерело живлення (АРЖ).

Тема 12 САР проплавлення при дуговому зварюванні. Автоматизація напряму зварювальної головки за стиком.

Тема 13 Автоматичне регулювання процесу електрошлакового зварювання. Характеристики шлакової ванни як об»єкта регулювання. САР рівня шлакової ванни при ЕШЗ. САР напруги при ЕШЗ.

Тема 14 Класифікація систем керування машинами для контактного зварювання. Системи програмного керування процесами контактного зварювання за електричними параметрами, за температурою та дилатометричним ефектом.

 

Методичне забезпечення:

 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 "Дослідження схеми регулювання електронних регуляторів циклу зварювання типу РЦС – 403, РКС -801 із тиристорним контактором КТ -1У4" з дисципліни "Автоматичне керування зварювання" для студентів напряму 6.050504 "Зварювання" усіх форм навчання / Укл. В.М. Гордієнко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 13 с.
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6 "Дослідження електромашинного підсилювача з поперечним полем" з дисципліни "Автоматичне керування зварювання" для студентів напряму 6.050504 "Зварювання" усіх форм навчання / Укл. В.М. Гордієнко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 12 с.
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 8 "Дослідження магнітного підсилювача " з дисципліни "Автоматичне керування зварювання" для студентів напряму 6.050504 "Зварювання" усіх форм навчання / Укл. В.М. Гордієнко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 12 с.
 4. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 7 "Дослідження датчиків неузгодженості в індикаторноу і трансформаторному режимах" з дисципліни "Автоматичне керування зварювання" для студентів напряму 6.050504 "Зварювання" усіх форм навчання / Укл. В.М. Гордієнко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 16 с.
 5. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Автоматичне керування зварювання” напрямку підготовки 6.050504 "Зварювання" для студентів спеціальності 7.05050401 "Технології та устаткування зварювання" усіх форм навчання / Укл. Осіпов М.Ю. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009 - 8 с.
 6. Гордиенко В.Н. Датчики автоматического управления и схемы их включения.Учебное пособие.- Запорожье, ЗНТУ,2003.- 47 с.
 7. Гордиенко В.Н. Системы автоматического регулирования в дуговой и электрошлаковой сварке.Учебное пособие.- Запорожье, ЗНТУ,2004.- 27 с.
 8. Львов Н.С. Автоматика и автоматизация сварочных процессов / Н.С. Львов, Э.А. Гладков – М.: Машиностроение, 1982. – 302 с.
 9. Автоматизация сварочных процессов: Учебное пособие /Под ред. Лебедева В.К. и проф.Черныша В.П. – К.: Высшая школа, 1986. – 296 с.