Ви є тут

Головна

Факультет економіки та управління

Напрям підготовки  6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит»

Спеціальність 03050901 «Облік і аудит» та  03050801 «Фінанси і кредит»

 

Викладає доктор економічних наук, професор  Ткаченко Алла Михайлівна

http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-di...

 

Мета дисципліни "Економіка підприємства" є формування у студентів знань, навичок, світогляду, достатніх для ефективного ведення господарської діяльності підприємства з урахуванням поточного й майбутнього періодів часу, надання знань з основних розділів прикладної економіки, організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.

Завдання  дисципліни "Економіка підприємства" пов'язані з формуванням:

-    системи взаємозалежних (взаємообумовлених і взаємозалежних) факторів виробництва й реалізації продукції на підприємстві;

-    інструментарію (системи принципів, методів і показників), що забезпечує порівнянну вартісну оцінку витрат і результатів діяльності підприємства;

-    аналітичного апарату й організаційної основи, що гарантують пошук і реалізацію найбільш ефективних шляхів виробництва й реалізації продукції, а також напрямків розвитку підприємства;

-    мотиваційного інструментарію, необхідного для того, щоб визначати мету й знаходити засоби досягнення ефективного господарювання;

-    вивчення теорії та методологічних засад засвоєння практичних навичок управління підприємством у конкурентному середовищі, формування вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу, забезпечення розширеного самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

-    знати економічні основи (систему факторів функціонування й розвитку підприємства, закономірності здійснення виробничих процесів особливості реалізації економічних відносин та ін.); методи оцінки витрат і результатів господарської діяльності; засоби мотиваційного впливу, що забезпечують ефективне господарювання.

 

-    вміти: на практиці застосовувати отримані теоретичні знання, що припускає навички аналітичної діяльності, прийоми здійснення необхідних розрахунків, техніку обґрунтування рішень, способи реалізації мотиваційного впливу.

 

1.     Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Освітня програма «Економіка підприємства»

(шифр і назва)

Модулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Рік підготовки:

Змістових модулів –

Індивідуальне науково-дослідне завдання _______-__

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

бакалавр

 

 год.

 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

 год.

 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: