Ви є тут

Головна

2019 р.

 • Потенціал SMART-суспільства як чинник стрімкого розвитку технологій та їх вплив на соціокультурні процеси // «Концептуальні  та практичні засади становлення і розвитку smart-освіти  як чинника  формування smart-культури  в умовах еволюції від інформаційного суспільства до «smart-суспільства»    //   Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції 19-20 грудня 2018 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н., проф. В. Г. Воронкова.  Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2019. 258 с. – С.61-65.

2018 р.

 • Популізм як семантичний різновид політичної пропаганди  / Н.О.Рєзанова, В.С.Орлянський В.С. Пропаганда vs контрпропаганда у медіа просторі: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 12 лютого 2018 року / Запоріжжя: Вид-во  ЗНУ, 2018.  С.36-38.
 • Инновация как форма объективации нового и фактор социального обновления и развития: социально-философское осмысление // Материалы международной научно-практической конференции «Наука и практика: деятельность и перспективы»  // INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 2018, May 10-11 (Литва), Каунас С.134-135.
 • Інформаційна культура як детермінанта інформаційного суспільства // Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 26-27 квітня 2018 р. Україна, м. Запоріжжя. С.195-198.
 • Гендерна рівність як показник розвинутості суспільства / Н.О.Рєзанова, В.А.Левков // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана-С.1834-1835.
 • Основні соціальні причини розлучень в Україні. / Н.О.Рєзанова, В.В.Смьордова //    Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.  Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана С. 1832-1834.
 • Інновація в політичній сфері суспільства / Н.О.Рєзанова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана - С.1824-1826.
 • Впровадження парадигми смарт-освіти як детермінанти переходу до смарт-суспільства / Н.О.Рєзанова // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 квітня 2018 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н. професор В.Г.Воронкова: Запоріз.держ.інж.акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2018. – С.75-79.
 • Інновація як основа прогресу і рекомбінаторного зростання в умовах цифрових технологій // Матеріали ХХІІІ науково-технічної конференції студентів,  магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах. Том ІV. /  Запоріз. держ.інж.акад. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. С.161-162.

2017 р.

 • Соціально-філософське осмисленні інновації як фактору переходу до інформаційного суспільства / Н.О.Рєзанова // Становлення інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н.,проф. В.Г.Воронкова. –Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017. 276 с. (С.113-119).
 • Нова легітимація політичної влади: зміни у відносинах еліти та громадян / Н.О.Рєзанова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.1558-1560.
 • До питання категоріального визначення «політична культура» / Н.О.Рєзанова, О.С.Ліпіліна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.  1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см.  Назва з тит. екрана.-С.1564-1566.
 • Філософський концепт інновацій як фактор змін  // INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE  2017, May 11-12 (Литва), Каунас С.53-54.

2016 р.

 • Рєзанова Н.О. Моделі ефективного державного управління в сучасних умовах реформування / Н.О.Рєзанова // Теоретичні і практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  присвяченої 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами / Ред.упорядн.: д.філос.н., проф.. Валентина Воронкова, Регіна Андрюкайтене. – Запоріжжя:ЗДІА, 2016. – 274 с. – С.156-159.
 • Рєзанова Н.О.  Політична культура в період модернізацій них перетворень / Н.О. Рєзанова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М.Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя:  ЗНТУ,  2016. – Т.3. – 568 с. – С.276-279.
 • Рєзанова Н.О., Фірсов А. І. До проблеми ювенальної злочинності: стан та вирішення / Н.О. Рєзанова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М.Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя:  ЗНТУ,  2016. – Т.3. – 568 с. – С.287-289.
 • Моделі ефективного державного управління в сучасних умовах реформування / Н.О.Рєзанова // Теоретичні і практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  присвяченої 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами / Ред.упорядн.: д.філос.н., проф.. В.Воронкова, Р.Андрюкайтене. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 274 с.  С.156-159.

2015 р.

 • Рєзанова Н.О. Інформаційна культура в контексті інформаційного суспільства / Н.О.Рєзанова // Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як  цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (19-20 листопада 2015 року) // за заг. ред. д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкової. - Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015.- 176 с.  ( С.115-117)

2014 р.

 • Рєзанова Н.О. Соціально-антрополгічні основи гуманітаризації освіти [Текст] / Н.О.Рєзанова // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Напрями удосконалення гуманітарного розвитку в Україні: соціоантропологічні, соціокультурні та соціосвітоглядні виміри» (21-22 листопада 2013 р) Запоріжжя. ЗДІА, 2014. С.126-130.
 • Політико-культурні конфлікти в транзитивному соціальному просторі  / Н.О. Рєзанова  //  Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. С.178-182.
 • Контроль за політичною елітою / Н.О. Рєзанова, К.О.Буряк  // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 4 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.188-190.

2013 р.

 •  Рєзанова Н.О. Соціально-філософський концепт інновації як фактору соціальних перетворень [Текст] // Гуманітарний вісник ЗДІА: Збірник наукових праць – Вип. 55. – 2013. – С.235-248.

2012 р.

 • Рєзанова Н.О. Культурні трансформації в умовах глобалізації і євроінтеграції [Текст] / Н.О.Рєзанова //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції « Українське суспільство в умовах глобалізації: тенденції та перспективи розвитку»  (20-21 жовтня 2011 р.) - Запоріжжя. – ЗДІА, 2012. – С. 179-182.
 • Рєзанова Н.О. Місце і роль освіти в умовах глобалізації європейського простору [Текст] / Н.О.Рєзанова // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Концептуальні засади  стратегії розвитку сучасного соціуму в умовах глобалізації» (22-23 листопада 2012 р) – Запоріжжя. – ЗДІА, 2012. – С.56-59.88.  

2011 р.

 •  Рєзанова Н.О. Духовні основи формування євроінтеграційного простору [Текст] / Н.О.Рєзанова // Тези доповіді Матеріали XV Науково-технічної конференції студентів, магістрантів. Аспірантів і викладачів ЗДІА (12-16 квітня 2010). – Запоріжжя. – ЗДІА. 2011. - с.13.
 • Рєзанова Н.О. Глобалізація як реальність сучасного соціуму [Текст] / Н.О.Рєзанова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Євроінтеграційна політика України в умовах глобалізації» (21-23 листопада 2011 року) – Запоріжжя. – ЗДІА., 2011.  с.36-39.