Ви є тут

Головна

2019 р.

 • Потенціал SMART-суспільства як чинник стрімкого розвитку технологій та їх вплив на соціокультурні процеси // «Концептуальні  та практичні засади становлення і розвитку smart-освіти  як чинника  формування smart-культури  в умовах еволюції від інформаційного суспільства до «smart-суспільства»    //   Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції 19-20 грудня 2018 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н., проф. В. Г. Воронкова.  Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2019. 258 с. – С.61-65.

2018 р.

 •  Популізм як семантичний різновид політичної пропаганди  / Н.О.Рєзанова, В.С.Орлянський В.С. // Феномен пропаганди і анти пропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс: монографія / За наук.ред. Г.М.Васильчука, О.М.Маклюк, М.М. Бессонової. – Запоріжжя: Інтер-М, 2018. – 386 с. (С.75-84)
 • Картер Джіммі Ерл // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення. Біографічна енциклопедія / О.Б.Бабкіна, С.Дерев’янко, М.П.Требін та ін., за наук. ред..Н.М.Хоми, Львів: Новий Світ-2000, 2018. 369 с. – (С.312-321).
 • Популізм як семантичний різновид політичної пропаганди  / Н.О.Рєзанова, В.С.Орлянський В.С. Пропаганда vs контрпропаганда у медіа просторі: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 12 лютого 2018 року / Запоріжжя: Вид-во  ЗНУ, 2018. -  С.36-38.
 • Инновация как форма объективации нового и фактор социального обновления и развития: социально-философское осмысление // Материалы международной научно-практической конференции «Наука и практика: деятельность и перспективы»  // INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 2018, May 10-11 (Литва), Каунас – С.134-135.
 • Інформаційна культура як детермінанта інформаційного суспільства // Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 26-27 квітня 2018 р. Україна, м. Запоріжжя. – С.195-198.
 • Гендерна рівність як показник розвинутості суспільства / Н.О.Рєзанова, В.А.Левков // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана- С.1834-1835.
 • Основні соціальні причини розлучень в Україні. / Н.О.Рєзанова, В.В.Смьордова //    Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана – С. 1832-1834.
 • Інновація в політичній сфері суспільства / Н.О.Рєзанова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана - С.1824-1826.
 • Впровадження парадигми смарт-освіти як детермінанти переходу до смарт-суспільства / Н.О.Рєзанова // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 квітня 2018 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н. професор В.Г.Воронкова: Запоріз.держ.інж.акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2018. – С.75-79.
 • Інновація як основа прогресу і рекомбінаторного зростання в умовах цифрових технологій // Матеріали ХХІІІ науково-технічної конференції студентів,  магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах. Том ІV. /  Запоріз. держ.інж.акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2018. – С.161-162.

2017 р.

 •   Соціально-філософське осмисленні інновації як фактору переходу до інформаційного суспільства / Н.О.Рєзанова // Становлення інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н.,проф. В.Г.Воронкова. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017. – 276 с. (С.113-119)
 • Нова легітимація політичної влади: зміни у відносинах еліти та громадян / Н.О.Рєзанова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.- С.1558-1560.
 • До питання категоріального визначення «політична культура» / Н.О.Рєзанова, О.С.Ліпіліна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.- С.1564-1566.
 •  Популістичний фактор політичної влади  // Політологічні читання імені професора Богдана Яроша:  збірник наукових праць / за заг. ред. В.І.Бортнікова; Я.Б.Яроша. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 436 с. – С.90-99.

2016 р.

 • Рєзанова Н.О. Особливості державно-громадського управління недержавною освітою / Н.О.Рєзанова // Державно-громадське управління освітою (за матеріалами звіту про науково-дослідну роботу «Державно-громадське управління освітою: соціально-філософський аналіз») : монографія / Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; за науковою ред. В. П. Беха; редкол.: В. П. Бех (голова), Н. В. Крохмаль (заст. голови), М. В. Михайліченко (заст. голови), [та ін.]. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. 256 с. С.107-117. (§2.4).
 • Політична культура в період модернізаційних перетворень / Н.О. Рєзанова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М.Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя:  ЗНТУ,  2016. Т.3. 568 с.  С.276-279.
 • До проблеми ювенальної злочинності: стан та вирішення / Н.О. Рєзанова, А.І.Фірсов // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М.Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя:  ЗНТУ,  2016. Т.3. 568 с. С.287-289.
 • Моделі ефективного державного управління в сучасних умовах реформування / Н.О.Рєзанова // Теоретичні і практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  присвяченої 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами / Ред.упорядн.: д.філос.н., проф.. В.Воронкова, Р.Андрюкайтене. Запоріжжя: ЗДІА, 2016.  274 с. С.156-159.
 •  Особливості державно-громадського управління недержавною освітою /Н.О.Рєзанова // Державно-громадське управління освітою (за матеріалами звіту про науково-дослідну роботу «Державно-громадське управління освітою: соціально-філософський аналіз»): монографія / Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; за науковою ред. В. П. Беха; редкол.: В. П. Бех (голова), Н. В. Крохмаль (заст. голови), М. В. Михайліченко (заст. голови), [та ін.]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – 256 с. – С.107-117. (§2.4).
 •  Популістичні детермінанти легітимації політичної влади в демократичних суспільствах / Н.О. Рєзанова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць, вип. № 67 / Під ред.. В.Г.Воронкової; Запоріз.держ.інж.акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – С.170-183.
   

2015 р.

 •  Рєзанова Н.О. Державно-громадське управління недержавною освітою / Н.О.Рєзанова // Модус державно-громадського управління освітою: монографія // Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова / за наук.ред.В.П.Беха; ред.кол.:В.П.Бех (голова), Н.В.Крохмаль (заст.голови) [та ін..].- К.: Вид-во НПУ ім..М.П.Драгоманова, 2015. 780 с. С.374-388.  (§6.1.)
 •  Інформаційна культура в контексті інформаційного суспільства / Н.О.Рєзанова // Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як  цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (19-20 листопада 2015 року) // за заг. ред. д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкової. Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015. С.115-117.