Ви є тут

Головна

Опис навчальної дисципліни

Лектор: Степан Васильович Лоскутов

          Метою викладання дисципліни "Фізика" є створення у студентів широкої теоретичної підготовки в галузі фізики, формування у студентів знань, навиків та уміння, що дозволить майбутнім спеціалістам орієнтуватись в потоці науково-технічної інформації та забезпечити їм можливість використання фізичних законів в своєї галузі техніки. Розбудова фундаментальних знань головних законів  природи для подальшого вивчення спеціальних дисциплін.

Задача дисципліни "Фізика" є формування у студентів наукового світогляду i сучасного фізичного мислення. ознайомлення студентів з методами фізичного дослідження, методами рішення конкретних задач з різних галузей фізики, формування навиків проведення фізичного експерименту. Формування уміння виділити конкретний фізичний зміст в прикладних задачах майбутньої спеціальності. Навчання студентів сучасним методам аналізу фізичних явищ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні  фізичні  явища; 
  • фундаментальні  закони природи;
  • правила класичної та сучасної фізики;
  • методи фізичних досліджень;
  • внутрішні зв'язки між окремими розділами науки;
  • основні числові значення фізичних величин у природі та в техніці.

вміти:

  • пояснювати явища з використанням фізичних законів;
  • проводити розрахунки за формулами;
  • проводити прості фізичні експерименти;
  • оцінювати похибки вимірювань
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів –

Галузь знань

12 - Інформаційні технології

Нормативна

Напрям підготовки

122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

6.122 - Системи штучного інтелекту

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120 год.

1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

6 год.
Практичні, семінарські
- -
Лабораторні

14 год.

2 год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36% до 64%

для заочної форми навчання - 6% до 94%