Ви є тут

Головна

Факультет комп’ютерних наук та технологій

напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

спеціальності 7.05010201, 8.05010201 «Комп’ютерні та системи та мережі»

8.05010203 «Спеціалізовані комп’ютерні системи»

 

Викладає старший викладач Онуфрієнко Наталія Леонідівна

http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4544

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів фундаментальних знань та практичних навичок з основних напрямків раціонального планування та використання загальних принципів організації виробництва, організації праці, створювання та впровадження нової техніки, нових методів ефективного управління проектами та промисловим виробництвом в сучасних умовах господарювання.

Завдання: вивчення студентами закономірностей організації, планування та управління виробництвом в ринкових умовах, оптимальному поєднанні засобів виробництва, робочої сили та інших факторів виробництва з метою найбільш ефективного їх використання на промисловому підприємстві, з урахуванням швидких змін, що спричиняє зовнішнє середовище.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: сутність виробничого процесу як однієї з головних функцій промислового підприємства; структуру виробничих систем; основні принципи організації виробничих процесів; основи організації виробничого процесу у просторі і часі; форми організації виробничого процесу; основи наукової організації праці; склад та характеристику підрозділів підприємства за стадіями виробничого процесу; організацію та планування процесу створення та освоєння нової техніки та технологій; характеристики інфраструктури підприємства; основи комплексного обслуговування у виробничій системі; основи проектування виробничих систем; зміст та задачі планування виробництва, його роль у підвищенні ефективності виробничої системи; методики управління поточним функціонуванням виробничої системи;

вміти: розробляти конкретну виробничу систему промислового підприємства; обґрунтовувати виробничу структуру промислового підприємства; оцінювати рівень ефективності виробничої системи промислового підприємства; визначати тип виробництва; раціонально організовувати виробничий процес відповідно до наукових принципів; організовувати роботу виробничого та дослідного підрозділів на промисловому підприємстві; організовувати процес проектування, дослідження, виробництва в установлені терміни із забезпеченням високої якості продукції; організовувати процес технічного контролю якості продукції, що виробляється; обирати систему планування діяльності конкретної виробничої системи; розробляти стратегічні та оперативні плани виробництва та організовувати контроль за їх виконанням; планувати ресурсне забезпечення діяльності промислового виробництва; застосовувати принципи та методи управління; розробляти оптимальну організаційну структуру управління промисловим виробництвом; розраховувати показники результативності функціонування виробничих систем; самостійно приймати управлінські рішення на основі аналізу і оцінки економічної ситуації; самостійно освоювати новітні методи та методологію організації, планування та управління виробничими процесами на промисловому підприємстві.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.050102 Комп’ютерна інженерія

Модулів – 1

 

Спеціальність (професійне

спрямування):

Комп’ютерні мережі та системи

Спеціалізовані комп’ютерні системи

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-__

                                               (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 4

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

магістр

 

14 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

4 год.

Інші

2 год.

- год.

Самостійна робота

60 год.

80 год.

Індивідуальні завдання -   год.

Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Вивчення дисципліни (3 змістових модуля та залік) оцінюється за 100-бальною шкалою:

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумко

вий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т1

Т2

Т1

Т2

30

100

2

10

10

10

3

10

2

3

5

5

5

5

                                 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.