Ви є тут

Головна

Факультет економіки та управління

напрям підготовки  6.030508 Фінанси і кредит

спеціальність  7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит»

Викладає кандидат економічних наук, доцент Шитікова Лариса Віталіївна

http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4541

 

Мета: формування системи знань з теоретико-методологічних та соціально-економічних  питань трудових відносин у суспільстві.

Завдання дисципліни є:

-         висвітлення теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці і соціально-трудових відносин;

-         формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері;

-         дати студентам загальні ґрунтовні навички наукового аналізу соціально-трудових процесів на всіх рівнях, викликати у них інтерес до наукових досліджень у цій сфері;

-         сформувати у студентів науково обґрунтовані, адекватні реальності, раціональні знання про процеси, явища й тенденції у соціально-трудовій сфері в нашій країні: трудовий потенціал, людський капітал, людський розвиток, ринок праці, зайнятість і безробіття, соціально-трудові відносини, організаційні, економічні й соціальні компоненти процесу праці;

-         навчити студентів використовувати здобуті знання в конкретних процесах управління соціально-трудовими відносинами, організації праці та забезпечення її високої ефективності на всіх рівнях

-         сприяти вихованню раціонального ставлення до власного трудового потенціалу, нарощуванню і ефективному використанню людського капіталу, забезпеченню конкурентоспроможності кожного на ринку праці, усвідомленню необхідності досягати реалізації своїх інтересів у сфері праці.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: .

- праця як сфера життєдіяльності і головний фактор виробництва;

- трудові ресурси і трудовий потенціал на різних рівнях управління ними;

- соціально-трудові відносини і механізм функціонування системи соціально-трудових відносин, а також соціальне партнерство;

- ринок праці і його регулювання, соціально-трудові відносини зайнятості;

- організація і нормування праці;

- ефективність і продуктивність праці, її планування;

- політика доходів і оплати праці;

- аналіз, звітність та аудит у сфері праці;

- моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент дослідження, регулювання й удосконалення соціально-трудових відноси;

- міжнародне регулювання соціально-трудових відносин.

вміти:

−  вирішувати проблеми побудови системи статистичних показників сфери соціально-трудових відносин;

− володіти методами формування механізму функціонування системи соціально-трудових відносин;

− застосовувати методологію комплексного статистичного аналізу масових явищ і процесів, які відбуваються  у сфері соціально-трудових відносин на різних рівнях управління, тенденцій їх розвитку та взаємообумовленості;

− володіти методами аналізу та планування трудових ресурсів, зовнішніх і внутрішніх обмежень та ризиків у сфері соціально-трудових відносин, напрямів розвитку трудового потенціалу підприємства;

− використовувати інструментарій обґрунтування потреби підприємства у трудових ресурсах, мати уявлення про критерії оптимізації чисельності персоналу підприємства;

− аналізувати та планувати ефективність, продуктивність та результативність використання трудового потенціалу, трудових ресурсів, персоналу.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0305  «Економіка та підприємництво»

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит» (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

12 год.

4 - год.

Практичні, семінарські

12  год.

2 -  год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

60 год.

84 год.

Індивідуальні завдання:

-

-

Вид контролю: іспит

         

 

 

Факультет економіки та управління

напрям підготовки  6.030509 Облік і аудит

спеціальність  7.03050901, 8.03050901 Облік і аудит

Викладає кандидат економічних наук, доцент Шитікова Лариса Віталіївна

http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4541

 

Мета: формування системи знань з теоретико-методологічних та соціально-економічних  питань трудових відносин у суспільстві.

Завдання дисципліни є:

-       дати студентам загальні ґрунтовні навички наукового аналізу соціально-трудових процесів на всіх рівнях, викликати у них інтерес до наукових досліджень у цій сфері;

-       сформувати у студентів науково обґрунтовані, адекватні реальності, раціональні знання про процеси, явища й тенденції у соціально-трудовій сфері в нашій країні: трудовий потенціал, людський капітал, людський розвиток, ринок праці, зайнятість і безробіття, соціально-трудові відносини, організаційні, економічні й соціальні компоненти процесу праці;

-       навчити студентів використовувати здобуті знання в конкретних процесах управління соціально-трудовими відносинами, організації праці та забезпечення її високої ефективності на всіх рівнях

-       сприяти вихованню раціонального ставлення до власного трудового потенціалу, нарощуванню і ефективному використанню власного людського капіталу, забезпеченню конкурентоспроможності кожного на ринку праці, усвідомленню необхідності досягати реалізації своїх інтересів у сфері праці.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: .

- праця як сфера життєдіяльності і головний фактор виробництва;

- трудові ресурси і трудовий потенціал на різних рівнях управління ними;

- соціально-трудові відносини і механізм функціонування системи соціально-трудових відносин, а також соціальне партнерство;

- ринок праці і його регулювання, соціально-трудові відносини зайнятості;

- організація і нормування праці;

- ефективність і продуктивність праці, її планування;

- політика доходів і оплати праці;

- аналіз, звітність та аудит у сфері праці;

- моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент дослідження, регулювання й удосконалення соціально-трудових відноси;

- міжнародне регулювання соціально-трудових відносин.

вміти:

−     вирішувати проблеми побудови системи статистичних показників сфери соціально-трудових відносин;

−    володіти методами формування механізму функціонування системи соціально-трудових відносин;

−    застосовувати методологію комплексного статистичного аналізу масових явищ і процесів, які відбуваються  у сфері соціально-трудових відносин на різних рівнях управління, тенденцій їх розвитку та взаємообумовленості;

−    володіти методами аналізу та планування трудових ресурсів, зовнішніх і внутрішніх обмежень та ризиків у сфері соціально-трудових відносин, напрямів розвитку трудового потенціалу підприємства;

−    використовувати інструментарій обґрунтування потреби підприємства у трудових ресурсах, мати уявлення про критерії оптимізації чисельності персоналу підприємства;

−    аналізувати та планувати ефективність, продуктивність та результативність використання трудового потенціалу, трудових ресурсів, персоналу.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0305  «Економіка і підприємництво»

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.030509 «Облік і аудит» (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

24 год.

- год.

Практичні, семінарські

24  год.

-  год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

72 год.

120 год.

Індивідуальні завдання:

-

-

Вид контролю: іспит