Ви є тут

Головна

Факультет економіки та управління

напрям підготовки  6.030601 Менеджмент

спеціальність  7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування»

Викладає кандидат економічних наук, доцент Шитікова Лариса Віталіївна

http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4541

 

Мета: формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та навичок статистичної оцінки про соціально-економічні явища і процеси суспільного життя, знань щодо методів збирання, оброблення та аналізу інформації. 

Завдання дисципліни є:

− засвоєння принципів організації статистичних спостережень;

− вивчення методик розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів;

− набуття вмінь застосовування статистичних методів дослідження соціально-економічних явищ і процесів на практиці.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: .

− сутність, предмет, завдання і основний матеріал програми навчальної дисципліни;

− методологічні засади статистики та подання статистичних даних;

− статистичні методи аналізу масових суспільних явищ і процесів.

вміти:

− розраховувати показники статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів;

− проводити статистичну обробку даних з побудовою відповідних таблиць, графіків та рядів розподілу;

− застосовувати статистичні методи для дослідження кількісної і якісної сторін масових суспільних явищ і процесів;

 − аналізувати стан, структуру та інтенсивність динаміки масових суспільних явищ і процесів;

− прогнозувати зміни статистичних показників в майбутньому;

− робити самостійні науково-обґрунтовані висновки та узагальнення

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань

0305  «Економіка і підприємництво»

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.030601 «Менеджмент» (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 135

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 7,25

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

36 год.

8 - год.

Практичні, семінарські

12  год.

4 -  год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

87 год.

123 год.

Індивідуальні завдання:

-

-

Вид контролю: іспит

         

 

 

напрям підготовки  6.030507 Маркетинг

спеціальність  7.03050701, 8.03050701 «Маркетинг»

Викладає кандидат економічних наук, доцент Шитікова Лариса Віталіївна

http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4541

 

Мета: формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та навичок статистичної оцінки про соціально-економічні явища і процеси суспільного життя, знань щодо методів збирання, оброблення та аналізу інформації. 

Завдання дисципліни є:

− засвоєння принципів організації статистичних спостережень;

− вивчення методик розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів;

− набуття вмінь застосовування статистичних методів дослідження соціально-економічних явищ і процесів на практиці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: .

− сутність, предмет, завдання і основний матеріал програми навчальної дисципліни;

− методологічні засади статистики та подання статистичних даних;

− статистичні методи аналізу масових суспільних явищ і процесів.

вміти:

− розраховувати показники статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів;

− проводити статистичну обробку даних з побудовою відповідних таблиць, графіків та рядів розподілу;

− застосовувати статистичні методи для дослідження кількісної і якісної сторін масових суспільних явищ і процесів;

− аналізувати стан, структуру та інтенсивність динаміки масових суспільних явищ і процесів;

− прогнозувати зміни статистичних показників в майбутньому;

− робити самостійні науково-обґрунтовані висновки та узагальнення.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0305  «Економіка і підприємництво»

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.030507 «Маркетинг» (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.03050701, 8.03050701 «Маркетинг»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6,7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

24 год.

4 - год.

Практичні, семінарські

13  год.

2 -  год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

80 год.

114 год.

Індивідуальні завдання:

-

-

Вид контролю: іспит