Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: опанування студентами базових понять з питань бухгалтерського обліку і аудиту,  засвоєння яких дасть змогу обґрунтувати розрахунки під час проведення енергоаудиту підприємств з метою здійснення енергозберігаючих заходів на підприємствах.

Завдання:

-опанування базових понять з питань бухгалтерського обліку;

-опанування основ аудиту та енергоаудиту;

-засвоєння математичних методів в оптимізаційних задачах електропостачання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-   призначення, склад і порядок ведення рахунків;

-   систему рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис;

-   облік кругообігу господарських засобів;

-   бухгалтерські документи та їх класифікація;

-   інформаційну та нормативно-правову базу енерговикористання;

-   математичні методи в оптимізаційних задачах електропостачання.

вміти:

- формувати бухгалтерський баланс;

-   визначати  розгорнуте і згорнуте сальдо по бухгалтерських рахунках на кінець звітного періоду;

-   зясовувати порушення згідно Положення (стандарту) бухгалтерського  обліку;

-   використовувати бухгалтерську звітність  для  управлінні підприємством;

-   застосовувати математичні методи в оптимізаційних задачах електропостачання;

-   визначати доцільність впровадження проектів по енергопостачанню.

 

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Бухоблік і аудит як предмет вивчення та форма забезпечення ефективної діяльності підприємства.

      Тема 1. Історія розвитку бухгалтерського обліку та контролю.

      Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку .

Змістовий модуль 2. Бухгалтерський баланс і система  рахунків.

      Тема 1. Бухгалтерський баланс

      Тема 2. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис

      Тема 3. Облік кругообігу господарських засобів. Інвентаризація.

Змістовий модуль 3. Побудова і організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

       Тема 1. Облікова політика підприємства .

       Тема 2. Бухгалтерські документи та їх класифікація

       Тема 3. Первинні бухгалтерські документи та їх класифікація

Змістовий модуль 4. Аудиторська діяльність.

Тема 1. Сутність аудиторської діяльності.

Тема 2. Аудит активів і пасивів.

Змістовий модуль 5. Основи енергетичного аудиту.

Тема 1. Сутність і предмет енергоаудиту.

Тема 2. Інформаційна та нормативно-правова база енерговикористання.

Тема 3. Математичні методи в оптимізаційних задачах електропостачання.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

(шифр і назва)

За вибором

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

(код і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7(8).05070108 Енергетичний менеджмент

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 14

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

48 год.

82 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік