Ви є тут

Головна

Мета: формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань і практичних навичок з питань основних напрямків менеджменту і маркетингу, особливостей  менеджменту і маркетингу  на підприємствах галузі зв’язку, методологічних аспектів організації виробництва та управління виробничим процесом на підприємствах  галузі зв’язку  з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування, дослідження ринку та вміння розробки маркетингових стратегій.

Завдання: курс «Менеджмент та маркетинг підприємства зв’язку» передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань діяльності підприємства в умовах ринку, зокрема:

-          ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та процесами маркетингу та менеджменту;

-          ознайомлення студентів  з особливостями управління підприємств сфери послуг зв’язку;

-          вивчення теоретичних понять менеджменту та маркетингу;

-          надання майбутнім фахівцям знань та навичок в  розробці  функцій управління та розробки ефективної стратегії, орієнтованої на ринкові  умови;

-          відпрацювання практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати:

-       задачі, , методи  передумови виникнення  менеджменту;                    

-       організаційну структуру та її спекти;

-       сутність керівництва, влади та їх особистий вплив;

-       сутність, характеристику маркетингу і його сучасну концепцію;

-       особливості маркетингу послуг зв’язку;

-       сутність маркетингової товарної політики

-       сутність маркетингової цінової політики

-       сутність маркетингової комунікаційної політики.

вміти:

-       володіти теоретичними знаннями основ менеджменту, творчо переосмислити досвід управління зарубіжними компаніями, звернути увагу на головні проблеми управління, від рішення яких залежить життєздатність та довгостроковий успіх підприємства;

-       виконувати функції планування, організації, мотивації, контролю праці робітників для досягнення певних цілей організації;

-       володіти основними інструментами маркетингової товарної, цінової  та комунікаційної політики підприємства зв’язку; 

-       вміти створювати  творчий  інноваційний  клімату на підприємстві, сильну організаційну культуру, які стимулюють працівників на нововведення, впровадження технологічних і організаційних змін.

 

 

Змістовий модуль 1. Основи менеджменту

Тема 1. Визначення, задачі, , методи  передумови виникнення  менеджменту

Тема 2. Еволюція управлінської думки.  Менеджмент. Сучасні погляди.

Тема 3. Основні функції менеджменту. Процесний підхід.  

Тема 4. Системний підхід.

Тема 5. Організація в системі управління

Тема 6. Керівництво, влада і особистий вплив

 

Змістовий модуль 2. Основи маркетингу

Тема1. Сутність, характеристики маркетингу і його сучасна концепція

Тема2  Особливості маркетингу послуг зв’язку

Тема3 Маркетингова товарна політика

Тема4 Маркетингова цінова політика

Тема5 Маркетингова політика комунікацій

Тема6  Контроль, оцінка та аудит маркетингової діяльності

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

____Радіотнехніка

(шифр і назва) (шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.050903 «Телекомунікації»

 (шифр і назва)

Модулів – 2

7.05090301, 8.05090301 «Інформаційні мережі зв’язку»

Спеціальність (професійне спрямування):

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

5-й

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

9-й

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

4 год.

 

Практичні, семінарські

 6год.

 

Лабораторні

 год.

 

Самостійна робота

64 год.

 

Індивідуальні завдання: год.

          6                        20

Вид контролю: залік