Ви є тут

Головна

 

Викладає дисципліну   кандидат економічних наук, доцент Бобровникова Раїса Григорівна http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4387

Мета: надання студентам знань з теоретичних основ менеджменту та маркетингових досліджень, концепцій, принципів та методів сучасного управління підприємством; навчити студентів методам проведення маркетингових досліджень в сфері енергетики, обробки даних цих досліджень, їх трактування та використання в практичній діяльності.

Завдання: вивчення сучасних теорій менеджменту та маркетингових досліджень, які використовуються в теорії та практиці діяльності підприємств, та визначення напрями їх розвитку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- основні поняття менеджменту та маркетингу;

- змістовність функцій менеджменту, управлінських рішень та методів оцінки ефективності менеджменту;

- методику проведення маркетингових досліджень та вивчення їх складових;

- методи розробки та аналізу структур управління;

Вміти:

- володіти методами та інструментарієм стратегічного управління;

- вміти формувати товарну політику, розробляти маркетингову стратегію;

- вміти проводити та реалізовувати маркетингові дослідження в енергетиці;

- вміти формувати та розраховувати тарифи на електро - та теплоенергію.

 

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Менеджмент та маркетингові дослідження.

Тема 1. Теоретичні основи менеджменту та маркетингових досліджень.

Тема 2.  Функції управління

Тема 3. Управлінські рішення

Тема 4.  Маркетингова діяльність підприємства

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 1,5

Галузь знань

0507 “Електротехніка та електромеханіка”

(шифр і назва)

 

Вибіркова

 

Напрям підготовки

6.050701 - “Електротехніка та електротехнології”

(шифр і назва)

Модулів - 1

Спеціальність (професійне спрямування): 7.05070108 “Енергетичний менеджмент”

Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

 4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ________________________

                   (назва)                 

                          

Семестр

Загальна кількість

годин - 45

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -  3

самостійної роботи студента -  7,5 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

8 год.

2 год.

Практичні, семінарські

4 - год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

30 год.

21 год.

Індивідуальні завдання:

      3                   20 год.

Вид контролю: залік