Ви є тут

Головна

Мета: надання студентам знань з теоретичних  основ фінансів і кредиту концепцій, принципів, методів формування та управління фінансовими ресурсами підприємства.    

Завдання: вивчення формування, розподілу та використання фінансів підприємства.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- основні поняття, показники та методи формування та аналізу фінансів підприємства;

- змістовність складових фінансів та кредиту, і методи їх розрахунку;

- методику розрахунку фінансових потреб підприємства;

- методи аналізу ефективності використання фінансових ресурсів;

Вміти:

-  володіти методами та інструментарієм планування фінансів підприємства;

- володіти методами обґрунтування обсягів фінансових та кредитних ресурсів підприємства для забезпечення його ефективного функціонування;

- застосувати методи комплексного аналізу фінансів підприємства з метою підвищення ефективності їх використання.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Фінанси і кредит.

Тема 1. Теоретичні основи фінансів та кредиту.
Тема 2. Активи підприємства та принципи їх формування.
Тема 3. Капітал підприємства і принципи його функціонування.
Тема 4.  Грошові потоки підприємства. Фінансове планування та кредитування 

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0507 “Електротехніка та електромеханіка”

(шифр і назва)

Вибіркова

 

Напрям підготовки

6.050701 - “Електротехніка та електротехнології”

(код і назва)

Модулів - 1

 

Спеціальність

(професійне спрямування): 7.05070108 “Енергетичний менеджмент”

Рік підготовки:

Змістових модулів - 4

 4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ________________________

                   (назва)                 

                          

Семестр

Загальна кількість

годин - 45

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -    2

самостійної роботи студента -       2,5  

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

8 год.

2 год.

Практичні, семінарські

4 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

30 год.

21 год.

Індивідуальні завдання:

      3                   20 год.

Вид контролю:

іспит письм.         іспит усн.