Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування знань в області базових принципів функціонування та конструювання механічних і електромеханічних елементів і пристроїв, що реалізуються на мікрорівні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– фізичні принципи, ефекти і процеси, що лежать в основі функціонування мікромеханічних і мікроелектромеханічних систем;

– особливості прояву ефектів і процесів, що лежать в основі функціонування мікромеханічних і мікроелектромеханічних систем в елементах з мікронними розмірами;

– основні методи і алгоритми розрахунку мікроелектромеханічних систем з урахуванням умов реалізації і меж застосування;

вміти:

– застосовувати методи розрахунку і дослідження мікроелектромеханічних елементів і пристроїв;

– визначати області раціонального використання мікроелектромеханічних елементів і пристроїв.

Викладачі дисципліни: Пирожок Андрій Володимирович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій нормативна
Напрям підготовки:
Змістових модулів – 5 Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка» освітня програма «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 3 Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст або ступень: магістр 12 год./6 год.
Практичні, семінарські
год.
Лабораторні
26 год./4 год.
Самостійна робота
82 год./110 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумковий тест (іспит)   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10    
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт: