Ви є тут

Головна

                                                                                                                                                                                       Форма № 4

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра «Охорони праці і навколишнього середовища»

 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор (перший проректор)

                                                                                                           

________________________________

“______”_______________20___ року

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 «Цивільний захист і охорона праці в галузі»

 

підготовки  ___магістрів___________________________________________

 

галузь знань ___07 Управління та адміністрування_____________________

 

спеціальність ___071 Облік і оподаткування__________________________

                        ___072 Фінанси, банківська справа та страхування_________

                        ___073 Менеджмент___________________________________

                        ___074 Публічне управління та адміністрування___________

                        ___075 Маркетинг_____________________________________

                        ___076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність_____

 

інститут, факультет ___Фізико-технічний інститут,_____________________

                                  ___інженерно-фізичний факультет__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2016 рік


Робоча програма з дисцмпліни «Цивільний захист і охорона праці в галузі» для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальностей 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 074 Публічне управління та адміністрування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

«___» ___________, 2016 року - 15 с.

 

 

Розробники:___Журавель С.М., старший викладач; Журавель М.О., старший викладач___

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища»

 

Протокол від  «___»___________ 2016 року  № ___

 

Завідувач кафедри ОП і НС ____________________________ (О.В. Нестеров)

 

«___» ___________ 2016 року

 

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу факультету економіки та управління.

 

Протокол від.  «___» ___________ 2016 року № ___

 

«___» ___________ 2016 року                      Голова _________________ (В.В. Корольков)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Запоріжжя, 2016 рік


1.  Опис навчальної дисципліни

 


Найменування показників


Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання


заочна форма навчання


Кількість кредитів – 3


Галузь знань:

07 Управління та адміністрування


Нормативна

(нормативна)


Модулів – 1


Спеціальність:

071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 074 Публічне управління та адміністрування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Рік підготовки:


Змістових модулів – 2


5


5


Індивідуальне науково-дослідне завдання   –

 


Семестр


Загальна кількість годин - 90


9


9


Лекції


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1,0

самостійної роботи студента – 0,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

 


ЦЗ


8 год.


2 год.


ОПГ


6 год.


2 год.


Лабораторні


ЦЗ


8 год.


1 год.


ОПГ


6 год.


1 год.


Інші види


ЦЗ


- год.


- год.


ОПГ


2 год.


- год.


Самостійна робота


ЦЗ


29 год.


42 год.


ОПГ


31 год.


42 год.


Індивідуальні завдання:

-


Вид контролю: диференційований залік

           

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

- для денної форми навчання – 33,3% до 66,7%

- для заочної форми навчання – 6,7% до 93,3%

 

 

 

 

 

 

2.  Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета:

- набуття необхідних знань щодо організації та управління системою заходів цивільного захисту (ЦЗ) на об’єктах господарювання при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій, організації роботи керівного та командно-керівного складу формувань і служб ЦЗ відповідно до одержаної у ВНЗ спеціальності та сформувати у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту, з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу;

- надати можливість слухачам оволодіти системою знань з охорони праці у відповідній галузі, виробити вміння і навички формування сучасної моделі управління охороною праці як на виробництві, так і в галузі з урахуванням досягнень науково-технічного процесу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці.

Завдання:

- засвоєння студентами положень Кодексу цивільного захисту України, який регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;

- забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

Освоївши програму навчальної дисципліни «Цивільний захист і охорона праці в галузі» спеціалісти (магістри), повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ і ОПГ та володіти наступними головними професійними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен,

знати:

- положення про єдину державну систему та типові положення про функціональну і територіальну підсистеми цивільного захисту України, а також методи та інструментарій моніторингу надзвичайних ситуацій та оцінки їх наслідків;

- завдання і обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту та забезпечення їх скоординованих дій щодо попередження надзвичайних ситуацій (НС) на об’єктах господарювання (ОГ) відповідно до своїх професійних обов’язків;

- порядок розробки та  впровадження превентивних та оперативних (аварійних) заходів цивільного захисту;

- організацію та здійснення евакуаційних заходів, щодо працівників та майна суб’єкта господарювання, під час виникнення надзвичайних ситуацій;

- заходи, щодо забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки і техніки та позитивного досвіду;

- значення системи управління охороною праці в загалі та у відповідній галузі, її соціально-економічні аспекти в галузі та на підприємстві;

- основні правові і нормативні акти, що діють в галузі та на підприємстві;

- участь трудового колективу в системі управління охороною праці;

- показники ефективності функціонування системи управління охороною праці на виробництві;

- стан травматизму, захворюваності на підприємстві галузі;

вміти:

- визначати коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з цивільного захисту;

- приймати рішення з питань цивільного захисту в межах своїх повноважень;

- обирати і застосовувати методики з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС,  розраховувати параметри вражаючих чинників джерел НС, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС;

- оцінювати стан готовності ОГ до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями та показниками;

- визначати клас умов праці за показниками шкідливості, важкості та напруженості трудового процесу;

- розробляти технічні рішення щодо поліпшеного стану виробничого середовища, зниження напруженості і важкості робіт на виробництві у відповідній галузі;

- визначати коефіцієнти частоти та тяжкості виробничого травматизму;

- визначати категорію і клас вибухо-пожежної небезпеки виробничіх приміщень та обладнання відповідної галузі;

- розрахувати тип і кількість первинних засобів гасіння пожежі для виробничіх приміщень та обладнання відповідної галузі.

 

3.  Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1: «Цивільний захист»

 

Тема Правове регулювання цивільного захисту України

 

Загальні положення Кодексу цивільного захисту України. Координація діяльності органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту. Єдина державна система цивільного захисту, її складові, завдання та режими функціонування. Повноваження суб’єктів забезпечення цивільного захисту. Керівництво єдиною державною системою цивільного захисту. Забезпечення цивільного захисту на відповідній території. Організація заходів цивільного захисту суб’єкта господарювання. Сили цивільного захисту. Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту. Аварійно-рятувальні служби. Формування цивільного захисту. Спеціалізовані служби цивільного захисту. Пожежно-рятувальні підрозділи (частини). Добровільні формування цивільного захисту. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій. Загальні положення міжнародного гуманітарного права з питань захисту населення.

Методичні положення ідентифікації та паспортизації об’єктів господарювання щодо визначення потенційної небезпеки. Визначення та аналіз небезпек, пов’язаних з порушенням умов безпечної експлуатації ОГ. Виявлення небезпечних речовин та критичних умов їх прояву. Методи розв’язання типових завдань щодо ідентифікації потенційно-небезпечних об’єктів (ПНО). Основні етапи аналізу НС та прогнозування їхніх наслідків. Опис явищ, що прогнозуються, перелік вихідних даних. Способи виявлення потенційно-небезпечних зон з імовірними джерелами НС. Зонування територій за ступенем небезпеки.

 

Тема 2  Планування заходів цивільного захисту. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій.

 

Оповіщення та інформування суб’єктів забезпечення цивільного захисту. Укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту. Захисні споруди цивільного захисту. Споруди подвійного призначення та найпростіші укриття. Категорії, що укриваються в різних видах захисних споруд. Фонд захисних споруд. Вимоги до змісту і експлуатації захисних споруд. Оренда, приватизація (відчуження) захисних споруд. Евакуаційні заходи. Види евакуації, залежно від особливостей надзвичайної ситуації. Порядок ухвалення рішення про проведення евакуації. Евакуація громадян України, що перебувають на території іноземних держав. Інженерний захист територій.  Радіаційний і хімічний захист населення та територій. Медичний захист і забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Біологічний захист населення, тварин і рослин. Заходи психологічного захисту населення. Навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій. Особливості навчання працюючого та непрацюючого населення.

Методика розроблення планів з попередження НС. Комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків НС природного характеру. Методика планування заходів із фізичного, функціонального, та комбінованого захисту персоналу, а також ліквідації наслідків НС, на основі прогнозу варіантів (сценаріїв) розвитку обстановки, аналізу власних та ресурсів третіх сторін щодо реагування на НС та ліквідації їхніх наслідків з урахуванням режиму функціонування системи.

 

Тема 3  Надзвичайні ситуації мирного й воєнного часу, їхній вплив на життя та діяльність населення України

 

Причини виникнення й класифікація надзвичайних ситуацій. Коротка характеристика стихійних лих, аварій і катастроф, які можливі на території держави (області, міста), де знаходиться ВНЗ.

Надзвичайні ситуації воєнного часу. Вплив сучасних засобів ураження на промислові об'єкти й людей (стисла характеристика). Поняття надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу і причини їх, виникнення, характер впливу руйнівних факторів на людину й навколишнє середовище.

Характеристика осередків ураження і зон зараження радіоактивними речовинами. Особливості радіоактивного забруднення місцевості й зараження повітря при аваріях на АЕС. Екологічні наслідки стихійних лих, аварій і катастроф, а також при застосуванні ядерної, хімічної та бактеріологічної (біологічної) зброї.

Характеристика осередків ураження, які виникають при застосуванні сучасної зброї. Основні характеристики звичайних сучасних засобів ураження і їх дія на промислові об'єкти і людей.

 

Тема Вимоги єдиної системи цивільного захисту по забезпеченню заходів, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям.

 

Забезпечення техногенної безпеки на об’єктах господарської діяльності. Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій і спеціальні системи оповіщення.

Сутність стійкості роботи промислових об’єктів. Фактори, що впливають на стійкість роботи об’єктів в умовах надзвичайної ситуації. Шляхи і способи підвищення стійкості роботи об’єктів господарювання. Забезпечення надійного захисту та життєзабезпечення персоналу. Захист та раціональне розміщення основних виробничих фондів, зонування території об’єкту. Захист технологічного обладнання, удосконалення господарсько-виробничих зв’язків, робота за спрощеною технологією, використання місцевих ресурсів. Підвищення стійкості виробничих будівель і споруд, комунально-енергетичних і технологічних мереж. Підвищення протипожежної стійкості. Обмеження ураження від вторинних факторів при аваріях. Підготовка до відновлення виробництва. Резервування матеріальних та фінансових ресурсів.

Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єктів господарювання в умовах НС (межа стійкості, найбільш уразливі його елементи, характер і ступень руйнувань і ушкоджень, можливі збитки, межа доцільного підвищення стійкості).

 

Тема Спеціальна функція у сфері цивільного захисту

 

Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування збитків постраждалим. Страховий механізм відшкодування збитків від НС. Порядок надання фінансової допомоги та схема опрацювання звернень щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету.

Поняття державного резерву, його склад, призначення. Єдина система державного резерву України. Бюджетні та позабюджетні джерела формування резервного фонду. Утримання і розвиток системи державного резерву. Фінансування операцій, пов’язаних з накопиченням (приростом), поновленням матеріальних цінностей державного резерву. Норми резервування та фінансування системи державного резерву на випадок НС.

Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, регіонального та місцевого резерву. Порядок підготовки матеріалів, на підставі яких надається експертний висновок щодо рівня НС.

 

Змістовий модуль 2:  «Охорона праці в галузі»

 

Тема 1 Міжнародні норми та основні нормативно-правові акти України в галузі охорони праці. Система управління охороною праці

 

Трудові норми Міжнародної організації праці (МОП). Конвенції та Рекомендації МОП в галузі охорони праці. Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Міжнародні норми соціальної відповідальності. Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настава по соціальній відповідальності».

Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці-частина соціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці в галузі».

Соціальний захист громадян України. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП). Державне управляння СУОП. Управління охороною праці на галузевому рівні. Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації. Управляння зо сторони власника, робітників підприємства. Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємств галузі.

 

Тема 2 Аналіз причин прояву потенційних небезпек при виконанні функцій управління економікою

 

Аналіз умов праці при виконанні функцій управління економікою. Загальні вимоги безпеки в галузі. Небезпечні і шкідливі чинники, що впливають на стан здоров’я та працездатність при виконанні службових обов’язків в офісних приміщеннях: негативний вплив напруженості та інтенсивності трудових факторів, незадовільна організація стратегії менеджменту, обіг та втрата інформації особливої важливості, можливість враження електричним струмом внаслідок порушень електробезпеки або несправності електроприладів, механічні травми внаслідок порушення правил безпеки і захаращенності робочого місця, недостатнє освітлення робочої зони, незадовільні параметри мікроклімату в офісних приміщеннях.

Можливість загоряння в офісних приміщеннях через порушення пожежної безпеки.

 

Тема 3  Заходи захисту персоналу при виконанні функцій управління економікою

 

Електробезпека в офісних приміщеннях при виконанні функцій управління економікою.

Ергономічні вимоги до розміщення обладнання та утримання робочих місць як ефективний засіб нормалізації виробничого середовища.

Профілактика виробничого травматизму при виконанні трудових обов’язків шляхом використання технічних та організаційних заходів захисту персоналу.

Заходи по виключенню небезпек технічного, організаційного та санітарно-гігієнічного характеру. Технічні засоби забезпечення безпеки. Економічні підходи до підвищення рівня безпеки.

Заходи з пожежної безпеки на підприємствах галузі.

 

4.  Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем


Кількість годин


Денна форма навчання


Заочна форма навч


Усього


у тому числі


Усього


у тому числі


Лекції


Лабораторні

заняття


Інші види занять


Індивідуальна

робота студентів


Самостійна робота

студентів


Лекції (год.)


Лабораторні

заняття (год.)


Самостійна робота

студентів (год.)


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


Змістовий модуль 1 - «Цивільний захист»


Тема 1. Правове регулювання цивільного захисту України


6


2


-


-


2


2


6


1


-


5


Тема 2. Планування заходів ЦЗ. Захист населення і територій від НС


14


2


4


-


4


4


14


1


1


12


Тема 3. Надзвичайні ситуації мирного й воєнного часів, їхній вплив на життєдіяльність населення України


6


2


-


-


2


2


6


-


-


6


Тема 4. Вимоги єдиної системи ЦЗ по забезпеченню заходів, спрямованих на запобігання НС


14


2


4


-


4


4


14


-


-


14


Тема 5. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту


5


-


-


-


2


3


5


-


-


5


 


Разом за змістовим модулем 1


45


8


8


-


14


15


45


2


1


42


Змістовий модуль 2 - «Охорона праці в галузі»


Тема 1. Міжнародні норми та основні нормативно-правові акти України в галузі охорони праці. Система управління охороною праці


8


2


-


-


2


4


8


1


-


7


Тема 2. Аналіз причин прояву потенційних небезпек при виконанні функцій управління економікою


29


2


6


2


10


9


29


1


1


27


Тема 3. Заходи захисту персоналу при виконанні функцій управління економікою


8


2


-


-


4


2


8


-


-


8


 


Разом за змістовим модулем 2


45


6


6


2


16


15


45


2


1


42


 


Усього годин:


90


14


14


2


30


30


90


4


2


84

 

5. Теми семінарських занять

 

з/п


Назва теми


Кількість

годин


1.


 


 

 

6. Теми практичних занять

 

з/п


Назва теми


Кількість

годин


1.


Розрахунок зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист об’єктів господарської діяльності


-


2.


Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах


-


3.


Визначення повітрообміну у виробничих та адміністративних приміщеннях


2

 

7. Теми лабораторних занять

 

з/п


Назва теми


Кількість

годин


1.


Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю


2


2.


Засоби індивідуального захисту


2


3.


Дослідження захисних властивостей різних матеріалів, що використовуються для захисту від дії іонізуючого випромінювання


2


4.


Дослідження захисних споруд ЦЗ та методика розрахунку їх місткісті


2


5.


Розрахунок площ адміністративних та побутових приміщень


2


6.


Визначення типів та розрахунок кількості первинних засобів пожежогасіння для виробничих та адміністративних приміщень


2


7.


Розрахунок загального рівномірного штучного освітлення офісних та адміністративно-побутових приміщень методом світлового потоку


2

 

8. Самостійна робота

 

з/п


Назва теми


Кількість

годин


Змістовий модуль 1. «Цивільний захист»


1.


Правове регулювання цивільного захисту України


4/5*


2.


Планування заходів ЦЗ. Захист населення і територій від НС


8/12*


3.


Надзвичайні ситуації мирного й воєнного часів, їхній вплив на життєдіяльність населення України


4/6*


4.


Вимоги єдиної системи ЦЗ по забезпеченню заходів, спрямованих на запобігання НС


4/14*


5.


Спеціальна функція у сфері цивільного захисту


5/5*


Разом за змістовим модулем 1


29/42*


Змістовий модуль 2. «Охорона праці в галузі»


1.


Тема 1. Міжнародні норми та основні нормативно-правові акти України в галузі охорони праці. Система управління охороною праці


6/7*


2.


Тема 2. Аналіз причин прояву потенційних небезпек при виконанні функцій управління економікою


19/27*


3.


Тема 3. Заходи захисту персоналу при виконанні функцій управління економікою


6/8*


Разом за змістовим модулем 2


31/42*


Усього:


60/84*

Примітка: * - кількість годин для студентів заочної форми навчання

 

9. Індивідуальні завдання

 

З метою поглиблення вивчення дисципліни та набуття навичок і вмінь самостійних кваліфікованих розрахунків, аналізу та обґрунтування висновків у процесі вивчення дисципліни, студенти денної форми навчання виконують дві семестрові модульні контрольні роботи (МКР): одну за матеріалами першого змістовного модулю «Цивільний захист» і другу за матеріалами другого змістовного модулю «Охорона праці в галузі». Організація і порядок виконання МКР та вихідні дані визначаються відповідними методичними вказівками і завданнями, які розроблені на кафедрі.

Студенти заочної форми навчання виконують дві контрольні роботи самостійні (КРС): одну за матеріалами першого змістовного модулю «Цивільний захист» і другу за матеріалами другого змістовного модулю «Охорона праці в галузі». Організація і порядок виконання КРС та вихідні дані визначаються відповідними методичними вказівками і завданнями, які розроблені на кафедрі.

 

10. Методи навчання

 

Розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;

Пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;

Бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;

Ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (малюнки, схеми, графіки);

Практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань;

Індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;

Дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного;

Проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.

 

11. Методи контролю

 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з нормативної дисципліни «Цивільний захист і охорона праці в галузі» включає поточний контроль успішності виконання МКР (КРС для заочної та дистанційної форм навчання) та складання підсумкового диференційованого заліку.

Поточний контроль передбачає проведення двох письмових модульних контрольних робіт у формі тестів.

До диференційованого заліку допускаються лише студенти, які виконали у повному обсязі усі види навчальних робіт (практичні, лабораторні та МКР), передбачених робочою навчальною програмою, та які вони мали виконати під час відпрацювання навчального матеріалу.

Успішність засвоєння дисципліни визначається за допомогою рейтингової системи оцінювання.

Підсумкова оцінка якості засвоєння навчальної програми визначається за результатами диференційованого заліку, якій проводиться письмово у формі тестів в два етапи: за матеріалами першого змістовного модулю «Цивільний захист» і другу, за матеріалами другого змістовного модулю «Охорона праці в галузі», як середня.

Студент, який на протязі семестру до проведення підсумкового контролю проявив старанність, своєчасно виконав та звітував з поточних навчальних завдань, може отримати відповідну позитивну підсумкову оцінку «автоматом», тобто без складання підсумкового диференційованого заліку.

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти

 


Поточне тестування та самостійна робота


Середня


Змістовий модуль №1


Змістовий модуль № 2


Т1


Т2


Т3


Т4


Т5


Сума


Т1


Т2/1


Т2/2


Т3


Сума


100


20


20


20


20


20


100


25


25


25


25


100

Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 – теми змістових модулів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 


Сума балів за всі види навчальної діяльності


Оцінка ECTS


Оцінка за національною шкалою


для диференційованого заліку


для заліку


90-100


А


відмінно 


 

 

зараховано


85-89


В


добре


75-84


С


70-74


D


задовільно


60-69


Е


35-59


FX


незадовільно з можливістю повторного складання


не зараховано з можливістю повторного складання


0-34


F


незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

13. Методичне забезпечення

 

1. Методичні вказівки до практичного заняття «Розрахунок зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист об’єктів господарської діяльності» з дисципліни «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання /Укл.: О.Є. Денщиков, М.О. Журавель, О.Б. Курков - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 р. 16 с.

2. Методичні вказівки до практичного заняття «Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуаційна гідротехнічних спорудах» з дисципліни «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання /Укл.: О.Є. Денщиков, М.О. Журавель, О.Б. Курков - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 р. 16 с.

3. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю» з дисципліни «Цивільний захист» для всіх форм навчання /Укл.: М.О. Журавель, О.Б. Курков, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 р. 24 с.

4. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Засоби індивідуального захисту» з дисципліни «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей будь-якої форми навчання. Укл.: О.Є. Денщиков, М.О. Журавель, О.Б. Курков, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 р. 28 с.

5. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження захисних властивостей різних матеріалів, що використовуються для захисту від дії іонізуючого випромінювання» з дисципліни «Цивільний захист» для усіх спеціальностей будь-якої форми навчання. Укл.: М.О. Журавель, О.Б. Курков, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 р. 23 с.

6. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження захисних споруд ЦЗ та методика розрахунку їх місткісті» з дисципліни «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей будь-якої форми навчання. Укл.: М.О. Журавель, О.Б. Курков, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 р. 14 с.

7. Методичні вказівки до практичної роботи «Визначення повітрообміну у виробничих та адміністративних приміщеннях» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання / Укл. О.Л. Скуйбіда – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. - 18 с.

8. Методичні вказівки до практичної роботи «Розрахунок штучного загального рівномірного освітлення виробничих приміщень» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання /Укл. А.С.Лавренко, В.Т.Рубан.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.- 32 с.

9. Методичні вказівки до практичної роботи «Визначення типів та розрахунок кількості первинних засобів пожежогасіння для виробничих та адміністративних приміщень» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання / Укл. О.Є. Денщиков, А.С.Лавренко, А.Є. Островська – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 34 с.

 

14. Рекомендована література

 

Базова

 

1. Кодекс цивільного захисту України станом на 06.12.2012 р: (Відповідає офіц. Текстові) – К.: Алерта, 2012. – 120 с.

2. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14.01.1998 р. – К., 1998.

3. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949 р, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8.06.1977 р. Зібрання чинних міжнародних договорів України: Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.

4. ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)». Наказ Мінбуду України від 4.08.2006 р. № 274

5. Закон України «Про охорону праці».

6. Закон України «Про пожежну безпеку».

7. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

8. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

9. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.

10. Технічний опис та інструкція по експлуатації приладів ДП-5В(А,Б), ДП-22В, ДП-24, ІД-1, ІД-11, ВПХР.

11. Технічний опис та інструкція по експлуатації протигазів ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ІП-4, ІП-5, ІП-46.

12. Технічний опис та інструкція по експлуатації респіраторів Р-2, РПГ-67.

13. Технічний опис та інструкція по експлуатації загальновійськовий захисного комплекту.

14. Технічний опис та інструкція по експлуатації легкого захисного костюма.

15. Кулаков М.А. та ін. Цивільна оборона: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Проф. Березуцького В.В. – Х.: Факт, 2008. – 312 с.

16. Стеблюк М.І. Цивільна оборона. Підручник. - К.: Знання, 2007. - 430 с.

17. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 438 с.

18. Порядочний Л.В., Заплатинський В.М. Безпека в надзвичайних ситуаціях та цивільна оборона: навчальний посібник. - К.: 2003 - 301 с.

19. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с.

20. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250 с.

21. Кент П.  ПК и общество / Пер. c англ. В.Л. Григорьева. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1996. - 267 c.

22. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с.

23. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.

24. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

25. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум із охорони праці. Навчальний посібник/ За ред. к.т.н., доц. В.Ц. Жидецького. –Львів: Афіша, 2000. – 352с.

26. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів: навч. посібник для вузів/ В.Ц.Жидецький. – Львів: Афіша, 2000. – 174с.

27. Копань В.С. Охорона праці в гуманітарній сфері: навч. посібн. – К.: Пульсари, 2008 – 200с.

 

Допоміжна

 

1. Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В. Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный Е.Н. Культура безопасности на ядерных объектах Украины. Учебн. пособие. – К. НТУУ КПИ, 2009, -363 с.

2. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С., Цивільна оборона. Навчальний посібник / За ред. Кашина П.І. - Львів, «П.П. Васильович К.І.», 2005 - 338 с.

3. Демиденко Г.П. и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения: Справочник. – К.: Вища школа, 1989.

4. Цивільнтй захист: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання / В.О. Васійчук, В.Є. Гончарук, О.С. Дацько та др. / За ред. В.Є. Гончарука. – Л: ВЛп, 2011. – 208 с.

5. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.

6. ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення»

7. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів»

8. ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»

9. ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»

10. ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»

11. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65

12. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

13. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305: 2006, NEQ)»

14. ДСанПіН «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України. за № 472/25249 6.05.2014 р

15. ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

16. ДСТУ 7238:2011 «ССБП. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація»

17. ДСТУ 7239:2011 «ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація»

18. ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення»

19. ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»

20. НАПБ В.01.056-2013/111 «Правила будови електроустановок. Пожежна безпека електроустановок. Інструкція»

21. Директива Ради ЄС № 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки і гігієни праці працівників на виробництві»** (Люксембург, 12 июня 1989 года)

22. Директива ЕС 90/270 ЕЕС «Міжнародні вимоги з охорони праці».

23. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».

24. Міжнародний стандарт SA 8000:2001 «Соціальна відповідальність»

25. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 «Посібник по соціальній відповідальності»

26. ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT

27.  Міжнародний стандарт OHSAS 18002:2008 «Системи менеджменту в галузі охорони праці і техніки безпеки. Провідні вказівки по застосуванню OHSAS 18001:2007»

28. Шведські стандарти ТСО¢ 91- ТСО¢ 03.

29.  «Правила улаштування електроустановок» - 5-те вид., перероблене й доповнене - Х.: Міненерговугілля України, 2014

30. НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»

31. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

 

15. Інформаційні ресурси

 

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

2. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rada.kiev.ua.

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

4. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

5. Міністерство екології та природних ресурсів України  http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.menr.gov.ua/.

6. Рада національної безпеки і оборони України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rainbow.gov.ua/.

7. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

8. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

9. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України  http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

10. http://www.dnop.kiev.ua Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).