Ви є тут

Головна

2020 р.

 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Предмет референдуму: порівняльно-правовий аналіз конституцій України та європейських держав. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Зб. наук. праць. Вип. 43. Одеса, 2020. С. 34-37.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Види референдумів у конституціях європейських держав. Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XX столітті: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21-22 лютого 2020 р.). Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2020. С. 18-22.
 • Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Предмет референдуму і формула референдуму: співвідношення понять. Актуальні питання реформування правової системи України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 3-4 липня 2020 р.), м. Дніпро: ГО “Правовий світ”, 2020. С. 10-13.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Правова свідомість: проблеми її формування у здобувачів вищої юридичної освіти. Scientific and pedagogic internship “innovative methods for the organization of educational process for Law in Ukraine and EU countries”: internship proccedings, January 20 – February 28, 2020. Lublin, the Republic of Poland, Maria Curie-Sklodowska University, 140 pages. P. 56-59.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Політико-правова система України: навч.-метод. комплекс для здобувачів вищої освіти денної форми навчання всіх спеціальностей. Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2020. 50 с.

2019 р.

 •  Кириченко В.М. Запровадження інституту відкликання народних депутатів України. Тиждень науки. Тези доповідей наук.-практ. конф. (15-19 квітня 2019 р.). Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С. 322-323.
 •  Кириченко В.М., Мусійченко П.А. Право на працю осіб із зниженою працездатністю. Тиждень науки. Тези доповідей наук.-практ. конф. (16-20 квітня 2018 р.). Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С. 330-331.
 •  Кириченко В.М., Кириченко Ю.В., Соколенко Ю.М. Політико-правова система України: підруч. / за заг. ред. В.М. Кириченка. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 304 с.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Словник основних політико-правових термінів: навч. посіб. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. 62 с.
 •  Передумова інновації в практиці соціальних змін. Modern innovative and information technologies in the development of society. Монографія / Под ред. М. Ekkert, O. Nestorenko. Katowice School of Technology, 2019. 400 с. (Кириченко В.М., Рєзанова Н.О. – Розділ 1, гл. 27. С. 226-233).
 •  Рєзанова Н., Кириченко В. Популістичні детермінанти сучасних політичних практик. International Relations Review, 2019. №4. С. 48-58.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Про сучасне розуміння поняття “громадянське суспільство”. Електронне наукове видання “Порівняльно-аналітичне право”. Ужгород, 2019. №4. С. 67-69.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Рефрендум як форма безпосередньої демократії: історико-правові аспекти. Юридичний вісник, 2019. №4. С. 52-59.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Інститут відкликання народних депутатів України. Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі: Другі юридичні читання: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 26 квітня 2019 р.). Одеса: Фенікс, 2019. С. 16-18.
 • Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Проблеми конституційно-правового регулювання децентралізації публічної влади в Україні. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 18 травня 2019 р.). Дніпро: Ліра ЛТД, 2019. С. 76-79.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Закріплення децентралізації публічної влади в конституціях України та європейських держав: порівняльно-правовий аналіз. Сучасні погляди на актуальні питання правових наук: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 22-23 листопада 2019 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація “Істина”, 2019. Ч. 1. С. 59-62.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Суспільство і громадянське суспільство: співвідношення понять. Концепция развития правового государства в Республике Молдова и Украине в условиях евроинтеграционных процессов: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Кишинев, Республика Молдова, 1-2 ноября 2019 г.). С. 45-48.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Референдум і плебісцит: співвідношення понять. International scientific and practical conference “Systematisation of Ukrainian and European Legislation in the realities of the modern world”: Conference proceedings, December 27-28, 2019. Arad: izdevnieciba “Baltija Publishing”. P. 52-55.
 • Кириченко В.М., Давлєтова Г.В. Політико-правова система України: навч.-метод. комплекс для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. Запоріжжя: НУ “Запорізька політехніка”, 2019. 40 с.

2018 р.

 •  Кириченко В.М., Вахненко Д.В. Проблеми регулювання права на працю в Конституції України. Тиждень науки. Тези доповідей наук.-практ. конф. (16-20 квітня 2018 р.). Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. С. 1830-1831.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Імплементація положень Загальної декларації прав людини в Конституцію України. Конституційно-правові академічні студії. Ужгород, 2018. №2. С. 39-45.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Загальна декларація прав людини: історико-правові аспекти (до 70-річчя прийняття). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Зб. наук. праць. Вип. 36. Т. 2. Одеса, 2018. С. 12-15.
 • Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Вплив міжнародно-правових актів з прав людини на Конституцію України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Спеціальний випуск №3 (94). Днпіропетровськ, 2018. С. 128-131.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Функції політичних партій та проблеми їх виконання в Україні. Конституційно-правові академічні студії. Ужгород, 2018. №1. С. 94-101.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Інститут відкликання: проблеми законодавчого регулювання в Україні. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 28 березня 2018 р.). Запоріжжя: Ліра ЛТД, 2018. С. 86-89.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Історична еволюція поняття “громадянське суспільство”. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 12 квітня 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 121-124.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Загальна декларація прав людини: проблеми імплементації її положень в Конституцію України. Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Херсон, 5-6 жовтня 2018 р.). Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. С. 28-31.

2017 р.

 • Кириченко В.М. Право на охорону здоров’я: конституційно-правове регулювання в Україні та європейських державах. Тиждень науки. Тези доповідей наук.-практ. конф. (18-21 квітня 2017 р.). Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. С. 1555-1556.
 • Кириченко В.М., Полівода О.В. Застосування зарубіжного досвіду щодо конституційно-правового регулювання права на працю. Тиждень науки. Тези доповідей наук.-практ. конф. (18-21 квітня 2017 р.). Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. С. 1563-1564.
 • Кириченко В.М., Заїка В.В. Заходи запобігання економічної злочинності в Україні. Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 29-30 грудня 2017 р.). Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. С. 132-134.
 •  Кириченко В.М., Соколенко Ю.М. Термінологічний словник з навчальної дисципліни “Політико-правова система України” для студентів усіх форм навчання всіх спеціальностей. Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. 45 с.

2016 р.

 • Кириченко В.М., Кириченко Ю.В. Політико-правова система України: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей. Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. 54 с.

 

 •  Кириченко В.М., Давлєтова Г.В. Політико-правова система України: навч.-метод. комплекс для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей. Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. 36 с.
 •  Політико-правова система України: курс лекцій: навч. посіб. / за заг. ред. В.М. Кириченка. Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. 204 с.

2015 р.

 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015. – 468 с. – С. 376-402.

2014 р.

 • Теорія держави і права [Текст] : підруч. / кол.авт.; кер.авт.кол. канд.юрид.наук, проф.. Ю.А.Ведєрніков. – К. : Ун-т сучасних знань; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, Ліра ЛТД, 2014. – 468 с. Кириченко В.М. - § 1-4 розділу 22. – С. 376-401.
 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 468 с. – С. 376-401.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 33 с.
 • Кириченко В.М. Договірне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 23 с.

2013 р.

 • Кириченко В.М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс  [Текст] : навч.посіб. / В.М. Кириченко – К. : Центр учбової літератури  2013. – 218 с.
 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т.1. – 344с., Т.2. – 244 с.
 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 384 с. – С. 339-357.

2012 р.

 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: модульний курс [Текст] : навч.посіб. / В.М. Кириченко, О.М. Куракін. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 256 с.
 • 6.    Збірник законів України з курсу «Правознавство» [Текст]: навч.посіб/ В.М. Кириченко, Ю.В.Кириченко. – У 2-х т. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т.1.-  344 с., Т.2. -  244 с.
 • 7.    Теорія держави і права [Текст]: навч.посібник [для студ.вищ.навч.закл.] / кол.авт.; кер.авт.кол.канд.юрид.наук, доц. Ю.А.Ведєрніков. – Дніпропетровськ: Дніпроп.держ.ун-т внутр.справ; Ліра ЛТД, 2012. – 384 с. Кириченко В.М. - § 1-4 розділу 22. – С.339-357.

2011 р.

 •  Кириченко В.М. Термінологічний словник з правознавства  [Текст]: навч.посіб/ В.М. Кириченко, О.В. Кириченко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 112 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 54 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030508 – «Фінанси» та 6.030507 – «Маркетинг». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 54 с.

2010 р.

 • Кириченко В.М. Теорія держави і права: модульний курс [Текст] : навч. посіб. / В.М. Кириченко,  О.М. Куракін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 264 с.
 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с.
 •  Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 44 с.

2009 р.

 • Кириченко В.М. Теоретико-правова характеристика контрольного процесу у сфері державного управління [Текст] / В.М. Кириченко // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС, 2009. – № 3. – С. 56-61.

2007 р.

 • Кириченко В.М. Правознавство: модульний курс [Текст] : навч. посіб. / В.М. Кириченко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
 • Кириченко В.М. Правознавство : курс лекцій [Текст] : навч.посіб. / В.М. Кириченко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.