Ви є тут

Головна

Відновлення та зміцнення поверхонь методами зварювання тиском

Кількість кредитів – 6; загальна кількість годин – 180.

Мета дисципліни «Відновлення та зміцнення поверхонь методами зварювання тиском» є формування у студентів знань та умінь що до використання методів зварювання тиском з урахуванням їх технологічних можливостей та фізико-хімічних особливостей сучасних зносостійких матеріалів у технологічних процесах відновлення та зміцнення поверхонь деталей та конструкцій.

Завдання навчальної дисципліни «Відновлення та зміцнення поверхонь методами зварювання тиском» є опанування студентом системи знань про існуючі способи зварювання тиском, які застосовуються при відновленні та зміцненні поверхонь, їх фізичних основ, технологічних особливостей та галузей використання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • фізичні основи методів зварювання тиском, які застосовуються при відновленні та зміцненні поверхонь деталей та конструкцій;
 • технології та техніку виконання;
 • обладнання та технологічне оснащення;
 • галузі використання;
 • особливості застосування різноманітних зносостійких металів, неметалів та композиційних матеріалів при відновленні та зміцненні поверхонь методами зварювання тиском.

вміти:

 • обґрунтовано вибирати оптимальний метод відновлення або зміцнення поверхонь виробів методами зварювання тиском з урахуванням умов її експлуатації, характеру зношування та конфігурації конструкції;
 • призначати режими процесів обробки;
 • кваліфіковано розробляти технологічний процес, техніку, рекомендації щодо контролю якості поверхонь відновлених або зміцнених способами зварювання тиком.

Види робіт: лекції, лабораторні роботи, практичні роботи, курсове проектування, самостійна робота.

Викладач дисципліни Куликовський Руслан Анатолійович к.т.н., доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Нормативна

Модулів – 2

Змістових модулів – 2

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

Рік підготовки:
5-й 5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр:
Загальна кількість годин – 180(3) год. 10-й 10-й
Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 3 год.,

самостійної роботи студента – 135 год./14 тиж. =9,64 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські:
Лабораторні:
28 год. 6 год.
Самостійна робота:
135 год. 0год.
Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

Екзамен Екзамен

 

Розподіл балів які отримують студенти

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 100
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Т1 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Електроконтактне наплавлення.

Тема 1. Особливості електроконтактного наплавлення. Сутність та схеми процесу; пластичне деформування присадного дроту та металу основи; вплив технологічних параметрів на формування наплавленого шару; структура та властивості наплавленого шару.

Тема 2. Визначення основних параметрів режиму електроконтактного наплавлення. Загальні положення та розрахунок геометричних розмірів одиничної площинки металопокриття; розрахунок струму наплавлення; визначення зусилля притискання електроду, швидкості та повздовжнього кроку наплавлення.

Тема 3. Матеріали та технологія електроконтактного наплавлення. Матеріали для електроконтактного наплавлення; основна технологічна схема наплавлення; двохзаходна технологічна схема наплавлення; двохточкова технологічна схема наплавлення; схема електроконтактного наплавлення у висаджений рівчак; схема електроконтактного наплавлення вузьких поясків; схема електроконтактного наплавлення з пересувною присадкою; схема наплавлення нейтральним роликом; схема рельєфного наплавлення; схема електроконтактної термомеханічної обробки деталей при їх виготовлені та ремонті.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Зміцнення та відновлення поверхонь виробів методами зварювання тертям.

Тема 4. Наплавлення конвекційним методом зварювання тертям. Сутність способу; підготовка деталей до наплавлення; технологія наплавлення тертям; устаткування для наплавлення тертям.

Тема 5. Наплавлення способом тертям з перемішуванням. Сутність і різновиди способу; технологічні особливості та основні параметри процесу; матеріали та конструкції інструменту; галузі застосування, основні недоліки та переваги способу.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Зміцнення поверхонь виробів за допомогою імпульсного навантаження.

Тема 6. Обробка вибухом. Зміцнення вибухом; сутність процесу зварювання вибухом; вибухові речовини; технологія зварювання вибухом; вибухова хіміко-термічна обробка.

Тема 7. Обробка шляхом впливу імпульсного електромагнітного поля. Сутність та технологія магнітно-імпульсного зміцнення; сутність та технологія зміцнення електрогідравлічним деформуванням.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Плакування поверхонь виробів спільним пластичним деформуванням.

Тема 8. Спільна гаряча прокатка складеного пакету або заготовки. Сутність та схеми методу; конструкції пакетів та технологічні особливості зварювання різних пар матеріалів; галузь застосування.

Тема 9. Спільне гаряче пресування (екструдування) двох або більше металів. Сутність та різновиди способів пресування спільного гарячого пресування біметалевих профілів; технологічні особливості процесів.

Тема 10. Спільна холодна прокатка профілів, полос та стрічок. Сутність та призначення методу; технологія отримання біметалів методом холодного прокатування.

 

Методичне забезпечення:

 1. Клименко Ю.В. Электроконтактная наплавка. – М.: Металлургия, 1978. – 128 с.
 2. Конюшков Г.В., Мусин Р.А. Специальные методы сварки давлением. Учебное пособие. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009. – 632 с.
 3. Поляк М.С. Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2. – М.: Л.В.М. – СКРИПТ, Машиностроение, 1995. – 688 с.
 4. Кудинов В.М., Коротеев А.Я. Сварка взрывом в металлургии. - М.: Металлургия, 1978 – 166 с.
 5. Восстановление деталей машин: Справочник / Ф.И. Пантелеенко, В.П. Лялякин, В.П. Иванов, В.М. Константинов; Под. ред. В.П. Иванова. – М.: Машиностроение, 2003. – 672 с.
 6. Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей. – М.: Колос, 1981. – 351 с.
 7. Плакирование стали взрывом: структура и свойства биметаллов / А.С. Гельман, А.Д. Чудновский, Б.Д. Цемахович, И.Л. Харина; под ред. А.С. Гельмана. М.: Машиностроение, 1978. - 192 с.
 8. Технология прокатного производства в 2-х книгах. Кн. 2. Справочник / М.А. Беняковский, К.Н. Богоявленкский, А.И. Виткин и др. – М.: Металлургия, 1991 – 423 с.
 9. Квасницький В.В. Спеціальні способи зварювання: Навчальний посібник. - Миколаїв: УДМТУ, 2003. - 437 с.
 10. Дудин А.А. Магнитно-импульсная сварка металлов. – М.: Металлургия, 1979 – 128 с.
 11. Сварка трением: Справочник / В.К. Лебедев, И.А. Черненко, Р. Михальски и др.; Под общ. ред. В.К. Лебедева, И.А. Черненко, В.И. Вилля. — Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987. — 236 с.
 12. Люшинский А.В. Современные технологии сварки. Инженерно-физические основы: Учебное пособие / А.В. Люшинский – Долгопрудный: Издательский Дом «Интелект», 2013. – 240 с.