Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни “Кримінологічне прогнозування та профілактика злочинності” є формування кваліфікованих спеціалістів здатних на рівні сучасних вимог держави протидіяти злочинності на користь національним інтересам України.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

  • основні методи побудови кримінологічних прогнозів для подальшого попередження та профілактики певного виду злочинів, злочинності на території обслуговування або на окремому об’єкті;
  •  основні методи розробки планів і програм попередження та профілактики певного виду злочинів, злочинності на території обслуговування або на окремому об’єкті;
  •  методику проведення кримінологічних досліджень;
  •  комплекс загальносуспільних заходів профілактики злочинності та набір спеціально-кримінологічних способів і заходів профілактики по запобіганню злочинності.

вміти:

  • використовувати засвоєні знання для самостійного комплексного прогнозування злочинності в цілому та за окремими видами на території обслуговування або на окремому об’єкті, визначати пріоритетні напрями діяльності органів поліції при подальшому планування заходів попередження злочинів на території обслуговування або на окремому об’єкті, визначати пріоритетні напрями та методи комплексного аналізу та прогнозування злочинності на різни рівнях, самостійно будувати прогнози індивідуальної злочинної поведінки щодо конкретної особи підозрюваного, відносно якого ведеться кримінальне провадження;
  • використовувати засвоєні знання для самостійного комплексного планування заходів попередження злочинів на території обслуговування або на окремому об’єкті, визначати пріоритетні напрями попередження та профілактики, визначати основних суб’єктів взаємодії у профілактичній роботі;
  • організовувати та проводити кримінологічні дослідження на окремому об’єкті, території;
  • розробляти та реалізовувати різноманітні заходи з профілактики злочинів.

Викладач дисципліни: Шиян Дмитро Сергійович, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 2

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
 

Семестр

Загальна кількість годин – 120 1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5

Освітній ступінь: магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
40 год. 55 год.
Індивідуальні завдання
38 год. 55 год.
Вид контролю
залік залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік)

Поточна аудиторна та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

100

100

100

100

100

100

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 1- 4

100+100+100 = 100

3

100

100

100

100

100

100