Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни “Проблеми кримінально-правової кваліфікації” є поглиблене знання законодавчих, теоретичних та практичних питань, пов’язаних з теоретичними основами кваліфікації злочинів: кваліфікації злочинів з урахуванням стадій їх вчинення, вчинених у співучасті, при колізії та конкуренції кримінально-правових норм, множинності злочинів, за наявності кваліфікуючих або привілеюючих ознак складу злочину; детальне вивчення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України з вказаних проблем та судової практики; вміння тлумачення кримінального закону та положень постанов Пленуму Верховного Суду України; вироблення вміння правильної кваліфікації та відмежування злочинів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • поняття, зміст, види та значення кримінально-правової кваліфікації;
 • елементи та ознаки складу злочину, його значення для кримінально-правової кваліфікації;
 • структуру, стадії та етапи кримінально-правової кваліфікації;
 • підстави та принципи кримінально-правової кваліфікації;
 • правила кваліфікації злочинів з урахуванням стадій їх вчинення;
 • правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті;
 • правила кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм;
 • правила кваліфікації множинності злочинів;
 • правила кваліфікації злочинів, вчинених за наявності кваліфікуючих та привілеюючих ознак складу злочину.

вміти:

 • давати власну правильну кримінально-правову кваліфікацію діянням осіб за конкретних фактичних обставин (життєвих ситуацій);
 • на належному рівні обґрунтовувати власну відповідь;
 • тлумачити чинне кримінальне законодавство України;
 • давати кримінально-правову характеристику конкретному складу злочину;
 • складати формули кваліфікації злочинів та формулювання обвинувачення;
 • розмежовувати діяння під час кримінально-правової кваліфікації;
 • самостійно аналізувати правозастосовну практику в галузі кримінального судочинства.

Викладач дисципліни: Шиян Дмитро Сергійович, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 2

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
 

Семестр

Загальна кількість годин – 150 2-й 2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 4,8

Освітній ступінь: магістр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
48 год. 69 год.
Індивідуальні завдання
46 год. 69 год.
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий контроль (середнє арифметичне)

Підсумковий тест (екзамен)

Сума (середнє арифметичне)

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

100

100

100

Т1

Т2

Т3

Т4

РК1

Т5

Т6

Т7

Т8

РК2

25

25

25

25

100

25

25

25

25

100