Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни «Інформаційне право» це виробити у студентів стійку систему знань та вмінь необхідних в практичній діяльності по виконанню необхідних завдань у сфері обігу інформації, сформувати в студентів вміння забезпечувати правову складову інформаційної безпеки під час їхньої практичної діяльності

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 

вміти:

 

Викладач дисципліни:  Арнольд Павлович Купін

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не пеедбачено навчальним планом

 

Семестр

Загальна кількість годин – 90 9-й 9-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 5

Освітній ступінь: Спеціаліст 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
30 год. 37 год.
Індивідуальні завдання
32 год. 37 год.
Вид контролю
залік залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Залік

100+100+100=100

3

100 100 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т1-9
100 100 100