Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни «Фінансове право» є вивчення студентами правових засад фінансової діяльності держави, отримання ними навиків роботи з фінансово-правовими актами та вміння практичного їх застосування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-        розуміти сутність понять «фінанси», «фінансові ресурси», «фінансова діяльність держави», «фінансова система України»;

-        вільно володіти фінансово-правовим категоріальним апаратом;

-        розуміти сутність та особливості фінансово-правових відносин та фінансово-правових норм;

-        основні фінансово-правові інститути та їх зміст. 

вміти:

-        застосовувати фінансово-правові норми;

-        давати правову характеристику щодо конкретних ситуацій, що виникають в сфері реалізації фінансових правовідносин;

-        аналізувати фінансово-правові акти.

Викладач дисципліни:  Арнольд Павлович Купін

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 2

Змістових модулів – 4

  Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не пеедбачено навчальним планом

 

Семестр

Загальна кількість годин – 120 6-й 6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітній ступінь: Бакалавр 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
41 год. 56 год.
Індивідуальні завдання
41 год. 56 год.
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4 Іспит

100+100+100+100+100=100

5

100 100 100 100 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т1-18
100 100 100 100 100