Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Адміністративне право" є ознайомлення з основними теоретичними положеннями Адміністративного права, закріплення ними таких форм і напрямків діяльності державних органів, їх посадових осіб, які б забезпечували повсякденний демократичний режим адміністративно-правових відносин. Тобто, прищеплення майбутнім юристам комплексу знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання ними своїх службових обов’язків, засвоєння необхідності неухильного дотримання вимог законності в практичній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- сутність адміністративного права, його зв'язок з державним управлінням;

- функції та принципи державного управління;

- систему органів державної виконавчої влади, правове положення суб'єктів, що її здійснюють;

- форми та методи державного управління;

- чинне адміністративне законодавство;

- поняття, види адміністративного примусу та адміністративної відповідальності;

- поняття, структуру та принципи адміністративного процесу;

- особливості державного управління економікою, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферою;

- засоби забезпечення законності в державному управлінні.

вміти:

- тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство;

- правильно використовувати в практичній діяльності теоретичні знання;

- здійснювати функції щодо забезпечення законності в державному управлінні;

- правильно застосовувати акти державного управління, приймати управлінські рішення, юрисдикційні та інші акти.

 

Викладач дисципліни:  Арнольд Павлович Купін

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8 (4/4) Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 2

Змістових модулів – 4

  Рік підготовки:
2-й 2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Семестр

Загальна кількість годин – 240 (120/120) 3-й, 4-й 3-й, 4-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3/4

самостійної роботи студента – 4/8

Освітній ступінь: Бакалавр  14/14 год. 4/4 год.
Практичні, семінарські
28/28 год. 6/6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
39/39 год. 55/55 год.
Індивідуальні завдання
39/39год. 55/55 год.
Вид контролю
іспит/іспит іспит/іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит І семестр
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-2 Т3-4 Т5-6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т1-10
100 100 100
Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4 Іспит ІІ семестр
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т11-12 Т13-14 Т15 Т16-17 Т18-19 Т20-21 Т22-23 Т24-25 Т11-25
100 100 100