Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Юридична деонтологія» є формування у студентів-юристів основні знання про вимоги до професійних та особистих якостей правника, ознайомити зі специфікою соціального регулювання професійної діяльності юристів, розкрити систему формування їх світогляду

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– базові теоретичні положення щодо юридичної деонтології як науки та навчальної дисципліни;

– основні положення щодо професії, спеціальності та кваліфікації юриста;

– специфіку основних видів юридичної практики;

–  особливості психологічної, професійно-правової, політичної, етичної, естетичної, економічної, екологічної, інформаційної культури юриста.

вміти:

–самостійно вивчати визначений навчальний матеріал;

–самостійно працювати з нормативно-правовою, монографічною, навчальною, періодичною та ін. літературою;

–користуватися бібліотечними фондами, бібліографією, бібліотечною технікою;

–орієнтуватися в системі юридичних наук, правової практики, юридичної освіти;

–вести політико-правові, ділові та наукові дискусії;

–правильно застосовувати свої знання в юридичній практиці;

–завжди з високим розумінням відстоювати права, честь і гідність людей;

–вести дискусії на належному рівні;

–культурно поводитися у спілкуванні, дотримуватись правил етикету

–охарактеризувати юриспруденцію крізь призму юридичної професії та діяльності юриста як особистості;

–узагальнювати особливості юридичної практичної діяльності та визначати основні нормативи культури юриста, що відповідають стандартам професіоналізму;

–готувати доповіді та реферати з тем, зазначених в програмі курсу;

–змістовно відповідати на питання до заліку з курсу.

 

Викладач дисципліни:  Лілія Вікторівна Баєва 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
 

Семестр

Загальна кількість годин – 90 1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітній ступінь: Магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 4 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
31 год. 31 год.
Індивідуальні завдання
31 год. 42 год.
Вид контролю
залік залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Залік
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т1-6
100 100 100