Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Судові органи та органи правопорядку» є формування цілісного уявлення про правову основу та організацію діяльності, завдання, систему та структуру, повноваження, компетенцію судових та правоохоронних органів України.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– загальне уявлення про побудову судових та правоохоронних органів України;

– основні принципи діяльності судових та правоохоронних органів України;

–  основні функції, завдання та повноваження посадових осіб судових та правоохоронних органів України.

вміти:

– застосовувати чинне законодавство України на практиці;

–  тактично правильно взаємодіяти з судовими та правоохоронними органами України;

– реалізовувати набуті навички в практичній діяльності юриста.

Викладач дисципліни:  Лілія Вікторівна Баєва 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом
 

Семестр

Загальна кількість годин – 150 1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітній ступінь: Бакалавр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
94 год. 138 год.
Індивідуальні завдання
94год. 138 год.
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т1-12
100 100 100