Ви є тут

Головна

2.1. Властивості ідеальних газів

2.1.1. Молекулярно-кінетичний і термодинамічний методи вивчення макроско-пічних тіл. Термодинамічні параметри (об’єм, тиск, температура). Фізичні основи молекулярно - кінетичної теорії.
2.1.2. Поняття ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу. Універсальна газова стала. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії.
2.1.3. Висновки із основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеальних газів.
2.1.4. Явища переносу в газах (дифузія, теплопровідність, внутрішнє тертя).
2.1.5. Закон Максвела для розподілу молекул ідеального газу за швидкостями теплового руху.
2.1.6. Барометрична формула.
2.1.7. Закон Больцмана для розподілу частинок у силовому полі.
2.1.8. Ефективний радіус молекул. Середнє число зіткнень і середня довжина вільного пробігу молекул.
2.1.9. Теплові швидкості руху газових молекул: середня арифметична, середня квадратична, найбільш імовірна.
2.1.10. Властивості газів при дуже малих тисках (ультрарозріджені гази).

2.2. Фізичні основи термодинаміки

2.2.1.    Ступені вільності молекул, закон розподілу енергії за ступенями вільності.
2.2.2. Робота газу в ізопроцесах.
2.2.3. Кількість тепла.
2.2.4. Теплоємність газів, питома теплоємність, молярна теплоємність, тепло-ємність газу при сталому тиску і сталому об’ємі.
2.2.5. Рівняння Майєра.
2.2.6. Внутрішня енергія системи як функція стану. Вираження внутрішньої енергії через ступені вільності.
2.2.7. Перше начало термодинаміки до ізопроцесів.
2.2.8. Адіабатний процес. Перше начало термодинаміки для адіабатного процесу.
2.2.9. Рівняння Пуасона.
2.2.10. Робота газу в адіабатному процесі.
2.2.11. Поняття про політропний процес.
2.2.12. Процеси рівноважні та нерівноважні, оборотні та необоротні, цікли.
2.2.13. Принцип дії теплової та холодильної машин.
2.2.14. Цикл Карно та його к.к.д. для ідеального газу. Теорема Карно.
2.2.15. Друге начало термодинаміки.
2.2.16. Ентропія. Ентропія ідеального газу. Визначення ентропії через статисти-чну вагу стану. Принцип зростання ентропії. Нерівність Клаузіуса.
2.2.17. Сили і потенціальна енергія міжмолекулярної взаємодії в реальних газах.
2.2.18. Рівняння стану реального газу (Рівняння Ван-дер-Ваальса).
2.2.19. Експериментальні ізотерми Ендрюса і теоретичні ізотерми Ван-дер-Ваальса.
2.2.20. Критичні параметри речовини, зрідження газів.
2.2.21. Внутрішня енергія реального газу, ефект Джоуля-Томсона.
2.2.22. Фаза і фазові перетворення 1 роду. Фазові діаграми. Рівняння Клапейро-на-Клаузіуса. Потрійна точка. Фазові перетворення 2 роду.
2.2.23. Поверхневий шар рідини. Змочування. Незмочування. Поверхневий натяг рідини.
2.2.24. Формула Лапласа.
2.2.25. Капілярні явища.
2.2.26. Адсорбція та абсорбція. Закон Генрі.