Ви є тут

Головна

1.1. Загальні положення

1.1.1. Предмет фізики, форми руху матерії, механічний рух, системи відліку.
1.1.2. Границі застосовності класичної механіки. Поняття матеріальної частинки. Поняття простору і часу.
1.1.3. Шлях, переміщення, швидкість, прискорення матеріальної точки. Прямолінійний і криволінійний рух.
1.1.4.. Рух точки по колу, кутова швидкість і прискорення, їх зв’язок з лінійними швидкістю і прискоренням.

1.2.  Динаміка матеріальної точки і системи точок

1.2.1. Основні задачі динаміки. Маса, імпульс, сила. Зовнішні і внутрішні сили. Види і категорії сил у природі.
1.2.2. Імпульс сили. Кількість руху. Закони Ньютона, їхній фізичний зміст і взаєм-ний зв'язок. Закон збереження імпульсу. Робота.
1.2.3. Кінетична і потенціальна енергії. Закон збереження енергії. Застосування законів збереження до пружного і непружного ударів. Консервативні сили. 1.2.4. Сили пружності. Закон Гука для основних видів деформацій. Енергія
пружнодеформованого тіла.
1.2.5. Сили тяжіння. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційне поле. Напруженість і потенціал гравітаційного поля, зв’язок між ними. Прискорення вільного падіння.
1.2.6. Рух тіл в неінерціальних системах відліку.  Сили інерції.
1.2.7. Сила тертя, її фізична сутність. Класифікація основних видів тертя. Зале-жність сили тертя від зовнішніх факторів.
1.2.8.    Тверде тіло як система матеріальних частинок. Поняття абсолютно твердого тіла. Центр інерції (маси). Обертання твердого тіла навколо нерухомої осі, його момент інерції і кінетична енергія.
1.2.9. Момент інерції твердих тіл правильної геометричної форми. Теорема Штейнера.
1.2.9. Доцентрова сила. Робота моменту сили, кінетична енергія твердого тіла, що обертається.
1.2.10. Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла відносно нерухомої осі.
1.2.11. Момент імпульсу, закон збереження моменту імпульсу. Гіроскопічний ефект і його застосування у фізиці і техніці.

1.3. Коливання і хвилі

1.3.1.    Коливання. Загальна ознака коливального руху. Гармонійні коливання. Диференціальні рівняння коливань. Вільні коливання. Маятники: пружиний, математичний і фізичний. Швидкість, прискорення й енергія гармонійного ко-ливального руху. Загасаючі коливання. Декремент загасання. Логарифмічний декремент загасання. Аперіодичний рух. Змушені коливання. Резонанс. Автоколивання. Додавання однаково напрямлених гармонійних коливань. Додавання взаємоперпендикулярних коливань. Фігури Ліссажу.
1.3.2.    Хвилі. Утворення хвиль. Подовжні і поперечні хвилі. Фронт хвилі. Хви-льові поверхні. Рівняння хвилі. Групова і фазова швидкості. Утворення стоячих хвиль. Вузли і пучності. Зміна фази хвилі при відбиванні.
Звукові хвилі. Характеристика звуку: швидкість поширення, інтенсивність, ви-сота, тембр, енергія. Поглинання звуку. Ефект Доплера.