Ви є тут

Головна

Технологія та устаткування зварювання тиском

Кількість кредитів – 5; загальна кількість годин – 150.

Мета дисципліни «Технологія та устаткування зварювання тиском» є вивчення та засвоєння студентами основ технологічних процесів з’єднання сучасних конструкційних матеріалів способами зварювання тиском, а також устаткування й засобів механізації та автоматизації зварювальних і допоміжних операцій, характерних для цих способів зварювання.

Завдання навчальної дисципліни «Технологія та устаткування зварювання тиском» є оволодіння студентами теоретичних основ способів зварювання тиском, здобуття практичних навичок у розробці технологічних процесів зварювання деталей та конструкцій, виготовлених з металів, неметалів та композиційних матеріалів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію способів зварювання тиском;
 • фізичні основи утворення зварних з’єднань способами зварювання тиском;
 • сутність та технологічні особливості способів зварювання тиском;
 • дефекти зварних з’єднань та чинники які впливають на їх утворення, заходи боротьби з ними;
 • способи та засоби контролю якості зварних з’єднань утворених методами зварювання тиском;
 • галузі використання способів зварювання тиском;
 • особливості будови та принципи використання устаткування для зварювання тиском.

вміти:

 • призначати оптимальний метод зварювання тиском в залежності від матеріалу виробу, конфігурації, типу зварного з’єднання та програми випуску;
 • розробляти раціональні технологічні процеси з’єднання конструкційних матеріалів способами зварювання тиском;
 • розраховувати та вибирати режими зварювання;
 • здійснювати обґрунтований вибір зварювального устаткування;
 • розробляти необхідні засоби механізації та автоматизації направлені на підвищення якості та продуктивності технологічних процесів виготовлення виробів методами зварювання тиском;
 • призначати необхідні методи контролю якості зварних з’єднань виконаних методами зварювання тиском.

Викладач дисципліни Куликовський Руслан Анатолійович к.т.н., доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Види робіт: лекції, лабораторні роботи, курсовий проект.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Нормативна

Модулів – 1

Змістових модулів – 2

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Технологія та устаткування зварювання»

Рік підготовки:
4-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: курсовий проект

Семестр:
Загальна кількість годин – 150 год. 7-й 7-й
Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 3 год.,

самостійної роботи студента – 63 год./14 тиж. = 4,5 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр 28 год. 4 год.
Практичні, семінарські:
Лабораторні:
14 год. 6 год.
Самостійна робота:
63 год. 140 год.
Індивідуальні завдання: 45 год.

Вид контролю:

Екзамен, захист КП Екзамен, захист КП

 

Розподіл балів які отримують студенти

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 100 100
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Т1 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума
до 30 до 30 до 40 100

 

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основи зварювання тиском.

Тема 1. Поняття «зварювання тиском» тиском. Історична довідка про зварювання матеріалів тиском. Основні параметри процесів. Класифікація способів зварювання тиском за видами енергетичної взаємодії та параметрам активації. Класифікація способів зварювання тиском за групами матеріалів що з’єднують. Перспективи розвитку зварювання тиском. Зміст та задачі курсу «Зварювання тиском» та його роль у формуванні світогляду бакалавра, спеціаліста та магістра зварювання.

Тема 2. Теоретичні та фізико-технологічні основи зварювання тиском. Короткі відомості про атомно-кристалічну будову металів та сплавів. Дефекти кристалічної гратки металів. Дифузійні процеси в твердих тілах. Структура поверхні металів. Формування з’єднань адгезійного типу. Особливості утворення з’єднань в твердій фазі та з розплавленням металів в зоні з’єднання.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Контактне зварювання.

Тема 3. Утворення з’єднань при контактному зварюванні. Сутність та схеми основних способів контактного зварювання. Електричний опір в зварювальному контакті та його вплив на теплові процеси в зоні зварювання. Особливості поведінки металу в зоні контакту при зварюванні. Пластична деформація при контактному зварюванні.

Тема 4. Технологія контактного точкового зварюв. Основні параметри режиму точкового зварювання та їх вплив на розміри та міцність з’єднань. Циклограми процесів точкового зварювання. Вплив властивостей матеріалів, що зварюють, на вибір параметрів режиму зварювання. Особливості точкового зварювання різних сталей та сплавів. Особливі випадки застосування точкового зварювання. Дефекти зварних з’єднань та причини їх утворення.

Тема 5. Технологія контактного рельєфного зварювання. Різновиди контактного рельєфного зварювання. Формування з’єднань при рельєфному зварюванні. Циклограми процесів при рельєфному зварюванні. Основні параметри режиму зварювання.

Тема 6. Технологія контактного шовного зварювання. Різновиди шовного зварювання Основні параметри та циклограми шовного зварювання. Особливості формування з’єднань.

Тема 7. Технологія контактного стикового зварювання. Різновиди стикового зварювання та галузі їх використання. Стикове зварювання опором. Різновиди стикового зварювання оплавленням. Особливості формування з’єднань при зварюванні оплавленням. Особливості стикового зварювання різних сталей та сплавів. Підготовка деталей до зварювання.

Тема 8. Дефекти контактного зварювання. Дефекти точкового, шовного, рельєфного та стикового зварювання. Причини утворення дефектів. Виправлення дефектів контактного зварювання.

Тема 9. Електроди машин контактного зварювання. Умови роботи електродів та електродні сплави. Конструкція та вибір електродів.

Тема 10. Машини контактного зварювання. Основні характеристики контактних машин. Основні вузли контактних машин. Призначення та характеристика основних елементів електричної частини машин та апаратури керування. Регулювання зварювального струму.

 

Рекомендована література:

 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 "Дослідження впливу зміни параметрів режиму контактного точкового зварювання на якість зварного з'єднання" з дисципліни "Технологія та устаткування зварювання тиском" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 "Розрахунок параметрів режиму точкового контактного зварювання" з дисципліни "Технологія та устаткування зварювання тиском" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 "Дослідження впливу технологічних особливостей та режимів стикового зварювання опором на якість з'єднань" з дисципліни "Технологія та устаткування зварювання тиском" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньої програми "Технології та устаткування зварювання" всіх форм навчання.
 • Технология и оборудование электрической контактной сварки / Под ред. Б.Д. Орлова. – М.: Машиностроение, 1986. – 352 с.
 • Конюшков Г.В., Мусин Р.А. Специальные методы сварки давлением. Учебное пособие. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009. – 632 с.
 • Рыськова 3.А., Федоров П.Д., Жимерева В.И. Трансформаторы для электрической контактной сварки. 3-е изд., перераб. и доп.—Л.: Энергоатомиздат, 1990 - 424 с.
 • Глебов Л.В., Пескарев Н.А., Файгенбаум Д.С. Расчет и конструирование машин контактной сварки. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1981. — 424 с.
 • Гуляев А.И. Технология точечной и рельефной сварки сталей. – М.: Машиностроение, 1978. – 248 с.
 • Кабанов Н.С., Слепак С.Ш. Технология стыковой контактной сварки. – М.: Машиностроение, 1970. – 264 с.
 • Кочергин К.А. Сварка давлением. – Л.: Машиностроение, 1972. – 216 с.
 • Чулошников П.Л. Точечная и роликовая электросварка легированных сталей и сплавов. – М.: Машиностроение, 1974. – 232 с.
 • Кабанов Н.С. Сварка на контактных машинах. – М.: Высшая школа, 1978 – 215 с.
 • Піньковський І.В., Биковський О.Г. Технологія та обладнання електричного контактного зварювання. Довідковий посібник. – Запоріжжя: РВП «Видавець», 1977. – 224 с.
 • Контроль точечной и роликовой электросварки / Б.Д. Орлов, П.Л. Чулошников, В.Б. Верденский, А.Л. Марченко. - М.: Машиностроение, 1973. - 304 с.
 • Белов А.Б. Конденсаторные машины для контактной сварки. — Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1984. — 112 с.
 • Бердичевский А.Е., Редькин Е.Н., Эллик К.А. Многоэлектродные машины для контактной сварки. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1984. — 261 с.
 • Гуляев А.И. Технология и оборудование контактной сварки: Учебник. - М: Машиностроение,1985. - 254 c.
 • Чулошников П. Л. Контактная сварка. В помощь рабочему-сварщику. - М.: Машиностроение, 1977. - 144 с.
 • Кочергин К.А. Контактная сварка. — Л.: Машиностроение. 1987 — 240 с.