Ви є тут

Головна

Ремонт та відновлення деталей машин

Кількість кредитів – –; загальна кількість годин – 131.

Мета дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин» є придбання теоретичних знань і практичних навичок з підтримання та відновлення працездатності і ресурсу машин і устаткування, що використовується в різних галузях промисловості, освоєння сучасних технологій ремонту ефективними способами і відповідно до існуючим технічним вимогам.

Завдання навчальної дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин» є вивчення теоретичних і практичних основ ремонту машин, сучасних технологічних процесів, що забезпечують відновленя їх працездатності та ресурсу машин та деталей, раціональних методів проектування технологічних процесів ремонта і відновлення зношених деталей, визначення оптимальних режимів виконання виробничих процесів; управління якістю ремонту машин і устаткування, організації ремонтних підприємств та основ проектування ремонтнообслуговуючих підприємств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • виробничі процеси ремонту техніки, транспортних і технологічних машин і устаткування;
 • технологічні процеси ремонту складальних одиниць машин і обладнання;
 • основи проектування технологічних процесів і оснащення для ремонту, технічного обслуговування та відновлення деталей, складальних одиниць машин та обладнання;
 • методи механізації та автоматизації технологічних процесів і правила безпечної роботи;
 • основи управління якістю ремонту машин та устаткування.

вміти:

 • виявляти і аналізувати причини несправностей і відмов машин і обладнання;
 • встановлювати види зношування деталей машин;
 • володіти методикою вибору конструкційних матеріалів для виготовлення елементів машин і механізмів;
 • обгрунтовувати раціональні способи відновлення деталей;
 • розробляти технологічну документацію на відновлення деталей, ремонт складальних одиниць і машин;
 • робити обгрунтований вибір матеріалів для відновлення деталей;
 • вибрати основне та допоміжне обладнання для виконання технологічного процесу відновлення деталі;
 • розробити необхідні пристрої та оснащення для проведення ремонтних робіт;
 • оцінювати якість ремонту машин і устаткування.

Викладач дисципліни Савонов Юрій Миколайович к.т.н., доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – –

Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Нормативна

Модулів – 4

Змістових модулів – 4

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Технологія та устаткування зварювання»

Рік підготовки:
4-й 4,5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр:
Загальна кількість годин – 131 год. 7,8-й 7,8,9-й
Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

7-й семестр:

аудиторних 12 год.,

самостійної роботи студента – 60 год..

8-й семестр:

аудиторних 48 год.,

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 36 год. 14 год.
Практичні, семінарські:
Лабораторні:
24 год. 10 год.
Самостійна робота:
Індивідуальні завдання:
60 год. 20 год.

Вид контролю:

Залік Залік, контр. роб.

Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 64/60 (52/48%)

для заочної форми навчання – 24/20(54%/46%)

 

Розподіл балів які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума балів

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
10 10 10 10 20 10 10 100

Т1 ... Т7 – теми змістових модулів.

Оцінювання знань студентів за змістовним модулем здійснюється на основі суми балів за окремі складові. Максимальна оцінка – 100 балів.

 1. Оцінка за теоретичний блок –80 балів
 2. Додаткова оцінка за ведення конспекту –5 балів
 3. Додаткова оцінка за відсутність пропусків лекцій –5 балів
 4. Додаткова оцінка за здачу лабораторних робіт –5 балів
 5. Додаткова оцінка за удосконалення материальнотехнічной бази кафедри –5 балів

Оцінка, яка отримана студентом на змістовному модулі зменшується внаслідок:

 1. Пропуски лекцій –5 балів за кожні 2 години пропусків
 2. Відмова від здачі лабораторних робіт –5 балів
 3. Відсутність конспекту лекцій –5 балів

 

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.Значення і основні визначення відновлення деталей. Класифікація способів відновлення деталей і роль їх у зниженні собівартості і підвищенні якості ремонту.

Тема 1. Особливості застосування дугового зварювання і наплавлення. Електроди, їх класифікація. Особливості зварювання деталей з чавуну, легованих сталей і алюмінієвих сплавів. Пайка і область її застосування.

Тема 2. Газополуменеве наплавлення. Автоматичне наплавлення під щаром флюсу. Підготовка деталей під наплавлення.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Тема 3. Дугові способи наплавлення: під шаром флюсу, порошковими дротами, електродною стрічкою, стислою дугою (плазмова наплавка).

Тема 4. Відновлення деталей машин з використанням наплавлення в середовищі захисних газів.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Тема 5. Бездугові способи наплавлення: електрошлакове наплавлення. Присадочні матеріали. Вибродугове наплавлення.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

Тема 6. Інші методи відновлення деталей машин.Електроконтактна приварка, індукційна наплавка.

Тема 7. Приклади технологічних процесів відновлення деталей машин при виробництві вогнетривкої цегли.

 

Методичне забезпечення:

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Ремонт та відновлення деталей машин» для студентів фаху 6.050405 «Обладнання та технологія зварювального виробництва» всіх форм навчання.
 2. Комплект плакатів для пояснення схем та принципу окремих технологічних процесів відновлення деталей машин.