Ви є тут

Головна

Мета дисципліни «Зварювання та наплавлення спеціальних сталей та cплавів» є освоєння студентами теоретичних основ забезпечення в зварних з'єднаннях i наплавленому металі високолегованих сталей та сплавів таких спеціальних властивостей як жаростійкість, жароміцність, корозійна стійкість, холодостійкість, зносостійкість.

Завдання навчальної дисципліни «Зварювання та наплавлення спеціальних сталей та cплавів» є оволодіти теоретичними знаннями про спеціальні властивості матеріалів ( жаростійкістьжароміцність, корозійна стійкість, холодостійкість, зносостійкість); методологією вибору матеріалів для зварювання та наплавлення з метою забезпечення спеціальних властивостей; особливостями технологічних процесів зварювання спеціальних сталей та cплавів; особливостями технологічних процесів наплавлення спеціальних сталей та сплавів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • про спеціальні властивості матеріалів (жаростійкість, жароміцність, корозійна стійкість, холодостійкість, зносостійкість);
 • особливості технологічних процесів зварювання спеціальних сталей та сплавів;
 • особливості технологічних процесів наплавлення спеціальних сталей та сплавів.

вміти:

 • обирати матеріали для зварювання та наплавлення з метою забезпечення спеціальних властивостей.

Викладач дисципліни Білоник Ігор Методійович к.т.н., доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Нормативна

Модулів – 4

Змістових модулів – 4

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Технологія та устаткування зварювання»,«Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій»

Рік підготовки:
4-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр:
Загальна кількість годин – 44 год. 8-й 8,9-й
Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 4 год.,

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр 12 год. 12 год.
Практичні, семінарські:
Лабораторні:
24 год. 16 год.
Самостійна робота:
74 год. 88 год.
Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

Залік Залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуально роботи становить:

для денної форми навчання — 0,49

для заочної форми навчання — 0,32

 

Розподіл балів які отримують студенти:

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

 • активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 6aлів. (Всього 8 практичних занятгя по 3 бали = 24 бали);
 • захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 36 балів;
 • аудиторна контрольна робота – до 40 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовний модулі.

 

Програма навчальної дисципліни
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні питання.

Тема 1. Вступ. Цілі i завдання дисципліни. Значення предмета «Зварювання та наплавлення спеціальних сталей та cплавів» для сучасного машинобудування.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Теоретичні основи.

Тема 2. Класифікація спеціальних високолегованих сталей за хімічним складом, структурою, призначенням. Визначення структурного стану металу шва за допомогою діаграми Шеффлера. Жаростійкість - як здатність cсталі сприймати високотемпературний вплив без зовнішніх навантажень. Роль окисних плівок. Вплив силіцію i алюмінію. Жаростійкість. Основій терміни, поняття. Легування як спосіб забезпечення жароміцності.Карбідне, інтерметалідне зміцнення литого металу шва. Розмір зерна, рекристалізація. Корозійна стійкість. Основні поняття, терміни. Електрохімічна корозія, ocновнi види. Пасивація. Міжкристалічна корозія зварних аустенітних та феритних сталей. Холодостійкість. Основні поняття, терміни. Особливості поведінки зварних з'еднань при знижених знижених температурах. Зносостійкість. Основнi види зношування. Наплавлення як процес нанесення зносостійких покритів для підвищення надійності i долговічності машин.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Зварювання спеціальних сталей та cплавів.

Тема 3. Зварювальний цикл як температурно-деформаційний вплив на основний метал. Особливості структурних i фізичних змін в металі зварного з'єднання спеціальних сталей. Особливості металургійних процесів при зварюванні спеціальних сталей i cплавів. Забезпечення жароміцностi при зварюванні спеціальних сталей i cплавів. Вплив ?-фериту на жароміцність металу шва аустенітних сталей. Вибір зварних матеріалів. Зварювання феритних жароміцних сталей. Легування при зварюванні. Азот як легуючий елемент. Забезпечення корозіної cтійкостi при зварюванні спеціальних сталей i сплавів. Металургійні та технологічні методи боротьби з міжкрісталітною корозією. Усунення схильності металу зварного шва сталей до ножової корозії. Особливості вибору зварних матеріалів. Технології зварювання. Забезпечення холодостійкості при зварюванняi спеціальних сталей i сплавів. Вплив марганцю. Матеріали для зварювання. Технологйії зварювання холодостійких сталей.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Наплавлення спеціальних сталей та сплавів.

Тема 4. Газове наплавлення. Параметри режимів. Texніка наплавлення. Обладнання та флюси.

Тема 5. Електродугове наплавлення. Ручне дугове наплавлення. Невитратний електрод. Електрод з покритгям. Схеми наплавлення, параметри режимів. Обладнання для ручного дугового наплавлення. Напівавтоматичне наплавлення у середовищі захисних газів, порошковим дротом. Параметри режимів. Texніка виконання. Обладнання. Автоматичне наплавлення дкритою дутою, в захисних газах, шаром флюсу, у тому числі керамічного. Параметри режимів. Техніка виконання. Обладнання. Плазмове наплавлення. Схема процесу. Особливості наплавлення плазмовою дугою плазмовим струменем. Конструкції плазмотронів. Параметри режимів. Texнікa виконання. Обладнання.

Тема 6. Електрошлакове наплавления. Схема процесу. Особливості застосування. Параметри peжимів. Texніка виконання. Обладнання.

Тема 7. Наплавлення струмами високої частоти. Схема процесу. Особливост застосування. Параметри режимів. Тембка виконання. Обладнання.

Тема 8. Наплавлення спеціальними способами. Схеми процесів. Особливості застосування. Параметри режимів. Техніка виконання. Обладнання.

Тема 9. Наплавлення металу різного хімічного складу. Наплавлення аустенітного високомарганцевого металу, аустенітного хромонікелевого металу, хромистої сталі, швидкоріжучих сталей, високохромистих спеціальних чавунів та хромовольфрамових теплостійких сталей. Наплавлення кобальтових cплавів з хромом i вольфрамом. Наплавлення нікелевих сплавів з хромом i бором. Наплавлення нікелевих сплавів з молібденом та карбідних стопів. Наплавлення бронзи, міді i міднонікелевих сплавів.

 

Методичне забезпечення:

 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 «Електроди для дугового зварювання сталі типу 12Х18Н10Т» з дисципліни «Зварювання та наплавлення спеціальних сталей та сплавів» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» всіх форм навчання / Укл.: Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 -9 с.
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 «Визначення схильності сталей та сплавів до міжкристалічної корозії» з дисципліни «Зварювання та наплавлення спеціальних сталей та сплавів» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» всіх форм навчання / Укл.: Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 -13 с.
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 «Вибір електродів для зварювання аустенітних сталей з перлітними» з дисципліни «Зварювання та наплавлення спеціальних сталей та сплавів» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» всіх форм навчання / Укл.: Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 -16 с.
 4. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 «Вивчення корозійних руйнувань зварних з’єднань аустенітних хромонікелевих нержавіючих сталей в агресивних середовищах» з дисципліни «Зварювання та наплавлення спеціальних сталей та сплавів» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» всіх форм навчання / Укл.: - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 -14 с.
 5. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 «Вибір електродів для зварювання корозійностійких сталей» з дисципліни «Зварювання та наплавлення спеціальних сталей та сплавів» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» всіх форм навчання / Укл.: - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 -14 с.
 6. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6 «Вивчення методики розрахунку параметрів ЕШН деталей машин» з дисципліни «Зварювання та наплавлення спеціальних сталей та сплавів» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» всіх форм навчання / Укл.: - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 -10 с.
 7. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 7 «Використання електрошлакового процесу для зварювання та наплавлення спеціальних сталей та сплавів» з дисципліни «Зварювання та наплавлення спеціальних сталей та сплавів» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» всіх форм навчання / Укл.: - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 -10 с.
 8. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Зварювання та наплавлення спеціальних сталей та сплавів» для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» всіх форм навчання / Укл.: - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 -10 с.
 9. Каховский Н.И. Сварка высоколегированных сталей / Н.Н. Каховский. – К.: Техника, 1976. – 376 с.
 10. Земзин В.Н. Жаропрочность сварных соединений / В.Н. Земзин. – М.: Машиностроение, 1972. – 292 с.
 11. Медовар Б.Н. Сварка хромникелевых аустенитных сталей / Б.И. Медовар. – М.: Машгиз, 1968. – 327 с.
 12. Лахтин Ю.В. Материаловедение / Ю.В. Лахтин, В.В. Леонтьева. – М.: Машиностроение, 1990. – 493 с.
 13. Геллер Ю.А. Инструментальные стали / Ю.А. Геллер. – М.: Машинстроение, 1985. – 568 с.
 14. Тылкин М.А. Справочник термиста ремонтной службы / М.А. Тылкин. – М.: Металлургия, 1981. – 647 с.
 15. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением / под. ред. Б.Е. Патона. М.: Машиностроение. – 1974. – 767 с.
 16. Электрошлаковая сварка и наплавка / под. ред. Б.Е.Патона. М.: машиностроение. – 1980. – 511 с.