Ви є тут

Головна

Метою дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» є виклад сучасного стану питань технології виготовлення зварних конструкцій із широким використанням механізації та автоматизації виробництва.

Завдання навчальної дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» є вивчення технологій виробництва різноманітних типів зварних конструкцій в умовах штучного, серійного і масового виробництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • загальні питання виготовлення зварних конструкцій;
 • технологію виготовлення деталей та заготівель;
 • складально-зварювальне виробництво і транспортні операції;
 • технологію виготовлення балкових, рамних і решітчастих конструкцій;
 • технологію виготовлення листових конструкцій;
 • технологію виготовлення зварних машинобудівних конструкцій;
 • загальні відомості по проектуванню зварювальних виробництв;
 • номенклатуру й властивості матеріалів для зварних конструкцій;
 • причини утворення зварювальних деформацій і напружень та їх вплив на міцність.

вміти:

 • вибирати матеріал для зварної конструкції в залежності від призначення і умов експлуатації;
 • призначити тип зварного шва і з'єднання згідно ДСТУ в залежності від конструктивних форм і розмірів елементів конструкції;;
 • розробляти технологічні процеси зварювального виробництва;
 • висувати та обґрунтовувати пропозиції з удосконалення виробничих процесів і впровадження нової прогресивної технології заготівельних та складально-зварювальних робіт;
 • здійснювати авторський нагляд за реалізацією прийнятих проектних рішень.

Викладач дисципліни Шумілов Андрій Олександрович к.т.н., доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 8

Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Нормативна

Модулів – 2

Змістових модулів – 4

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Технологія та устаткування зварювання»

Рік підготовки:
7,8-й 7,8-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: курсовий проект

Семестр:
Загальна кількість годин – 315 год. 8-й 8-й
Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 2nbsp;год.,

самостійної роботи студента – 10 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 46 год. 14 год.
Практичні, семінарські:
Лабораторні:
46 год. 12 год.
Самостійна робота:
210 год. 289 год.
Індивідуальні завдання: 45 год.

Вид контролю:

Екзамен, захист КП Екзамен, захист КП

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,5 (105/210)

для заочної форми навчання – 0,12 (26/210)

 

Розподіл балів які отримують студенти

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 40 100
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Т1 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума
до 40 до 40 до 20 100

 

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Раціональне проектування та технологічність зварних конструкцій.

Тема 1 Вступ. Загальні питання виготовлення зварних конструкцій. Технологічні і виробничі процеси.

Тема 2 Класифікація зварних конструкцій та їх технологічність Технічні умови на виготовлення зварних конструкцій. ТПП і ЄСТД.

Тема 3 Технологія виготовлення деталей та заготівель.

Тема 4 Складально-зварювальне виробництво і транспортні операції.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Технологія виготовлення балкових, рамних і решітчастих конструкцій, листових конструкцій.

Тема 5 Виготовлення балкових, рамних і решітчастих конструкцій.

Тема 6 Технологія виготовлення листових конструкцій: зварних резервуарів і цистерн,сферичних резервуарів, судин ,працюючих під тиском. .Виготовлення зварних труб.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Технологія виготовлення зварних машинобудівних конструкцій.

Тема 7 Виготовлення зварних конструкцій у важкому і енергетичному машинобудуванні.

Тема 8 Виробництво корпусів вагонів, автомобілів та суден.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Загальні відомості по проектуванню зварювальних виробництв.

Тема 9 Планування складально-зварювальних цехів та складально-зварювальних ділянок.

Тема 10 Форми поточної роботи в складально-зварювальних цехах.

 

Методичне забезпечення:

 1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Виробництво зварних конструкцій" для студентів напряму 6.050504 "Зварювання" усіх форм навчання / Укл. А.О. Шумілов, Д.А.Антонюк – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 48 с.
 2. Методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни "Виробництво зварних конструкцій" для студентів напрямку 6.050504 "Зварювання" заочної форми навчання / Укл. А.О. Шумілов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 18 с.
 3. Николаев Г.А. Сварные конструкции. К2: Технология изготовления, автоматизация и проектирование сварных конструкций / Г.А. Николаев, В.А. Винокуров – М.: Высшая школа, 1983. – 341 с.
 4. Красовский А.И. Основы проектирования сварочных цехов: Учебное пособие – М.: Высшая школа, 1980. – 310 с.
 5. Сварка в машиностроении. Справочник. Т.3 /Под ред. В .А. Винокурова. – М.: Машиностроение, 1979. – 576 с.
 6. Куркин С.А., Николаев Г.А.Сварные конструкции.: -Технология изготовления, Механизация, автоматизация и контроль качества в сварочном производстве. – М.: Высшая школа, 1991. – 400 с.
 7. Проектирование сварных конструкций в машиностроении. / Под ред. В.М. Волченко. – М.: Машиностроение, 1976. – 360 с.
 8. Муханов К.К. Металлические конструкции / К.К. Муханов. – М.: Стройиздат, 1978. – 576 с.
 9. Куркин С.А., Ховов В.М., Рыбачук А.М. Технология механизации и автоматизации производства сварных конструкций. Атлас – М.: Машиностроение, 1989. – 328 с.