Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Кваліфікація адміністративних правопорушень" є поглиблене знання законодавчих та теоретичних проблем Загальної та Особливої частин адміністративно-деліктного права. .

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • поняття, правову базу та особливості адміністративної відповідальності, порядок її застосування, види адміністративних стягнень та порядок їх виконання;
  • систему, види, правовий та соціальний статус спеціальних суб'єктів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;
  • правове регулювання змісту, порядку та умов призначення та виконання адміністративних стягнень, особливості правового статусу учасників адміністративного провадження і гарантії його забезпечення;
  • основні положення провадження в справах про адміністративні правопорушення та зміст стадій провадження, підстави і порядок застосування заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

вміти:

  • користуватися Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП), правильно тлумачити та використовувати відповідні статті, складати матеріали про скоєння адміністративних правопорушень, про здійснення адміністративного затримання, особистого огляду осіб, вилучення речей і документів;
  • з'ясовувати та знаходити шляхи усунення причин і умов, які сприяли скоєнню адміністративних правопорушень, розробляти заходи профілактики правопорушень;
  • відмежовувати адміністративні делікти від суміжних правопорушень.

 

Викладач дисципліни:  Оксана Олександрівна Давиденко;

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 26 Право  нормативна
Напрям підготовки: 262"Правоохоронна діяльність"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
5-й 5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: не передбачено навчальним планом

Семестр

Загальна кількість годин – 120 9-й 9-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітній ступінь: Магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
30 год. 55 год.
Індивідуальні завдання
48 год. 55 год.
Вид контролю
іспит іспит

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – іспит)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Іспит 
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1-2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т1-10
100 100 100