Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни "Адвокатура України" є формування цілісного уявлення про адвокатуру і адвокатську діяльність. З’ясування поняття і соціальної ролі адвокатури в суспільстві, історії зародження і розвитку інституту адвокатури, чинного законодавства України та принципів її діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– історію зародження та розвитку інституту адвокатури;

– нормативно-правове регулювання адвокатури в Україні;

– правові та організаційні основи діяльності адвокатури;

– вимоги, що висуваються до особи, яка прагне отримати статус адвоката та порядок набуття цього статусу;

– принципи діяльності адвокатури;

– сучасні уявлення про норми права, його форми та систему;

– загальні засади правотворчості, правозастосування та тлумачення права;

– сутність правовідносин;

– загальні положення правил адвокатської етики та міжнародні стандарти діяльності адвоката;

– основні напрямки діяльності адвоката в різних галузях права;

– зарубіжні системи адвокатури в інших країнах.

вміти:

– застосовувати положення законодавства, що регулюють діяльність адвоката в Україні;

– використовувати знання різних галузей права при наданні правової допомоги;

– орієнтуватися в системі відносин: адвокат – колега; адвокат – клієнт; адвокат – суд.

 

Викладач дисципліни:  Лілія Вікторівна Баєва 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання: реферативна робота на тему: 

Семестр

Загальна кількість годин – 90 7-й 7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітній ступінь: Бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 4 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
31 год. 41 год.
Індивідуальні завдання
31 год. 41 год.
Вид контролю
залік залік

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – залік)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Залік
100 100 100

100+100+100=100

           3

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т1-6
100 100 100