Ви є тут

Головна

1. Мінаєв Ю.П., Лозовенко О.А., Калугін Д.І. Щеплення проти хибного тлумачення електростатичної теореми Гаусса // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ["Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі"], (Херсон 26-28 червня 2014р.) /Укладач: В.Д.Шарко — Херсон: ПП В.С.Вишемирський. — 2014. – С.40-41.

2. Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. Перспектива створення електронного посібника для організації самостійної роботи учнів із засвоєння математичного апарату профільного курсу фізики // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі". Укладач: Шарко В.Д. — Херсон, 2012.

3. Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. Тихонська Н.І. Науково-дослідна робота майбутніх учителів фізики під час створення комп’ютерних засобів навчання // Науково-дослідна ро­бота в системі під­готовки фахів­ців-пе­дагогів у при­род­ничій та тех­но­логічній га­лузях: Матеріали Все­ук­раїнської науково-прак­тичної кон­фе­рен­ції. — Бердянськ: БДПУ, 2011. — С. 77-78.