Ви є тут

Головна

1. Мінаєв Ю.П., Лозовенко О.А., Даценко І.П. Реалізація ідеї розвитку критичного мислення в практикумі з курсу «Математичний апарат фізики» // Вісник Чернігівського національного педаго–гічного університету [Текст]. Вип. 127 / Чер­нігівський націо–наль­ний педагогічний уні­верситет імені Т.Г. Шев­ченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – С. 35-38.

2. Лозовенко О.А. Дивні траєкторії або як перетворити задачу на цікаве індивідуальне завдання // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету [Текст]. Вип. 116 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – С. 77-82.

3. Мінаєв Ю.П., Лозовенко О.А., Калугін Д.І. Знайомство з прийомом «корисне додавання нуля» на прикладі електростатичних задач // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Вип. 47 / Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова. — Київ. 2014. С. 196-202.

4. Мінаєв Ю.П., Лозовенко О.А., Даценко І.П. Виховання критичного мислення студентів-фізиків на міждисциплінарній основі // Збірник наукових праць Кам’янець-По­дільського на­ціо­наль­ного уні­вер­си­тету імені Іва­на Огієн­ка. Серія пе­дагогічна / [редкол.: П.С.Атаман­чук (го­лова наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’я­нець-По­дільсь­кий на­ціо­нальний універ­ситет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 19. – С. 221-223.

5. Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П., Кенєва І.П. Розвиток самостійності майбутніх учителів фізики при коригуванні умов завдань для учнів // Збірник наукових праць Кам’янець-По­дільського на­ціо­наль­ного уні­вер­си­тету імені Іва­на Огієн­ка. Серія пе­дагогічна / [редкол.: П.С.Атаман­чук (го­лова наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’я­нець-По­дільсь­кий на­ціо­нальний універ­ситет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 18. – С. 217-220.

6. Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П., Рогалєв Д.Д. Завдання для майже самостійного виведення розподілів молекул ідеального газу за швидкостями і кінетичними енергіями // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 99. Серія: педагогічні науки: – Чернігів, 2012. – С. 227-232.

7. Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. Перші сторінки посібника «Елементи математичного апарату фізики для початківців» // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 61. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2012. — С. 114-120.

8. Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. Тихонська Н.І. Участь студентів та учнів у створенні комп’ютерних засобів навчання фізико-математичних дисциплін // Збірник наукових праць Бердянського дер­жавного педа­го­гічного університету (Педаго­гічні науки) ? Бердянськ : БДПУ, 2011. ? №3. – С. 169-176.

9. Кенєва І.П., Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. Узагальнюючий фізико-математичний спецкурс для старшокласників // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Ви­пуск 57. — Херсон: Ви­дав­ництво ХДУ, 2011. — С. 120-127.

10. Кенєва І.П., Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. Демонстраційні дзиґи незвичних форм // Вісник Чернігівсь­кого національного педа­гогічного уні­верситету імені Т.Г. Шев­ченка. Ви­пуск 89. Серія: пе­да­гогічні науки: – Чернігів, 2011. – С. 451-455.

11. Кенєва І.П., Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П. Презентація збірника завдань з курсу «Математичний апарат фізики» для першокурсників фізичного факультету // Збірник наукових праць Кам’янець-По­дільського на­ціо­наль­ного уні­вер­си­тету імені Іва­на Огієн­ка. Серія пе­дагогічна / [редкол.: П.С.Атаман­чук (го­лова наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-По­дільський : Кам’я­нець-По­дільсь­кий на­ціо­нальний універ­ситет імені Івана Огієнка, 2011. – Випуск 17. – С. 214-217.