Ви є тут

Головна
2019 рік 
 1. Iryna Ye. Andryushchenko. Agricultural guarantee fund as a method of risk insurance of bank crediting of agro-industrial complex enterprises in Ukraine / Iryna Ye. Andryushchenko, Yatsenko O.,Yatsenko V.// Scientific journal EUROPEAN COOPERATION. – Warsaw, Poland Vol. 2(42)2019.–7-18р.[Електронний ресурс] - Режим доступу: https://european-cooperation.eu/index.php/EC/article/view/37/29.
 2. Andryushchenko I.E. Introduction of strategic management technology into the existing organizational and economic mechanism of the enterprise / I.Perevozova, M.Vysotska, A.Vasyliev, L.Krivorotenko // Academy of Strategic Management Journal - 2019. - Volume 18, Special Issue 1 (Title: Strategic Research Directions)
2018 рік 
 1. Андрющенко І. Є. Проблеми стратегічного планування на підприємстві / І. Є. Андрющенко, В. І. Колєснік // Сталий розвиток України. - № 2(39), 2018. – С. 64-72.
 2. Iryna Ye. Andryushchenko. Information policy of the enterprise as a factor of ensuring competitiveness / Iryna Ye. Andryushchenko, Elvir M. Akhmetshin, Alexey V. Tolmachev, Tatiana E. Nikolaeva // Journal of Advanced Research in Law and Economics Vol 9 No 8 (2018): JARLE Volume IX Issue 6(36) Fall 2018 8(38) Winter 2018 Scopus
 3. Iryna Ye. Andryushchenko. Technological stratification of the large business enterprises’ development/ Iryna Ye. Andryushchenko, Elvir M. Akhmetshin, Diana I. Stepanova, Hafis A. Hajiyev, Olga M. Lizina// Journal of Advanced Research in Law and Economics Vol 9 No 6 (2018): JARLE Volume IX Issue 8(38) Winter 2018 2018 Scopus.
 4. Андрющенко І.Є. Удосконалення податкового контролю в умовах модернізації економіки /І.Є.Андрющенко , С.С.Шаповал // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин:монографія/ за ред.С.В.Шарової; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун.-т –Запоріжжя: Статус, 2018. – 200с.
2017 рік 
 1. Андрющенко І. Є. Фактори формування життєздатності з позиції функціонування та розвитку промислових підприємств/ Андрющенко І. Є. // електроний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» - 2017. - № 4 – Режим доступу :http://www.marketinfr.od.ua/journals/2017/4_2017_ukr/1.pdf
 2. Андрющенко І. Є. Прогнозування рівня життєздатності промислових іпдприємств / І. Є. Андрющенко : науково-практичний журнал «Економіка та держава» № 2, лютий 2017 р. - Київ. – С. 28-31. Вкл. До наук.бази: Index Copernicus, SIS, Google Scholar
 3. Андрющенко І. Є. Оптимальна стратегія розвитку життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Ефективна економіка. – 2017. – № 2. Режим доступу до журналу: http//www.economy.nayka.com.ua
 4. Андрющенко І. Є. Практична реалізація методологічного підходу щодо оцінювання життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Інвестиції: практика та досвід – 2017. – № 3 – С. 38-41.
 5. Андрющенко І. Є. Аналіз показників вмотивованості промислових підприємств України / І. Є. Андрющенко // Науковий журнал « Бізнес Інформ» №1 (468), НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузниця. – 2017. – С. 101-107.
 6. Андрющенко І. Є. Обґрунтування сценаріїв розвитку життєздатності промислових підприємств / І.Є. Андрющенко / Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978- 83-62683-96-3; pp.348, illus., tabs., bibls.
2016 рік 
 1. Андрющенко І. Є. Концептуальна модель забезпечення життєздатності промислового підприємства / Андрющенко І. Є. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності:Збірник наукових праць. - Маріуполь ДВНЗ «ПДТУ», 2016.- Вип.14. - С. 219-225.
 2. Андрющенко І. Є. Аналіз соціально-економічних показників розвитку промисловості України / І. Є. Андрющенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент : збірник наукових праць. - Вип. 23. Ч 1.- Одеса. - С. 86-90.
 3. Андрющенко І. Є. Сучасні тенденції показників надійності функціонування машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // електронне наукове фахове видання Економіка та суспільство – 2016.- № 7.- Мукачівський державний університет. - С.181-188.
 4. Андрющенко І. Є. Теоретико-методологічні засади життєздатності суб’єкта господарювання / І. Є. Андрющенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - Запоріжжя: КПУ, 2016, № 4-5. - С. 37-42.
 5. Андрющенко І. Є. Оцінювання живучості машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Інтелект XXI. – Національний університет харчових технологій ГО «Інститут проблем конкуренції»: Київ. - №6, 2016. – С. 198-208.
 6. Андрющенко І. Є. Аналіз показників стійкості функціонування машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Ефективна економіка – 2016 - № 12. – Режим доступу до журналу : http//www.economy.nayka.com.ua
 7. Андрющенко І. Є. Науково-методологічний підхід оцінювання життєздатності машинобудівного підприємства / І.Є. Андрющенко / Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Collective monograph. – Vol. 3. Lithuania: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 348 р.
2015 рік 
 1. Андрющенко І.Є. Кореляційно-регресійний аналіз промисловості України /І.Є. Андрющенко // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. - №3(19), 2015. – С.12-17.
 2. Андрющенко І. Є. Аналіз фінансової стійкості підприємства в межах концепції оцінювання його життєздатності / І.Є. Андрющенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - Запоріжжя: КПУ, 2015, № 6. - С. 44-47.
 3. Андрющенко І. Є. Узагальнення показників життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент» : збірник наукових праць. – Одеса. Випуск № 14, 2015. – С. 116-118.
 4. Андрющенко І. Є. Концептуальні положення щодо життєздатності підприємств промислового сектору економіки України / І. Є. Андрющенко, М. Г. Белопольський / Модернізація та структурна трансформація соціально-економічної системи України: комунальна контента організації обслуговування промислового підприємства : монографія / за заг. ред. О. В. Покатаєвої, Г. Ю, Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – 432 с.
2014 рік
 1. Андрющенко І.Є. Вплив інновацій та інвестицій на стратегічний розвиток промислового підприємства /Андрющенко І.Є. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2014. - Вип. 1(2). - С. 288-294.
 2. Андрющенко І.Є. Управління витратами за видами діяльності підприємства / Андрющенко І.Є. // Ефективна економіка. – 2014. – № 11. Режим доступу до журналу: http//www.economy.nayka.com.ua