Ви є тут

Головна

2000 – 2005 р.

 

1.     Гуляєва Т.В., Сергеев О.В. Інноваційний підхід щодо планування навчально-виховного процесу з фізики //Шляхи підвищення природничо-математичної освіти в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. 36. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Херсон.: Айлант, 2000. -с.52-55.

2.     Гуляєва Л., Гуляєва Т. Схема аналізу навчально-виховного процесу за проблемно-модульною технологією //Педагогічні науки. Збірник наукових праць. Випуск 15. Херсон: Айлант, 2000. - с. 83-88.

3.     Гуляєва Т.В., Сергсєв О.В. Міжпредметні зв'язки при вивченні природничих дисциплін та проблемні ситуації // Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (20-21 квітня 2001 року, м. Херсон).-с. 112-117.

4.     Гуляєва Л.В. Гуляєва Т.В. .Дослідження рівня навчальних досягнень школярів за 12-бальною шкалою //Теорія та методика навчання математики, фізики. інформатики: Збірник наукових праць: в 3-х томах - Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. т. 2. Теорія та методика навчання фізики. - с.108 -116.

5.     Гуляєва Л.В., Гуляєва Т.В. Інноваційний підхід до здійснення міжпредметних зв'язків під час вивчення фізики та біології //Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогіка: Модель середньої фізичної освіти в умовах переходу на 12-річний термін навчання. - Коломия: ВПТ “Вік”, 2001. - Вип.. 7. - с.117 - 122.

6.     Гуляєва Т., Гуляєва Л. Досвід використання тренінгових опорних карток на уроках фізики //Наукові записки. - Серія: Педагогічні науки. - Випуск 42. Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.. В. Винниченка - 2002. с. 27-30.

7.     Гуляєва Т.В. Використання нових технологій у навчанні фізики.//Пошук молодих. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Херсон: Айлант, 2002. с. 200-203.

8.     Гуляєва Т. В. Наш досвід аналізу інтегративних уроків з фізики (на прикладі міжпредметних зв'язків фізики і біології).// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Випуск 13. Серія: педагогічні науки: збірник у 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2002 - № 36. – Т. 1. – С. 40-42.

9.     Гуляєва Т., Сергєєв О. Лабораторні роботи з фізики як інтегруючий чинник.// Наукові записки. - Серія: Педагогічні науки. - Випуск 51. Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка - 2003. с. 94-99.

10. Гуляєва Т. В. Лабораторні работ из фізики як показник міжпредметних зв’язків//Матеріали методичної конференції «Створення, обґрунтування та розвиток індивідуальної системи роботи». – Запоріжжя, 2005. – С. 41-47.

11. Гуляєва Т. В. Лабораторні работ из інтегративним змістом.//Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Випуск 36. Серія: педагогічні науки: збірник у 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2006 - № 13. – Т. 1. – С. 148-153.

 

12. Гуляєва Т. В. Розвиток творчих здібностей учнів при участі їх у науково-дослідницькій діяльності.//Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Випуск 36. Серія: педагогічні науки: збірник у 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2007 - № 46. – Т. 1. – С. 38-41.

13. Исследование структурно-фазовых превращений при спекании закаленных сплавов системы Nd-Fe-C / В. М.Ажажа, Г. П. Брехаря, Т. В. Демченко, А. М. Бовда, В. А. Бовда, В. В. Виставкина, Л. В. Онищенко // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники (16). – Харьков: Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт». – 2007. – № 4. – С. 155 – 160. (Scopus)

14. Получение магнитных материалов, необходимых для магнитных демпферов авиадвигателей / Т. В. Гуляева, А. Е. Коломоец, В. И. Гуляев, Н. В. Брехаря // Вестник двигателестроения. – Запорожье: ВАТ «Мотор Січ». – 2007. – № 2. – С. 189 – 193.

15. The investigation of structure-phase transformation during sintering of as-quenched Nd-Fe-Cu-(C,B) alloys [Electronic resource] / G. P. Brekharya, V. V. Vystavkina, T. V. Gulyaeva, T. Y. Nikolayeva // Euromat 2007 – European Congress on Advanced Materials and Processes: Poster A21-1322, аbstract, (Nuremberg, Germany, 10 – 13 September, 2007). – mode to access the page URL: http://webdb.dgm.de/dgm_lit/ prg/FMPro?-db=w_review&-recID=42521&-format=prog_kurzfassung.htm&-lay= Standard&-find.

16. The permanents magnets based on alloys of Nd-Fe-B and Nd-Fe-C systems / G. Brekharya, V. Vystavkina, T. Gulyaeva, T. Nikolaeva // XIII th International seminar on physics and chemistry of solids. ISPCS’07: аbstract book, (Роland, 10 – 13 czerwca, 2007). – Р. 32.

17. Gulyaeva T. V. Investigation of the conditions of sintering highenergy constant magnet on base of the system Fe-Nd-C made method TLS and under high pressure / T. V. Gulyaeva, G. P. Brekharya // International Conference «Functional Materials, ICFM‘2007»: аbstract book, (Partenit, Crimea, Ukraine, 1 – 6 october, 2007). – Simferopol: DIP, 2007. – Р. 73.

 

Прихований текст

18. Брехаря Н. В. Влияние термообработки на структурно-фазовое состояние  композитов / Н.В. Брехаря, В.В. Цыкало, Т.Ю. Николаева, Т.В. Гуляева//Вісник ДНУ, Сер. А: Природничі науки,– Донецьк: ДНУ, вип. 2 – 2008, с. 101 – 106.

19. Брехаря Н. Дослідження структурно-фазових перетворень під час спікання у системі Nd-Fe-B,C,Cu, загартованих з рідкого стану / Н. Брехаря,  Т. Гуляєва, Т. Николаєва // Вісник ЛНУ. Серія: фізична.– Львів: ЛНУ. – 2008. – Вип.42. – С. 126 – 137.

20. Брехаря Н. Фазові перетворення при спіканні сплавів системи Nd-Fe-С-B-Cu в умовах стискаючих напруг / Н. Брехаря, Т. Гуляєва, В. Цикало // Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА – 2008: тези доповідей, (Львів, Україна, 20-23 травня, 2008). – Львів: ЛНУ, 2008. – С. С10.

21. Гуляєва, Т. В. Структурно-фазові перетвореня при спіканні сплавівсистеми Nd-Fe-C-B-Cu в умовах стискаючих напруг / Т.В. Гуляева // Тиждень науки – 2008: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, (Запоріжжя, 21…25 квітня 2008 р.) В 3 томах. Т. 3. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С. 200 – 202.

 

2009 р.

 

22. Гуляєва Т.В. Психолого-педагогічний та дидактичний аспекти інтеграції знань учнів середньої школи / Т.В Гуляєва, Л.В Гуляєва // Педагогічні науки та світа: Збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип. IV. – Запоріжжя: КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 2009. – С. 16 - 30.

23. Brekharya G. P. The investigation of structure and characteristic compacts during sintering of as-quenched TLC-tapes Fe-Nd-B(C, Cu, Ti) alloys under high pressures / G. P. Breharya, T. V.Gulyaeva // International Conference «Functional Materials, ICFM‘2009»: аbstract book, (Partenit, Crimea, Ukraine, 5 – 10 october, 2009). – Simferopol: DIP, 2009. – Р. 117.

24. Брехаря Н. Вплив стискаючих напруг на властивості спечених магнітів Nd-Fe- B(Ті, Cu, С), отриманих із продуктів загартування з рідкого стану / Н. Брехаря, Т. Гуляєва // Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА – 2009: тези доповідей, (Львів, Україна, 20-22 травня, 2009). – Львів: ЛНУ, 2009. – С. А10.

25. Гуляєва Т. В. Вплив стискаючих напруг на властивості спечених магнітів FE-ND-B (TI, CU, C), , отриманих із продуктув загартування з рідкого стану / Т.В. Гуляева // Тиждень науки – 2009: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, (Запоріжжя, 13…17 квітня 2009 р.) В 3 томах. Т. 3. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – С. 314–315.

 

2010 р.

 

26. Вплив стискальних напружень на фазоутворення та магнітні властивості спечених компактів системи Nd-Fe-C,B,Cu / Г. П. Брехаря, Т. В. Гуляєва, А. Г. Равлік, Б. А. Авраменко, Т. Ю. Ніколаєва, О. М. Бовда, Л. В. Оніщенко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. –2010. – № 2. – С. 26 – 32. (Google Scholar)

27. Брехаря Г. П. Вплив стискаючих напружень, що прикладаються в процесі спікання аморфних лусочок складу Nd33Fe63,34B1,1Cu1,5Ti1,0C0,06, на структуру і магнітні властивості компактів / Г. П. Брехаря, Т. В. Гуляєва, Т. В. Калниш // Вісник дніпропетровського університету, Серія: Фізика. Радіоелектроніка,– Дніпропетровськ: ДНУ. – 2010. – Вип. 17. – Т. 18. – № 2. – С. 92 – 97.

28. Брехаря Г. П. Вплив стискаючих напружень на структуру і магнітні властивості компактів в процесі спікання аморфних лусочок складу Nd33Fe63,34B1,1Cu1,5Ti1,0C0,06. / Г. П. Брехаря, Т. В. Гуляєва, Т. В. Калниш // 11-я Международная конференция «Высокие давления – 2010. Фундаментальные и прикладные аспекты»: тезисы, (Судак, Крым, Украина, 26 – 30 сентября, 2010). – Донецк: ДонФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины, 2010. – С. 68.

29. Гуляєва Т. В. Структурно-фазові перетворення при спіканні сплавів в системі Nd-Fe-C, B, Cu за наявності зовнішніх стискаючих напруг / Т.В. Гуляева // Тиждень науки – 2010: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, (Запоріжжя, 12…16 квітня 2010 р.) В 4 томах. Т. 4. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – С. 241 – 242.

 

2012 – 2013 р.

 

30. Брехаря Г. П. Дослідження впливу вакуумної термообробки на процес відновлення гематиту / Г. П. Брехаря1, Н. П. Бондар2, Т. В. Гуляєва3, В. І. Деменіков // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. –2013.– № 1. –  С. 69-72. (РИНЦ)

31. Брехаря Г. П. Дослідження впливу механо- та термообробки на процеси перетворення гематиту на магнетит [Електронний ресурс] / Г. П. Брехаря, Н. П. Бондарь, Т. В. Гуляєва // Металознавство та термічна обробка металів. - 2013. - № 2-3. - С. 38-47. (Google Scholar)

32. Вплив зовнішніх тисків на структуру та магнітні властивості спечених магнітів / Г. П. Брехаря, Т. В. Гуляєва, О. А. Харитонова, Т. І. Прибора // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. –2013.– № 2. –  С. 23-29. (РИНЦ) (Google Scholar)

33. Брехаря Г. П. Вплив зовнішніх тисків у процесі спікання зрс плівок на структуру та магнітні властивості постійних магнітів / Г. П. Брехаря, Т. В. Гуляєва // 12-я Международная конференция «Высокие давления – 2012. Фундаментальные и прикладные аспекты»: тезисы, (Судак, Крым, Украина, 23–27 сентября 2012). – Донецк: ДонФТИ им. А.А. Галкина НАН Украины, 2012. – С. 51.

34. Гуляєва Т. В. Магнітожорсткі матеріали для магнітних демпферів авіадвигунів / Т. В. Гуляєва, О. В. Татарчук, Л. В. Гуляєва // Х Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок»: тези доповідей, (Алушта, Крим, Україна, 23-28 вересня 2013). – Запорожье: ВАТ «Мотор Січ», 2013. – С. 144-147.

35. Brekharya G. P. The influence of external pressure on structure and magnetic properties of sintered magnets / G.P. Breharya, T. V. Gulyayeva // International Conference «Functional Materials. ICFM‘2013»: аbstract book, (Partenit, Crimea, Ukraine, September 29 – October 5, 2013). – Simferopol: DIP, 2013. – Р. 123.

36. Гуляєва Т. В. Вплив стискаючих напружень на структуру і магнітні властивості компактів в процесі спікання аморфних лусочок складу nd-fe-b / Т.В. Гуляева // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, (Запоріжжя, 15… 19 квітня 2013 р.) В 5 томах. Т. 2. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 335 – 337. (Google Scholar)

37. Гуляєва Т. В., Вплив зовнішніх факторів на швидкість зародження та ріст кристалів / Т.В. Гуляева, Я. С. Золотарьова // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, (Запоріжжя, 15… 19 квітня 2013 р.) В 5 томах. Т. 2. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 337 – 339. (Google Scholar)

38. Гуляєва Т. В. Розрахунок статичних характеристик моделі літака / Т.В. Гуляева, М. А. Родителєв // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, (Запоріжжя, 15… 19 квітня 2013 р.) В 5 томах. Т. 2. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. –. С. 339 – 340. (Google Scholar)

39. Гуляєва Т. В. Вплив стискаючих напруг на фазоутворення та магнітні властивості спечених компактів систем  Nd-Fe-C,B,Cu  та  Nd-Fe-B,Ті ,C,Cu / Т.В. Гуляева // Тиждень науки – 2012: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, (Запоріжжя, 9… 13 квітня 2012 р.) В 3 томах. Т. 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 114 – 116.  (Google Scholar)

 

2014 р.

 

40. Брехаря Г. П. Свойства постоянных магнитов системы Nd–Fe–B, легированной Cu, Ti, C, полученных порошковым методом или спеканием пленок в условиях высокого давления / Г. П. Брехаря, Е. А. Харитонова, Т. В. Гуляева // Успехи физики металлов. – К: ИМФ. –2014. – Т. 15. –  С. 35–53. (Google Scholar)

41. Гуляєва Л. В Варіативний підхід щодо виконання лабораторних робіт з фізики в старшій школі / Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // Наукові записки. Випуск 5. –Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Вінніченка, 2014. -.С. 60-66.

42. Гуляєва Л.В. Дослідження руху тіла вздовж похилої площини в старшій школі / Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // Збірник наукових праць: Серія: педагогічні науки. – Випуск 66. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2014. – С. 85-90.

43. Андреев А. Н. Использование поверхностного натяжения жидкости в конструкции самоцентрирующейся опоры для физического эксперимента / А. Н. Андреев (ЗНУ, кафедра МВФ), Т. В. Гуляева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. №12(71). Часть II. – М: «Литера», «Институт Стратегических Исследований», декабрь 2014. – С. 35 – 42. (РИНЦ, "Ulrich's Periodicals Directory")

44. Гуляєва Л.В. Диференційовано-варіативний підхід у виконанні лабораторних робіт з фізики в старшій школі [електронній ресурс] / Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // ектронний збірник наукових праць ЗОІППО. –№2(16): Матеріали V Міжнародного форуму «Особистість у єдиному освітньому просторі» Конференція 2: Освіта й особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp161/gulaevy.pdfконференції.

45. Пат. 105308 Україна, МПК H01F 1/057 H01F 1/053 B22F 3/12. Матеріал для рідкісноземельного постійного магніту та спосіб його отримання / Брехаря Г. П., Харитонова О. А., Дехтяренко В. А., Бєдарєв М. Б., Гуляєва Т. В.; заявник та патентовласник Київ, інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. –    № a 201302023; заяв. 19.02.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.

46. Пат. на корисну модель 92390 Україна, МПК H01F 1/00 H01F 1/053 H01F 1/057. Спосіб одержання постійного магніту на основі сплавів Nd–Fe–B/ Брехаря Г. П., Гуляєва Т. В., Харитонова О. А., Гуляєв В. І., Гнезділова В. О., Прибора Т. І., Литвиненко Ю. М.; заявник та патентовласник Київ, інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. – № u 2014 03132; заяв. 28.03.2014; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15.

47. Гуляєва Л.В. Реалізація варіативного принципу навчання під час виконання лабораторних робіт з фізики в старшій школі / Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищий школі» присвяченої 100-річчю від дня народження І.П. Попова / Укладачі: Садовий М.І., Лазаренко Д.С.,Суворівська Л.П., Трофімова О.М., Яковлєва О.М.; Відповідальний редактор: М.І Садовий - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Вінніченка, 2014. - С.3-4.

48. Гуляєва Л.В. Варіативно-інтегративний підхід при виконанні фізичного практикуму в старшій школі / Л.В Гуляєва, Т.В Гуляєва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній та вищий школі»](Херсон 26-28 червня 2014р.) / Укладач: В.Д Шарко - Херсон : пп. В.с. Вишемирський. – 2014.- С. 56- 58.

49. Гуляева Т.В. Свойства постоянных магнитов  системы Nd-Fe-B легированных Cu, Ti, C полученных порошковым методом или спеканием пленок в условиях высокого давления / Гуляева Т.В. // Тиждень науки – 2014: Щорічна науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14… 18 квітня 2014 р.: Тези доповідей (Запоріжжя,) У 5 томах. –Запоріжжя, 2014. – Т. 1. – С. 244 – 246. (Google Scholar)

 

2015 р.

 

50. Гуляєва Т. В. Визначення раціонального легування та режимів спікання економно-легованих швидко охолоджених сплавів Nd-Fe-B-Ti-C-Cu для підвищення магнітних характеристи: дис. на здобуття наук. ступеня канд. тех. наук.: спец. 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів» / Т. В. Гуляєва – Запоріжжя, 2015. – 175 с.

51. Гуляєва Т. В. Визначення раціонального легування та режимів спікання економно-легованих швидко охолоджених сплавів Nd-Fe-B-Ti-C-Cu для підвищення магнітних характеристи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. тех. наук.: спец. 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів» / Т. В. Гуляєва – Запоріжжя, 2015. – 24 с. – укр.

52. Лекційні демонстрації з фізики. Механіка. Кінематика. Частина 1. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей. / Укладачі: С.В. Лоскутов, А.А.Кубишкін, Т.В. Гуляева – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 26 с.

53. Лекційні демонстрації з фізики. Механіка. Динамика поступального руху. Частина 2. Для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укладачі: С.В. Лоскутов, А.А.Кубишкін, Т.В. Гуляева – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 60 с.

54. Гуляєва, Т. В. Математична модель залежності магнітних характеристик від розміру немагнітних включень / Т.В. Гуляева // Тиждень науки – 2015: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ

 

2016 р.

 

55. Андреев А. Н. Учебная модель аппарата для определенияскорости и направления ветра и ее использование в процессе изучения физики / А. Н. Андреев, Т. В. Гуляева. – Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М: «Литера», «Институт Стратегических Исследований», № 01 (84), январь, 2016. Часть IV.  – С. 7-12.

56. Гуляєва Т.В. Дослідження явища електричної дуги на експериментальній установці “Сходи Іакова” / Т.В. Гуляєва, О. В. Яценко, А. М. Левченко. – Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Фізика. Технології. Навчання. 2016» Режим доступу: http://phm.kspu.kr.ua/nauka/konferentsii/fizyka-tekhnolohii-navchannia/81-2016/eksperyment-ta-zasoby-ikt-u-navchanni-fizyky-ta-astronomii/589-doslidzhennia-iavyshcha-elektrychnoi-duhy-na-eksperymentalnii-ustanovtsi-skhody-iakova.html

57. Гуляєва Т.В. Компетентностно-ориентированные физические задачи на примере расчета генератора постоянного тока для студентов технических специальностей / Т.В. Гуляєва, Н.О. Федорченко. – «Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки»: Электронный сборник статей по материалам XLI студенческой международной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». – 2016. – № 4 (41)/ [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.sibac.info/archive/guman/4(41).pdf. – С. 248 – 252.

58. Gulyaeva L.V. COMPETENCE-ORIENTED TRAINING PHYSICAL PROBLEMS FOR SENIOR PUPILS / L.V. Gulyaeva, T.V. Gulyaeva. – 4th the International Conference on the Transformation of Education, 24-30 April 2016, London.London: SCIEURO. – 2016. – Р. 64-76.

59. Andreev A. Educational model of the equipment for demonstration the process of conversion the thermal energy to the mechanical energy / A. Andreev, T. Gulyaeva. –  Massachusetts Review of Science and Technologies, Воston: MIT Press, 2016, № 1(13). – P.

60. Гуляєва Т.В. Удосконалення фізичного лабораторного практикуму у ВНЗ / Т.В. Гуляєва. – «Чернігівські методичні читання з фізики. 2016». – Чернігів, 2016. – С.  

61. Гуляєва Л.В. КОМПЕТЕНТНІСТНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ З ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ / Л.В. Гуляєва, Т.В. Гуляєва. –

62. Гуляєва Л.В. ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАДАЧ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС З ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ / Л.В. Гуляєва, Т.В. Гуляєва. –

63. Гуляєва Л.В. ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ / Л.В. Гуляєва. – «Чернігівські методичні читання з фізики. 2016». – Чернігів, 2016. – С.  

64. Гуляева Т. В. Использование магнитожестких материалов для магнитных демпферов авиадвигателей / Т. В. Гуляева. – Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М: «Литера», «Институт Стратегических Исследований», № 4 (87) апрель. Часть 3. – 2016. – С. 41 – 47.

65. Гуляева Т. В. Определение рационального легирования и режимов спекания экономно-легированных быстро охлажденных сплавов Nd-Fe-B-Ti-C-Cu для повышения магнитных характеристик / Т.В. Гуляєва. – СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ И металлических систем» 25-27 мая 2016 г. – К: ІФМ. – С. 130.

Прихований текст