Ви є тут

Головна

Метою навчальної дисципліни "Соціальне страхування"є здобуття глибоких теоретичних знань та практичних навичок з організації соціального страхування, управління діяльністю фондів соціального страхування, розробки умов здійснення різних видів соціального страхування  з урахуванням їх специфіки на сучасному етапі розвитку економіки України.

Об’єктом вивчення є процес організації соціального страхування та забезпечення соціального захисту населення шляхом надання соціальних послуг.

Предметом є види загальнообов’язкового державного та окремих видів недержавного соціального страхування відповідно до страхового випадку

                            Завдання навчальної дисципліни:

–                опанування теоретичних основ, сутності та принципів організації соціального страхування;

–                ознайомлення з методологією розробки та впровадження умов здійснення основних видів соціального страхування –пенсійного, на випадок тимчасової втрати працездатності,від безробіття, від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання,медичного;

–                набуття знань з управління діяльністю фондів соціального страхування;

–                засвоєння організаційної структури соціального страхування та особливостей глобалізаційних проявів в ній;

–                знаття необхідності, значення та методів державного регулювання соціального страхування;

–                уміння грамотно співпрацювати зі спеціалістами інститутів інфраструктури соціального сектору;

–                формування системного розуміння взаємозв’язків суб’єктів у системі надання соціальних послуг та окремих спеціалізованих фінансових фондів;

–                уміння визначати економічні передумови та потреби у споживанні соціальних послуг конкретними учасниками ринку та можливості задоволення різними видами соціальних послуг;

–                забезпечення комплексного розуміння фінансового механізму надання соціальних послуг різними страховими державними фондами цільового призначення;

–                розвинення навичок фінансового та порівняльного аналізу в галузі соціального страхування та соціального забезпечення;

–                надання можливостей економічно та обґрунтовано порівнювати соціальні послуги з метою вибору найбільш прийнятних конкретному споживачеві;

–                орієнтування в особливостях соціального страхування зарубіжних країн.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

–                виконувати необхідні розрахунки з визначенням внесків у державні цільові (соціальні) фонди відповідно до встановлених соціальних нормативів;

–                розраховувати соціальні внески та рівень соціального забезпечення згідно із розміром середньої заробітної плати в Україні;

–                знаходити резерви додаткових надходжень до соціальних фондів;

–                складати проекти кошторисів витрат фондів соціального страхування;

–                складати проекти кошторисів на медичне обслуговування за кошти фондів соціального страхування;

–                використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання для вирішення проблем фінансового управління соціальними фондами;

–                аналізувати наукові та статистичні джерела, бухгалтерську та фінансову звітність;

–                проводити порівняльний аналіз розвитку систем соціального страхування.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

загальних:

1.            Здатність навчатися та постійно підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи, розвивати набуті знання щодо комплексного бачення сучасних проблем з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування.

2.            Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, інноваційної діяльності з метою отримання нових знань та їх використання для експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських рішень у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.

3.            Здатність працювати самостійно і в команді з використанням креативних підходів та налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань, а також здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності – соціального страхування. 

4.            Здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідальність за наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішеньз питань загальнообов’язкового державного соціального страхування.

5.            Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та  застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань з питаньзагальнообов’язкового державного соціального страхування.

6.            Здатність проявлятиініціативність, бажання досягти успіху на основі високої якості навчальної та дослідницької роботи з питаньзагальнообов’язкового державного соціального страхування.

фахових:

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі

вивчення навчальної дисципліни «Соціальне страхування»

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

Здатність до формування системи теоретичних знань та практичних  навичок щодо фондівдержавного соціального страхування, які створюються і використовуються з метою забезпечення достатнього рівня компенсації доходу робітників у разі втрати працездатності або роботи й реабілітаційних заходів

Здатність знання закономірностей та особливостей соціальної політики держави, функцій та ролі фондів соціального страхування в системі загальнообов’язкового державного соціального забезпечення

Здатність  до проведення дослідженнь сучасних тенденцій розвитку соціального страхування та формування дослідницьких навичок та умінь у сфері загальнообов’язкового державногосоціального страхування

Здатність орієнтуватися в законодавчо-нормативних актах, що регулюють відносини у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні.

Здатність визначати тенденції розвитку зарубіжного досвіду соціального страхування та особливості його впливу на соціальне страхування в Україні

Здатність знанняпринципів збору, ведення обліку,платників,порядку нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску.

Здатність знання необхідності, сутності, функцій, значення та суб’єктів соціального страхування тимчасової втрати працездатності та витрати, зумовлені похованням.

Здатність визначати об’єкти страхування, страховий ризик, страховий випадок, нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання, страхові виплати, порядок визначення розміру страхових виплат та ступеня втрати працездатності, систему фінансування і джерела коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання.

Здатність визначення необхідності, сутності, завдання, форм організації,принципів та функцій медичного страхування в Україні.

Здатність визначення об’єкту страхування, часткового безробіття; страхового випадку; втрати роботи з незалежних причин, підходящої робота; страхового стажу, суб’єктів загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Здатність визначеннянеобхідності, значення,принципи та структура системи пенсійного страхування в Україні: солідарна система державного пенсійного страхування; накопичувальна система пенсійного страхування; система недержавного пенсійного страхування.

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  -2

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

за вибором

 

 

Спеціальність:

 

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Модулів – 1

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 60

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

20 год.

4 год.

Практичні, семінарські

10 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

30 год.

54год.

Індивідуальні завдання: 

-

контр. робота

Вид контролю: залік

         

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –50% до 50%%

для заочної форми навчання –10% до 90%.

 

Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни 
«Соціальне страхування»
Найменування завдань
Кількість балів
Загальна кількість балів
5 тестів
3
15
2 задачі
25
50
Теоретичне питання
20
20
семінарські заняття
10
10
Ведення конспекту
5
5
Підсумок
х
100

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань(залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Середня сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100

25

25

25

25

20

20

20

20

20

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Національна шкала академічної оцінки

Шкала ECTS

Шкала навчального закладу

зараховано

ABCDE

60-100

не зараховано з можливістю повторного складання

FX, F

35-59

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

1-34

 

Викладач дисципліни (лектор): Олійник Тетяна Олександрівна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Викладач дисципліни (практика):  Гараба Сергій Семенович,асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування