Ви є тут

Головна
Мета вивчення навчальної дисципліни: є формування у здобувачів знань з підготовки та реалізації управлінських рішень, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній і гармонізацію фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхових компаній, посередників та держави.
Завдання навчальної дисципліни:
1. набуття   студентами   стійких   знань   з   теорії та  практики   управління страховою компанією;
2. надання страхових послуг;

3. оцінювання ризиків;

4. урегулювання страхових претензій.

В наслідок вивчення дисципліни «Страховий менеджмент» студент повинен отримати:
загальні компетентності:
1. Здатність до аналізу та синтезу на основі економічних законів, логічних аргументів та перевірених фактів.
2. Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними.
3. Здатність приймати обґрунтовані рішення, розробляти та управляти проектами: володіння методами обґрунтування стратегічних та перспективних рішень, прийняття участі у розробці економічних (інвестиційних) проектів і програм та забезпечення їх реалізації.
4. Здатність до ефективної комунікації та представлення складної комплексної інформації у стислій формі (усно та письмово), використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні фінансові та економічні терміни.
5. Здатність виконувати прикладні дослідження як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера, планування та управління часом.
6. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел
7. Навички міжособистісної взаємодії – здатність вчитися і бути сучасно навченим,здатність бути критичним і самокритичним, формувати почуття особистої відповідальності, наполегливість, гнучкість, енергійність, упевненість в собі, ініціативність.
 
 
- фахових:
 
Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі вивчення
навчальної дисципліни

Компетенції згідно освітньої

програми

Складові компетентності

1

2

Вміння                     використовувати страхування                   як                     метод

Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними

 

управління ризиками на макро- і мікрорівні та вести роботу з укладення та обслуговування страхових договорів

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності: сутність, структура, функції, принципи організації фінансів та їх використання в організації

фінансів страхової компанії

Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми: розробка заходів    з    покращення    фінансового   стану                підприємства,

підвищення роботи страхової компанії

Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з

різних джерел

Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній

області та інтегрувати їх із уже наявними

Вміння     системно-ситуативно    застосовувати     знання    на

практиці

Вміння     спілкуватися     з     нефахівцями,     певні     навички

викладання

 
очікувані програмні результати навчання:
- проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність;
- проявляти вміння працювати в команді, мотивувати та управляти роботою інших для досягнення спільної мети;
- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами;
- застосовувати знання сучасних досягнень інноваційних технологій у сфері страхування;
- застосовувати знання законодавства та нормативних актів у страхуванні;
- адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення;
 

Критерії оцінювання результатів навчання студентів

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.Під час змістовного модульного контролю враховують наступні види робіт:

Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни

«Страховий менеджмент»

Найменування завдань

Кількість балів

Загальна кількість балів

1 теоретичне питання

20

20

1 задача

15

15

10 тестів

5

50

семінарські заняття

15

15

Підсумок

х

100

Підсумкова   оцінка    за    семестр    визначається    як    середня    двох підсумкових контролів за перший та другий змістовні модулі.

Екзамен  проводиться  за   наявності  незадовільної  оцінки   підсумкового модуля або за вибором студента та містить: два теоретичних питання, задачу.

 

Поточний  контроль  з   теми   під   час   проведення  аудиторних  занять проводиться за наступною схемою:

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань(залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т7

Т8

Т9

Т10

(100+100)/2

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної

діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною

шкалоюдля екзамену

90 – 100

А

відмінно

85-89

В

добре

75-84

С

 

70-74

D

задовільно

60-69

Е

 

35-59

FX

незадовільно з можливістю

повторного складання

 

1-34

 

F

незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням дисципліни

- відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

- розробляти проекти у сфері страхування та управляти ними;
- використовувати фундаментальні закономірності розвитку страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.
- володіти науковим підходом до обґрунтування і прийняття ефективних управлінських рішень;
- застосовувати поглиблені знання в сфері страхового менеджменту для прийняття рішень;
- демонструвати управлінські навички у сфері страхування;
- знати основи страхової справи, основні страхові продукти, послуги та методи їх реалізації;
- аналізувати результати фінансової діяльності та визначати пріоритети в умовах обмежених фінансових ресурсів;
- застосовувати отримані знання й практичні навички для реалізації стратегічних і тактичних завдань в галузі страхування;
- адаптувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання професійних та наукових задач у сфері страхування;
- систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та наукових завдань в сфері страхування;
 
- демонструвати знання по розрахункам щодо управління страховим портфелем страхової компанії ;
- здійснювати багаторівневий маркетинг (MLM - multi-level marketing) в реалізації страхових послуг ;
- демонструвати  управлінські навички з Bancainssurance при реалізації страхових послуг.

Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

 

форма навчання

 

денна

заочна

 

 

 

Кількість кредитів - 4

Галузь знань

 

07 «Управління та адміністрування»

 

 

нормативна

 

 

Спеціальність:

 

«Фінанси,                       банківська справа та страхування»

 

Модулів – 1

Рік підготовки:

 

Змістових модулів – 2

5 - й

 

Семестр

 

Загальна кількість годин :

денне – 120

10

10

 

Лекції

 

 

 

 

Освітньо- кваліфікаційний рівень: магістр

28 год.

6 год.

 

Практичні, семінарські

 

14 год.

2 год.

 

 

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента - 6

Лабораторні

 

0 год.

0 год.

 

Самостійна робота

 

78 год.

112 год.

 

Індивідуальні завдання:

Контрольна робота

 

Вид контролю: іспит

 
 
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 35% до 65%; для заочної форми навчання – 7% до 93%.
 

Викладач дисципліни (лектор/пратика):  Бабенко-Левада Вікторія Геннадіївна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування