Ви є тут

Головна

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни “Фінанси, гроші та кредит ” є вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці фінансів, грошей, кредиту і банків.

Завдання: з'ясування сутності, функцій та ролі фінансів, грошей і кредиту; механізму функціонування фінансово- грошової системи в ринковій економіці; закономірностей функціонування валютного ринку і валютної системи, грошового ринку; засвоєння ролі, специфіки та практики використання грошово-кредитної політики центрального банку; напрямів діяльності банків та небанківських фінансових інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб'єктів господарювання та населення в Україні.

 В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

    знати:

 - основні поняття фінансів і грошей та  їх функції;

- структуру фінансової системи;

- структуру бюджету держави;

- структуру фінансового ринку;

- основні поняття грошового обігу і грошових потоків;

- основні поняття, показники грошового ринку;

- основні елементи та характеристику структури грошових систем;

- основні поняття, показники інфляції та грошових реформ;

- основні поняття, елементи та інструменти валютного ринку;

- сутність кількісної теорії грошей та сучасного монетаризму;

- основні поняття, принципи кредиту у ринковій економіці;

- основні характеристики фінансових посередників грошового ринку.

- основні поняття центральних банків;

- основні поняття комерційних банків;

- міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.

вміти:

- вирішувати проблеми побудови ефективної системи фінансових ринків;

- застосовувати методологію комплексного аналізу фінансових ринків на тлі масових явищ і процесів, які відбуваються  у світовому економічному просторі на різних рівнях управління, тенденцій їх розвитку та взаємообумовленості.

Викладач дисципліни: Шестопалова Олена Віталіївна,старший викладач кафедри фінансів і кредиту.

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4,5

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)

за вибором

 

Напрям підготовки

6.030601  – «Менеджмент»

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування»  

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 162

4-й

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

32 год.

 

Практичні, семінарські

16 год.

 

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

114 год.

 

Індивідуальні завдання:    

Вид контролю: іспит

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 44% до 56%;

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 4 балів (всього 4,5 практичних заняття по 4 бали = 18 балів);

захист домашнього завдання студента оцінюється до 36 балів;

аудиторна контрольна робота (розв’язання задач) – до 46 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1 Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

 

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Т19

Т20

Т21

Т22

100

10

10

5

10

5

10

12

12

12

4

5

5

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Викладач дисципліни (лектор/практика):  Шестопалова Олена Віталіївна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування