Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Вивчення теоретичних і практичних засад управління фінансовою санацією підприємства відіграє важливу роль у підготовці висококваліфікованого магістра з фінансів, що володіє уміннями аналізувати причини кризової ситуації на підприємстві та навичками реструктуризації та оздоровлення підприємства за умовами ринку.

  Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з питань управління фінансовою санацією підприємства, засвоєння елементів аналізу кризу на підприємстві, форм, методів та принципів реструктуризації та реорганізації, фінансового оздоровлення чи ліквідації підприємства.

 Предметом навчальної дисципліни виступає система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі антикризового фінансового управління підприємством, його санації, реорганізації, банкрутства чи ліквідації.

 Завдання навчальної  дисципліни :

-                з’ясування студентами сутності фінансової санації та порядку її проведення;

-                 формування  у студентів навичок діагностики фінансової кризи та причин її виникнення на підприємстві;

-                визначення методів, правил та джерел фінансування санаційних заходів;

-                з’ясування економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств;

-                набуття студентами навичок здійснення досудової санації та вивчення комплексу питань, пов’язаних із санацією за рішенням суду;

-                набуття студентами  навичок планування фінансової санації;

-                засвоєння процедур проведення санаційного аудиту;

-                 формування знань  у студентів з питань реструктуризації та реорганізації підприємств у процесі санації та банкрутства;

-                оволодіння методологічними підходами і методами оцінки вартості майна підприємства.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

ü                використовувати в своїй практичній роботі знання для оцінки вартості майна підприємств;

ü                володіти механізмом проведення санаційної реструктуризації та реорганізації суб'єктів господарювання;

ü                проводити санацію балансу;

ü                демонструвати знання прискладанні  плану санації підприємства;

ü                здійснювати  санаційний контролінг та  санаційний аудиту;

ü                проведення фінансової підтримки санації суб'єктів господарювання;

ü                визначення та розв'язання задач, пов'язаних із проведенням процедур банкрутства  підприємства.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

- загальних:

1.      Здатність навчатися та постійно підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи, розвивати набуті знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.

2.      Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, інноваційної діяльності з метою отримання нових знань та їх використання для експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських рішень.

3.      Здатність працювати самостійно і в команді з використанням креативних підходів та налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань, а також здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності. 

4.       Здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідальність за наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень.

5.      Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та  застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань.

6.       Здатність орієнтуватись в моделях прогнозування банкрутства підприємства та  вміння застосовувати дані моделі на практиці.

- фахових:

 

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі вивчення навчальної дисципліни

 

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

ПК-10 Здатність формувати у студентів теоретичні знання та практичні навички з питань управління фінансовою санацією підприємства, засвоєння елементів аналізу кризу на підприємстві, форм, методів та принципів реструктуризації та реорганізації, фінансового оздоровлення чи ліквідації підприємства.

Здатність розуміти зміст та причини виникнення фінансової кризи на підриємствах

Здатність усвідомлювати сутність, зміст та значення  фінансової санації, банкрутства, реорганізаації та ліквідації підприємства

Здатність  виявляти та аналізувати внутрішні та зовнішні чинники діяльності підприємства, які можуть призвести до фінансової кризи

Здатність здійснювати розробку і реалізацію плану та  програми санації  згідно з українським законодавством та проводити експертну оцінку запланованих санаційних заходів

Здатність  визначити характерні риси, методи та порядок проведення санаційного аудиту

Здатність здійснювати розробку та реалізцію  заходів санаційного характеру та ліквідації підприємств, визнаних господарським судом банкрутами

Здатність здійснювати застосування методів і моделей прогнозування банкрутства у вітчизняній аналітичній практиці

Здатність усвідомлювати сутність, форми та види реструктуризації та реорганізації підприємств у процесі санації

Здатність здійснювати реструктуризацію та реорганізацію підприємства та приймати управлінські рішення за угодами злиття та поглинання підприємств

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

За вибором ВНЗ

 

Напрям підготовки

07 Управління та адміністрування

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

072  «Фінанси, банківська справа та страхування»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___                                        (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 120

9-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

 

14год.

-

Практичні, семінарські

14 год.

-

Лабораторні

 -

-

Самостійна робота

92 год.

-

Індивідуальні завдання:    

 

Контрольна робота

Вид контролю: залік

         

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33 % - 67 %

для заочної форми навчання –7% - 93%

 

Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни 
«Фінансова санація та банкрутство підприємств»
 
Найменування завдань
Кількість балів
Загальна кількість балів
5 тестів
5
25
Задача
20
20
Теоретичне питання
25
25
Активна участь у семінарських заняттях
15
15
Відвідування лекцій
5
5
Наявність конспекту
10
10
Підсумок
х
100
 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань(залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Середня сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

100

15

22

21

21

21

20

20

21

20

19

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Національна шкала академічної оцінки

Шкала ECTS

Шкала навчального закладу

зараховано

ABCDE

60-100

не зараховано з можливістю повторного складання

FX, F

35-59

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

1-34

Викладач дисципліни (лектор/практика): Олійник Тетяна Олександрівна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування