Ви є тут

Головна
Мета: викладання навчальної дисципліни «Фінанси» є надання фундаментальних знань з функціонування фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства, розширення та поглиблення теоретичних знань студентів про фінансову систему держави, порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів, які забезпечують функціонування кожної окремої її складової. Це є необхідним для майбутнього спеціаліста, щоб об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються у суспільстві; розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів та фінансів суб’єктів підприємницької діяльності
 
Завдання: дати в необхідному обсязі теоретичний матеріал, який включатиме сучасні наукові розробки як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів; дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів господарської діяльності і населення, розкрити можливості використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; з’ясувати роль фінансів у економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.
 
Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
- розуміти основні проблеми, які виникають в ході функціонування фінансового механізму та засоби їх розв’язання;
- розуміти структуру ланок фінансової системи держави та основні взаємозв’язки між ними;
- розуміти організаційну структуру управління фінансовою системою;
- розуміти форми і види фінансових ресурсів, які є у розпорядженні суб’єктів фінансових відносин;
- об’єктивно та професійно грамотно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві;
- розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів, фінансів підприємницьких структур, міжнародних фінансів;
- аналізувати сучасний стан та перспективи майбутнього розвитку фінансового ринку України;
- уміти розробляти і вирішувати питання теорії і практики фінансової політики держави в умовах ринкової економіки.
 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:
 
- загальних:
1. Здатність навчатися та постійно підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи, розвивати набуті знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.
2. Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, інноваційної діяльності з метою отримання нових знань та їх використання для експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських рішень.
3. Здатність працювати самостійно і в команді з використанням креативних підходів та налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань, а також здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності.
4. Здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідальність за наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень.
5. Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань.
 
Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі вивчення навчальної дисципліни

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

Здатність розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів господарської діяльності і населення

Здатність визначати сутність фінансів, роль в економіці, функції на мікро- та макрорівнях та класифікацію за різними класифікаційними ознаками

Здатність аналізувати взаємодію між суб’єктами фінансової системи та враховувати особливості їх функціонування

Здатність проводити аналіз та оцінку ефективності функціонування фінансів в економічній системи держави

Здатність оцінювати доцільність фінансової стратегії в фінансової політики

Здатність надавати характеристику бюджетній системи, визначати роль місцевих бюджетів у бюджетній системі

Здатність аналізувати аналізувати правову базу щодо податкової системи , особливості діяльності податкової системи в Україні

Здатність надавати характеристику бюджетній системи, визначати роль місцевих бюджетів у бюджетній системі, розмежування видатків між різними ланками місцевих бюджетів.

Здатність визначення змісту та основних принципи організації фінансів підприємницьких структур, визначення особливості організації і функціонування фінансів різних форм власності  і                          видів діяльності, аналіз фінансового планування і прогнозування на  підприємствах

 

Розподіл балів, які отримують студенти (залік)

 

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

(100+100)/2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

15

20

15

17

16

17

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів.

 

Розподіл балів, які отримують студенти (іспит)

 

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

(100+100)/2

100

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

14

18

16

20

18

14

Т7, Т8 ... Т112 – теми змістових модулів.

 

Викладач дисципліни (лектор/практика):  Чередниченко Наталія Олександрівна,старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування