Ви є тут

Головна
Мета  дисципліни: є формування теоретичних знань та практичних навичок кількісної оцінки економічних процесів у сфері фінансів і банківської справи, у нерозривному зв’язку з їх якісними характеристиками та використання цих знань в практичних дослідженнях.
Завдання навчальної дисципліни:
- формування у студентів фінансової грамотності;
- формування теоретичної знань у галузі фінансової статистики;
- ознайомлення студентів з принципами побудови системи показників фінансової статистики;
- ознайомлення зі статистичними методами аналізу державного бюджету, платіжного балансу, інфляції, грошового обігу, банківської діяльності, страхової діяльності, фондової біржі, цінних паперів та фінансів галузей національної економіки;
- формування навичок збору статистичної інформації про динаміку змін фінансової системи, здійснення її систематизації та класифікації;
- формування здатності майбутнього фахівця застосовувати методи обробки, узагальнення та аналізу інформації, самостійно, творчо використовувати дані з окремих розділів фінансової системи, робити на їх основі узагальнення та висновки, приймати управлінські рішення.
Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
1. Демонструвати знання про загальні показники кількісної характеристики явищ та процесів у фінансовій сфері.
2. Бути здатним провести аналіз динаміки статистичних показників Державного бюджету, закономірності формування дохідної та видаткової частини бюджету, виявляти статті, що викликають дефіцит Державного бюджету, оцінювати державний борг.
3. Розуміти сутність, принципи складання, структуру й інформаційну базу платіжного балансу та його аналіз.
4. Володіти знаннями та практичними навичками і вміннями щодо статистичного вивчення цін та застосування основних статистичних методів оцінювання рівня й динаміки інфляції.
5. Застосовувати теоретичні знання та методичний інструментарій статистичної оцінки грошового обігу.
6. Демонструвати розуміння особливостей аналізу стану і розвитку банківської системи та використання статистичного інструментарію в аналізі банківської діяльності.
7. Вміти досліджувати розвиток страхової справи в країні та застосовувати статистичний інструментарій в аналізі страхової діяльності.
8. Володіти знаннями статистики фондової біржі та використовувати статистичні методи аналізу показників біржової статистики.
9. Демонструвати розуміння особливостей вивчення стану розвитку ринку цінних паперів та його вплив на розвиток економіки.
10. Бути здатним обґрунтовувати та приймати рішення на основі статистичних досліджень в сфері фінансів галузей національної економіки
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:
- загальних:
1. Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію виявлення проблем та прийняття рішень для їх розв’язання на основі логічних аргументів та перевірених фактів: розуміння сутності з теоретичних основ фінансової статистики, застосуванні різноманітних статистичних методів та прийомів для розв’язку складних фінансово-статистичних завдань, обґрунтуванні управлінських рішень у фінансовій і банківській сферах, застосовуванні набутих результатів досліджень для прогнозування перспектив розвитку зазначених сфер.
2. Демонструвати здатність до теоретичного, методологічного використання теоретичних основ професійної діяльності та застосування набутих знань в практичних ситуаціях у сфері банківської діяльності, фінансів підприємств, страхуванні тощо.
3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт: знання принципів та основних етапів процесу статистичного аналізу фінансової сфери, знання алгоритму розв’язування типових фінансових задач, вміння оцінювати результати господарської діяльності підприємств, організацій та установ за допомогою статистичних показників і статистичних методів, дотримуватись стандартних вимог до оформлення результатів роботи,
4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології збирання, оброблення, аналізу та поширення статистичної інформації.
5. Здатність обґрунтовувати та приймати рішення на основі статистичних досліджень для виокремлення тенденцій розвитку та форм організації діяльності (уміння здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел).
6. Здатність працювати самостійно і в команді з урахуванням вимог професійної дисципліни, планування та управління часом, критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.
фахових:

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі вивчення навчальної дисципліни «Фінансова статистика»

Компетенції згідно

освітньої програми

Складові компетентності

Здатність              до

формування

Здатність здійснювати класифікацію системи показників статистики

фінансів та факторів, що визначають якість статистичних даних

системи теоретичних знань та          практичних навичок          щодо кількісної       оцінки економічних процесів    у    сфері фінансів                   і

банківської справи у        нерозривному зв’язку         з         їх якісними характеристиками та                використання цих        знань                 в практичних дослідженнях.

Здатність здійснювати оцінку динаміки статистичних показників Державного бюджету, закономірностей формування дохідної та видаткової частин бюджету, аналіз бюджетного дефіциту та

державного боргу

Здатність розуміти сутність, принципи складання, структуру й

інформаційну базу платіжного балансу та його аналіз

Здатність демонструвати знання та практичні навички і вміння щодо статистичного вивчення цін та застосування основних статистичних

методів оцінювання рівня й динаміки інфляції.

Здатність обґрунтовувати систему показників статистики грошей та

грошового обігу та приймати рішення за результатами статистичної оцінки грошового обігу.

Здатність    розуміння    особливостей   аналізу    стану   та    розвитку

банківської системи і використання статистичного інструментарію в аналізі банківської діяльності

Здатність застосовувати знання щодо аналізу розвитку страхової справи в країні, статистичної оцінки фінансової стійкості страхових

компаній, розрахунку тарифних ставок у страхуванні, статистичного вивчення рейтингу надійності страхових компаній

Здатність до вивчення стану та розвитку біржової торгівлі цінними паперами   та   вміти    застосовувати   статистичні   методи    аналізу

показників біржової статистики.

Здатність    до    оцінки    стану    розвитку    ринку    цінних    паперів,

спостереження за ринковими характеристиками цінних паперів.

Здатність здійснювати оцінку тенденцій функціонування і розвитку

фінансів галузей національної економіки, знати принципи та основні етапи процесу статистичного аналізу фінансової сфери.

Викладач дисципліни: Фатюха Наталія Георгіївна к.е.н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування 

                                                                                                        Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

100

11

23

23

21,5

21,5

21

21

20

19,5

18,5

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

Викладач дисципліни (лектор/пратика):  Фатюха Наталія Георгіївна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування