Ви є тут

Головна

Мета: формування знань щодо методів збирання, оброблення та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси.

Завдання: вивчення принципів організації статистичних спостережень, методик розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

- предмет, метод та завдання статистики;

- основні поняття про статистичне спостереження та його основні елементи;

- основні поняття, види статистичного зведення, групування та рядів розподілу;

- основні поняття та функції статистичного показника; поняття абсолютних, відносних, середніх показників та особливості їх застосування;

- основні  характеристики центру розподілу та варіації;

- основні характеристики форми розподілу, диференціації та подібності розподілів, види та взаємозв'язок дисперсій;

- основні поняття кореляційного зв'язку та статистичні методи виявлення, вимірювання і пояснення взаємозв’язків соціально – економічних явищ;

- основні поняття, види та методи визначення рядів динаміки;

- основні поняття тенденції розвитку та методи її дослідження. Основні поняття сезонних коливань, завдання та методи дослідження сезонності;

- основні поняття індексів, їх види та індексний метод аналізу;

- основні поняття, показники та завдання вибіркового спостереження;

- основні поняття, види та правила  побудови статистичних  таблиць. Види статистичних графіків, особливості їх побудови та застосування.

вміти:

- проводити статистичне дослідження у відповідності до його мети та характеристик об’єкту;

- обґрунтовувати та визначати модель показника, враховуючи мету дослідження та суть явища; визначати характеристики центру розподілу та проводити аналіз варіації та форми розподілу;

- досліджувати взаємозв’язки за допомогою застосування кореляційно-регресійного методу;

- аналізувати зміни рівнів динамічного ряду та визначати основну тенденцію розвитку в рядах динаміки і вплив сезонних коливань на результати діяльності підприємства; 

- проводити аналіз зміни економічних показників під впливом окремих факторів, використовуючи індексний метод;

- на основі даних вибіркового спостереження визначати значення середньої величини ознаки та частки ознаки в генеральній сукупності, гарантуючи результат з певним ступенем імовірності;

- на основі статистичних даних будувати статистичні таблиці та правильно добирати побудову графіків.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)

нормативна

 

Напрям підготовки

6.030508  – «Фінанси і кредит»

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

6.03050801 «Фінанси і кредит»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

24 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

84 год.

102 год.

Індивідуальні завдання: 12 год.

Вид контролю:екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30% до 70%;

для заочної форми навчання – 5% до 95%.

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Під час змістовного модульного контролю враховуючи наступні види робіт:

 

Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни

Найменування завдань

Кількість балів

Загальна кількість балів

1 теоретичне питання

20

20

7 тестів

5

35

2 задачі

15

30

семінарські заняття

15

15

Підсумок

х

100

Підсумкова оцінка за семестр визначається як середня двох підсумкових контролів за перший та другий змістовних модулі.

Екзамен проводиться за наявності незадовільної оцінки підсумкового модуля або за вибором студента та містить: два теоретичних питання, задачу.

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

 

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

(100+100)/2

100

10

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

10

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

 

Викладач дисципліни (лектор/пратика):  Фатюха Наталія Георгіївна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування